Statystyka dostępu

Ilość wizyt: 71810565

Aktualna strona: 2267081

Wydrukowano: 0

Ogłoszenia dyrektorów (kierowników) jednostek

Nabór na wolne stanowisko urzędnicze Księgowa ds. płac w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym Nr 1 w Szczecinie


  

Dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 1 ul. Policka 3 Szczecin, ogłasza nabór na  stanowisko urzędnicze księgowa ds. płac  w wymiarze 0,7 etatu.

Początek zatrudnienia: 01.12.2018 r.

Wymagania niezbędne, konieczne do podjęcia pracy na stanowisku księgowa ds. płac:

1)  obywatelstwo polskie,

2)  pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie w pełni z praw publicznych,

3)  brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane
     z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

4)  wykształcenie wyższe (preferowane kierunki: ekonomia, zarządzanie), lub inne
     potwierdzone kwalifikacje do zajmowania przedmiotowego stanowiska,

5)  znajomość przepisów prawa pracy, przepisów dot. ubezpieczeń społecznych, podatku

     dochodowego od osób fizycznych,

6)  biegła umiejętność obsługi komputera, znajomość programów kadrowo-płacowych,

     znajomość pakietu MS Office, ( biegła znajomość programu Excel),
7)  stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na przedmiotowym stanowisku potwierdzony
     zaświadczeniem lekarskim.
8)  nieposzlakowana opinia.

Wymagania dodatkowe, pozwalające na optymalne wykonywanie zadań:

 1. doświadczenie w pracy w jednostkach budżetowych na stanowisku księgowego lub specjalisty ds. płac,
 2. umiejętność pracy w zespole, umiejętność organizowania pracy własnej
 3. znajomość pakietu MS Office oraz obsługi urządzeń biurowych,
 4. znajomość pracy w programach komputerowych Progman, Vulcan, Płatnik,
 5.  odpowiedzialność, pracowitość, systematyczność, kreatywność, wysoka kultura osobista.

 

Zakres głównych zadań wykonywanych na stanowisku:

 1. sporządzanie list płac,
 2. sporządzanie deklaracji ZUS, GUS  i podatkowych,
 3. sporządzanie list płac dotyczących ZFŚS,
 4. rozliczanie PIT-11, PIT-40, PIT-4R
 5. inne obowiązki przekazane przez głównego księgowego w ramach bieżącej działalności jednostki. 

 

Warunki pracy na stanowisku:

1) praca przy komputerze,
2) konieczność podejmowania decyzji,
3) zróżnicowane tempo pracy wymagające dyspozycyjności.

Wymagane dokumenty:
1) list motywacyjny wraz z życiorysem (CV),
2) kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje zawodowe,
3) kserokopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe i staż pracy,
5) oświadczenia dotyczące niekaralności i pełni praw publicznych,

6)Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej: „RODO” wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 1 w Szczecinie, ul. Policka 3, 71-837 Szczecin w celu prowadzenia bieżących i przyszłych postępowań rekrutacyjnych przez Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 1 w Szczecinie, ul. Policka 3, 71-837 Szczecin

Termin i miejsce składania wymaganych dokumentów:

Oferty należy składać w terminie do dnia 21.11.2018r. w sekretariacie SOSW Nr 1 ul. Policka 3 Szczecin lub drogą e-mail: sosw1@miasto.szczecin.pl

Więcej informacji uzyskać można pod numerem telefonu: tel. 91- 4538-880

 

 

Klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy

 1. Administratorem Państwa danych osobowych  jest Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy
  Nr 1  Z Administratorem można skontaktować się listownie:  ul. Policka 3 71-837 Szczecin,
   e-mailowo: sosw1@miasto.szczecin.pl.
 2. Inspektorem Ochrony Danych jest Pani Joanna Litwin, z którym można się skontaktować pod numerem telefonu +48918522093 lub adresem email: iod@spnt.pl.
 3. Państwa dane kontaktowe są przetwarzane w celu przeprowadzenia rekrutacji na wskazane stanowisko pracownicze , na podstawie:
  1. art. 6 ust. 1 lit. c RODO tj. gdy przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na placówce, w tym w związku z wykonaniem obowiązków nałożonych art. 22 (1) par. 1 Kodeksu Pracy, art. 10 ust. 5 Karty Nauczyciela, art. 13/14 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r., poz., 59)
  2. art. 6 ust. 1 lit. a RODO tj. na podstawie zgody udzielonej w celach określonych każdorazowo w przekazywanych formularzach zgody,
  3. art. 6 ust. 1 lit. b RODO - podjęcie działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy.
 4. Odbiorcami danych są upoważnieni pracownicy Administratora, podmioty, którym należy udostępnić dane osobowe w celu wykonania obowiązku prawnego, a także podmioty, którym dane zostaną powierzone do zrealizowania celów przetwarzania.
 5. Państwa dane osobowe będą przechowywane do zakończenia procesu rekrutacji, chyba że wyrażą Państwo zgodę na ich przetwarzanie na potrzeby dalszych procesów rekrutacyjnych.
 6. Mają Państwo prawo żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do niesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
 7. W przypadku danych przetwarzanych na podstawie zgody, mają Państwo prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 8. Mają Państwo prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli uznają Państwo, iż przetwarzanie przez Administratora Państwa danych osobowych narusza przepisy dot. ochrony danych osobowych.
 9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale w celu uczestniczenia w rekrutacji są Państwo zobowiązani do podania danych. Niepodanie danych skutkuje odmową uczestnictwa w rekrutacji.

 

 

Wymagane dokumenty należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Nabór na  stanowisko księgowa ds. płac  w SOSW Nr 1”.
O terminie rozmów kwalifikacyjnych kandydaci, którzy spełnili ww. warunki zostaną poinformowani telefonicznie.


Data wygaśnięcia: 21.11.2018

Informacja o wytworzeniu danych dla strony - informacje wyświetlane są pod linkiem   Poprzednie wersje danych dla strony - informacje wyświetlane są pod linkiem
© Urząd Miasta Szczecin link zewnętrzny Wszelkie prawa zastrzeżone Kontakt. Pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin