Statystyka dostępu

Ilość wizyt: 65097865

Aktualna strona: 1860995

Wydrukowano: 0

Ogłoszenia dyrektorów (kierowników) jednostek

Nabór na stanowisko Księgowa/y w Zespole Szkół Szpitalnych w Szczecinie


Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze: księgowa/-y
w Zespole Szkół Szpitalnych w Szczecinie

Informacja o stanowisku : wymiar zatrudnienia – ½ etatu

                                       umowa na okres próbny

                                       data rozpoczęcia pracy 01.02.2018 r.

Niezbędne wymagania:

 1. Wykształcenie: ukończone jednolite studia magisterskie, ekonomiczne wyższe studia zawodowe, uzupełniające ekonomiczne studia magisterskie lub ekonomiczne podyplomowe i co najmniej 2 letni staż w księgowości .
 2. Kandydat ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych.
 3. Kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
 4. Kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnemu, przeciwko wiarygodności dokumentów.
 5. Nieposzlakowana opinia.
 6. Znajomość ustaw: o  finansach publicznych, rachunkowości, klasyfikacji budżetowej.
 7. Brak przeciwwskazań do pracy na wymienionym stanowisku.        
 8.  Obywatelstwo polskie.

Wymagania pożądane:

 1. Doświadczenie zawodowe w  jednostkach budżetowych.
 2. Samodzielność, terminowość w wykonywaniu obowiązków, zdolność analitycznego myślenia, dobra organizacja pracy, rzetelność, odpowiedzialność.
 3. Znajomość i doświadczenie w pracy z programem VULCAN (system płacowy PŁACE OPTIVUM), Płatnik, bankowość elektroniczna, program Rozrachunki firmy Wolters Kluwer.
 4. Znajomość paketu MS Office oraz obsługi urządzeń biurowych.
 5.  

Zakres obowiązków na stanowisku księgowego:

 1. Naliczanie wynagrodzeń z umów o pracę, ekwiwalentów za niewykorzystany urlop wypoczynkowy, odpraw emerytalno-rentowych, dodatkowego wynagrodzenia rocznego, nagród jubileuszowych, zasiłków chorobowych, macierzyńskich i innych wynikających z obowiązujących przepisów.
 2. Sporządzanie list wypłat z ZFŚS.
 3. Sporządzanie raportów ZUS: DRA, RCA, RSA, RZA.
 4. Sporządzanie deklaracji PIT-4R,PIT-11,PIT-40 zgodnie z obowiązującymi terminami.
 5. Sporządzanie zestawień i analiz wykorzystania funduszu płac.
 6. Przygotowywanie i wprowadzanie danych  informacji do SIO dotyczących wynagrodzeń pracowników.
 7. Wystawianie zaświadczeń o wysokości zarobków pracowników oraz RP-7.
 8. Przygotowywanie i zabezpieczanie dokumentów przed zniszczeniem, zagubieniem, oraz archiwizowanie dokumentów.
 9. Prowadzenie ksiąg inwentarzowych.
 10.  Sprawdzanie pod względem rachunkowym i formalnym realizowanych dokumentów finansowych.                                                    

Wymagane dokumenty:  

 1. Życiorys z opisem przebiegu pracy zawodowej.
 2. List motywacyjny.
 3. Kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie.
 4. Kserokopie dokumentów potwierdzających staż pracy.
 5. Kserokopie innych dokumentów potwierdzających kwalifikacje, uprawnienia i umiejętności.
 6. Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie.
 7. Ewentualne referencje z dotychczasowych miejsc pracy.
 8. Oświadczenie kandydata o posiadaniu obywatelstwa polskiego.
 9. Oświadczenie kandydata, że posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta
  z pełni praw publicznych.
 10. Oświadczenie kandydata, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
 11. Oświadczenie kandydata, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo przeciwko mieniu, obrotowi gospodarczemu, działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnemu, przeciwko wiarygodności dokumentów.
 12. Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przteważanie danych osobowych na potrzeby rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2016r. poz. 922 z późn. zm.)

 

Oferty proszę  przesyłać lub składać osobiście w terminie do dnia 15.01.2018 r.

Zespół Szkół Szpitalnych w Szczecinie

ul. Mączna 4

70-785 Szczecin

 Tel. 91/ 88 06 579


Data wygaśnięcia: 15.01.2018

Informacja o wytworzeniu danych dla strony - informacje wyświetlane są pod linkiem   Poprzednie wersje danych dla strony - informacje wyświetlane są pod linkiem
© Urząd Miasta Szczecin link zewnętrzny Wszelkie prawa zastrzeżone Kontakt. Pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin