Statystyka dostępu

Ilość wizyt: 69828683

Aktualna strona: 2121024

Wydrukowano: 0

Ogłoszenia dyrektorów (kierowników) jednostek

Nabór na wolne stanowisko Główny Specjalista - animator środowiskowy w III Liceum Ogólnokształcacym w Szczecinie


DYREKTOR III Liceum Ogólnokształcącego im. M. Kopernika

o g ł a s z a

I

NABÓR NA WOLNE STANOWISKO

W  III Liceum Ogólnokształcącym
UL. Pomorska 150
70-812  SZCZECIN

 

Wolne stanowisko:
Główny specjalista – animator środowiskowy (  1/2 etatu)
 
Niezbędne wymagania:
1. obywatelstwo polskie,
2. spełnienie jednego z poniższych warunków:

 1. ukończenie studiów magisterskich lub studiów pierwszego stopnia na kierunku wychowanie fizyczne oraz posiadanie co najmniej 5-letniego stażu pracy,
 2. posiadanie uprawnień instruktora rekreacji lub co najmniej   

instruktora sportu w jednej z następujących dyscyplin sportowych: piłka nożna, piłka siatkowa, piłka koszykowa, lekkoatletyka.

3. kandydat ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta             

    z pełni praw publicznych,

    4. kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne

        przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne

        przestępstwo skarbowe,

 1. nieposzlakowana opinia.

   

Wymagania dodatkowe:


1. doświadczenie w pracy z dziećmi i młodzieżą w zakresie organizacji zajęć    sportowych i rekreacyjnych,
2. znajomość problemów i potrzeb środowiska lokalnego, w którym znajduje się obiekt sportowy,


Do zadań pracownika będzie należało:

 1. aktywizacja sportowa uczniów i mieszkańców;
 2. organizacja osiedlowych zawodów sportowych;
 3. organizacja imprez sportowych i sportowo- rekreacyjnych;
 4. ustalanie harmonogramu zajęć na podległych obiektach sportowych;
 5. współpraca z innymi animatorami środowiskowymi, świetlicami środowiskowymi, radami osiedli, domami dziecka, Międzyszkolnym Ośrodkiem Sportowym, Miejskim Ośrodkiem Pomocy Rodzinie oraz Urzędem Miasta w zakresie organizacji wspólnych zawodów, lig międzyosiedlowych, turniejów, festynów osiedlowych;
 6. dozorowanie obiektów sportowych;
 7. kontrola stanu podległych obiektów w zakresie zabiegów pielęgnacyjnych, sprzątania, drobnych napraw, modernizacji

 

Warunki pracy na danym stanowisku:

częste kontakty ze społecznością lokalną tj. z dziećmi i młodzieżą, konieczność podejmowania decyzji, zmienne tempo pracy, odpowiedzialność za osoby przebywające na boisku sportowym.

 

Wskaźnik zatrudnienia  osób niepełnosprawnych w III Liceum Ogólnokształcącym w Szczecinie , w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych w grudzień 2017r. wyniósł  - 0 %

 

Wymagane dokumenty:
1. życiorys z opisem dotychczasowej działalności zawodowej (CV), z podaniem danych umożliwiających kontakt, tj. adresu, adresu e-mail lub numeru telefonu,
2. list motywacyjny,

3. koncepcją prowadzenia zajęć sportowych i rekreacyjnych na podległych obiektach sportowych z uwzględnieniem potrzeb lokalnego środowiska,
4. kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie,
5. kserokopie innych dokumentów o posiadanych kwalifikacjach, uprawnieniach i umiejętnościach,
6. kserokopie dokumentów potwierdzających staż pracy (świadectwa pracy, aktualne zaświadczenia),
7. referencje z dotychczasowych miejsc pracy (jeżeli kandydat takie posiada),
8. oświadczenie kandydata o posiadaniu obywatelstwa polskiego,
9. oświadczenie kandydata, że ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,
10. oświadczenie kandydata o treści: „nie byłem(am) skazany(a) prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe”,
11. oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie na potrzeby postępowania rekrutacyjnego danych osobowych, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.).

Oferty należy składać lub przesyłać w terminie do:  19.02. 2018r.
(Uwaga: liczy się data wpływu )

na adres: ul. Pomorska 150  70-812 szczecin

w zamkniętych kopertach z dopiskiem: „Nabór na wolne stanowisko urzędnicze – Główny specjalista – animator środowiskowy w III Liceum Ogólnokształcącym im. M Kopernika


Data wygaśnięcia: 19.02.2018

Informacja o wytworzeniu danych dla strony - informacje wyświetlane są pod linkiem   Poprzednie wersje danych dla strony - informacje wyświetlane są pod linkiem
© Urząd Miasta Szczecin link zewnętrzny Wszelkie prawa zastrzeżone Kontakt. Pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin