Statystyka dostępu

Ilość wizyt: 70865494

Aktualna strona: 2189183

Wydrukowano: 0

Ogłoszenia dyrektorów (kierowników) jednostek

Nabór na wolne stanowisko Specjalista ds. kadr i sekretariatu w Szkole Podstawowej Nr 20 w Szczeciine


OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO

w Szkole Podstawowej nr 20 w Szczecinie


Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 20 w Szczecinie OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO SPECJALISTA DO SPRAW KADR I SEKRETARIATU w Szkole Podstawowej nr 20 w Szczecinie, ul. Dobrzyńska 2, 70-025 Szczecin

 

Przedmiot naboru:

  1. Stanowisko – specjalista do spraw kadr i sekretariatu
  2. Okres zatrudnienia: zastępstwo za pracownika na czas jego usprawiedliwionej nieobecności do 17 lipca 2018r.
  3. Wymiar zatrudnienia: 40/40

 

Niezbędne wymagania: obywatelstwo polskie,

  1. ukończyła studia wyższe administracyjne lub ekonomiczne lub średnie
  2. kandydat ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,
  3. kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
  4. znajomość problematyki oświatowej, przepisów prawa oświatowego i kodeksu pracy,
  5. znajomość obsługi urządzeń biurowych.

Wymagane dokumenty:
1. życiorys z opisem dotychczasowej działalności zawodowej (CV), z podaniem danych umożliwiających kontakt, tj. adresu, adresu e-mail lub numeru telefonu,
2. list motywacyjny,
4. kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie,
5. kserokopie innych dokumentów o posiadanych kwalifikacjach, uprawnieniach i umiejętnościach,
6. kserokopie dokumentów potwierdzających staż pracy (świadectwa pracy, aktualne zaświadczenia),
8. oświadczenie kandydata o posiadaniu obywatelstwa polskiego,
9. oświadczenie kandydata, że ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,
10. oświadczenie kandydata o treści: „nie byłem(am) skazany(a) prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe”,
11. oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie na potrzeby postępowania rekrutacyjnego danych osobowych, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.).

Termin i miejsce składania ofert:

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w sekretariacie Szkoły Podstawowej Nr 20 w Szczecinie, ul. Dobrzyńska 2, 70-025 Szczecin w terminie do: 20 kwietnia 2018r.


Data wygaśnięcia: 20.04.2018

Informacja o wytworzeniu danych dla strony - informacje wyświetlane są pod linkiem   Poprzednie wersje danych dla strony - informacje wyświetlane są pod linkiem
© Urząd Miasta Szczecin link zewnętrzny Wszelkie prawa zastrzeżone Kontakt. Pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin