Statystyka dostępu

Ilość wizyt: 71810368

Aktualna strona: 2267038

Wydrukowano: 0

Ogłoszenia dyrektorów (kierowników) jednostek

Nabór na wolne stanowisko urzędnicze: Inspektor w Dziale Ewidencji Dróg, Inżynierii Ruchu i Oznakowania Sieci Drogowej


Dyrektor

Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego

ogłasza

 

NABÓR NA WOLNE
STANOWISKO URZĘDNICZE

 

w Zarządzie Dróg i Transportu Miejskiego

ul. S. Klonowica 5

71-241 Szczecin

 

Wolne stanowisko urzędnicze:

Inspektor w Dziale Ewidencji Dróg, Inżynierii Ruchu i Oznakowania Sieci Drogowej

Opis stanowiska:

 1. Prowadzenie spraw i projektów związanych z sygnalizacja uliczną i oświetleniem ulicznym.
 2. Uzgadnianie i opiniowanie dokumentacji technicznej dotyczącej sygnalizacji świetlnej i oświetlenia ulicznego.
 3. Opiniowanie stałych i czasowych organizacji ruch związanych z budową oświetlenia i sygnalizacji ulicznej jak również związanych z budową sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, itp.
 4. Wydawanie warunków technicznych budowy oświetlenia ulicznego i sygnalizacji ulicznej.
 5. Uczestnictwo w komisjach przekazania i odbiorów przyjmowanych do eksploatacji nowo budowanych i zmodernizowanych odcinków oświetlenia ulicznego i sygnalizacji ulicznej.
 6. Kontrola w terenie zleconych prac w zakresie ilości i jakości wykonywanych robót.
 7. Prowadzenie ewidencji dotyczącej oświetlenia ulicznego i sygnalizacji ulicznej.
 8. Przygotowanie wniosków o udzielenie zamówienia publicznego zawierającego przedmiot , zakres, wartość szacunkową termin z zakresu działania działu zgodnie z obowiązującym regulaminem i ustawą.
 9. Terminowe załatwianie korespondencji  (pisma, wnioski, petycje, zapytania i skargi) z zakresu działania działu.
 10. Stała współpraca z jednostkami organizacyjnymi Urzędu Miasta.
 11. Udział w pracach Komisji i Zespołów powoływanych Zarządzeniem Dyrektora ZDiTM oraz Prezydenta Miasta Szczecin.

Warunki pracy na danym stanowisku:

Miejsce pracy: praca będzie odbywała się w budynku administracyjnym, który nie jest wyposażony w windę ani podjazd dla wózków inwalidzkich. Przewidywany zakres obowiązków wymaga przemieszczania się samochodem po terenie Gminy Miasto Szczecin.

Stanowisko pracy: Podstawowy system czasu pracy, 8 godzin dziennie, 40 godzin tygodniowo, pięciodniowy tydzień pracy. Praca terenowo-biurowa (40% - 60%). Stały kontakt z wykonawcami, obsługa interesantów, wymagana samodzielność, konieczność szybkiego reagowania i podejmowania decyzji, praca przy komputerze, zmienne tempo pracy, przemieszczanie się w terenie.

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Zarządzie Dróg i Transportu Miejskiego w Szczecinie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych we październiku 2018 r. nie przekroczył 6 %.

Wymagania niezbędne:

 1.  obywatelstwo polskie,
 2.  wykształcenie wyższe techniczne o specjalności elektrycznej,
 3. uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń,
 4. staż pracy minimum 3 lata,
 5. znajomość obsługi programu AutoCAD,
 6. znajomość Ustawy z dnia 07.07.1994 Prawo budowlane i aktów wykonawczych,
 7. znajomość Ustawy z dnia 21.03.1985 o drogach publicznych i aktów wykonawczych,
 8. znajomość Ustawy z dnia 20.06.1997 Prawo o ruchu drogowym i aktów wykonawczych,
 9. znajomość Ustawy z dnia 29.01.2004 Prawo zamówień publicznych i aktów    wykonawczych,
 10. znajomość Ustawy z dnia 10.04.1997 Prawo energetyczne i aktów wykonawczych,
 11. znajomość Ustawy z dnia 21.11.2008 o pracownikach samorządowych i aktów wykonawczych,
 12. wiedza o funkcjonowaniu Zarządu, jego struktury i głównych zadaniach,
 13. prawo jazdy kat B,
 14. biegła znajomość obsługi pakietu Office (arkusz kalkulacyjny i edytor tekstu),
 15. nieposzlakowana opinia,
 16. niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie.

Wymagania dodatkowe:

 1. znajomość Ustawy z dnia 14.06.1960 Kodeks Postępowania Administracyjnego i aktów wykonawczych,
 2. znajomość Ustawy z dnia 10.05.2018 o ochronie danych osobowych i aktów wykonawczych,
 3. znajomość aktów prawa miejscowego wydanych na podstawie w/w ustaw,
 4. samodzielność w działaniu,
 5. dokładność, systematyczność, komunikatywność, punktualność,
 6. umiejętność pracy w zespole,
 7. uprawnienia grupa SEP „E”, „D”

Oferta powinna zawierać następujące dokumenty:

 1. kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,*
 2. życiorys z opisem dotychczasowej działalności zawodowej (CV), z podaniem danych umożliwiających kontakt  tj. numer telefonu lub adresu  e-mail,
 3. list motywacyjny,
 4. oświadczenie kandydata o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 5. kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie, kwalifikacje i umiejętności,
 6. kserokopie dokumentów potwierdzających staż pracy (świadectwa pracy, zaświadczenia o zatrudnieniu),
 7. kserokopia dokumentu potwierdzającego posiadanie prawa jazdy kat. B
 8. kserokopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność w przypadku kandydata, który zamierza skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych.
 9. oświadczenie kandydata, że ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,
 10. oświadczenie kandydata, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 11. oświadczenie kandydata o zapoznaniu się z klauzulą informacyjną dla kandydatów biorących udział w naborze na wolne stanowisko urzędnicze w Zarządzie Dróg i Transportu Miejskiego w Szczecinie, (załącznik nr 1)
 12. zgoda kandydata do pracy na przetwarzanie danych osobowych w procesie rekrutacji (załącznik nr 1)
 13. zgoda kandydata do pracy na przetwarzanie przez Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego danych osobowych zawartych w ofercie dla celów przyszłych rekrutacji przez Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego z wyłączeniem naborów, o których mowa w art. 12-15 ustawy z 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (DzU z 2018 r. poz. 1260, ze zm.). UWAGA: Niewyrażenie zgody nie będzie skutkować niemożnością realizacji procesu naboru na stanowisko wskazane w ogłoszeniu.

Informacje dodatkowe:

*     Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie, stanowi załącznik Nr 1 do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 28 V 1996 r. w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika [DzU z 1996 r. nr 62, poz. 286, ze zm.] i jest dostępny w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Szczecin w części dotyczącej naborów na stanowiska.

Oferty należy składać lub przesyłać:

 • w terminie do: 19.11.2018 r. (liczy się data wpływu).
 • pod adresem:             Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego

Dział Kadr i Organizacji (pok. 303)

ul. Klonowica 5

71 – 241 Szczecin

w zamkniętych kopertach z dopiskiem: „Nabór na wolne stanowisko urzędnicze– Inspektor w Dziale Ewidencji Dróg, Inżynierii Ruchu i Oznakowania Sieci Drogowej”

O zakwalifikowaniu do II etapu naboru – rozmowy kwalifikacyjnej, kandydaci zostaną powiadomieni telefonicznie.

Oferty, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane.

Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.

Bliższe informacje można uzyskać pod nr telefonu 091 48 00 476.

Klauzula informacyjna dla kandydatów biorących udział w naborze na wolne stanowisko urzędnicze w Zarządzie Dróg i Transportu Miejskiego w Szczecinie

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego w Szczecinie, ul. Klonowica 5, 71-241 Szczecin, adres e-mail: zditm@zditm.szczecin.pl.
 2. W Zarządzie wyznaczony został Inspektor Ochrony Danych Osobowych, z którym można skontaktować się korespondencyjnie na adres Zarządu jak wyżej w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.
 3. W związku z przetwarzaniem przez Zarząd, Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do:
  * dostępu do treści danych,
  * sprostowania danych,
  * ograniczenia przetwarzania danych
  na zasadach określonych w art. 15, 16 i 18 RODO.
 4. Ponadto w przypadku przetwarzania Pana/Pani danych osobowych na podstawie zgody (art. 6 ust. 1 pkt. a RODO) przysługuje prawo do:
  * usunięcia danych osobowych („prawo do bycia zapomnianym”),
  * przenoszenia danych,
  * wniesienia sprzeciwu,
  * prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania
  na zasadach określonych w art. 6, 17, 20, 21 RODO.
 5. Z tych praw mogą Państwo skorzystać, składając wniosek w formie pisemnej do Inspektora Ochrony Danych Osobowych na adres jak wyżej.
 6. Państwa dane osobowe nie są przekazywane do państw trzecich.
 7. Państwa dane nie będą wykorzystywane w celu zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym do profilowania, o którym mowa w art. 22 RODO.
 8. W przypadku uznania, iż przetwarzanie przez Zarząd Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Załącznik nr 1

Szczecin, …………………………

 

Oświadczenie

Oświadczam, że zapoznałem/am się z klauzulą informacyjną dla kandydatów biorących udział
w naborze na wolne stanowisko urzędnicze w Zarządzie Dróg i Transportu Miejskiego
w Szczecinie.

 

………………………..

 

Zgoda kandydata do pracy
na przetwarzanie danych osobowych w procesie rekrutacji

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w procesie rekrutacji na stanowisko:

 

…………………………………………………………………………………….....…………

prowadzonej przez Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego w Szczecinie. Jednocześnie oświadczam, że zostałem/am poinformowany/a o przysługującym mi prawie dostępu do treści moich danych oraz ich poprawiania, wycofania zgody na ich przetwarzanie w każdym czasie, jak również, że podanie tych danych było dobrowolne.

 

………………………..

 

Zgoda kandydata do pracy
na przetwarzanie danych osobowych dla celów przyszłych rekrutacji

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego moich danych osobowych zawartych w ofercie dla celów przyszłych rekrutacji przez Zarząd Dróg
i Transportu Miejskiego z wyłączeniem naborów, o których mowa w art. 12-15 ustawy
z 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (DzU z 2018 r. poz. 1260, ze zm.).

 

………………………..

Podstawa prawna:

pkt 32, pkt 42, pkt 43, pkt 171 preambuły, art. 4 pkt 11, art. 5 ust. 1 lit. b, art. 7 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - Dz.U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1


Data wygaśnięcia: 19.11.2018

Informacja o wytworzeniu danych dla strony - informacje wyświetlane są pod linkiem   Poprzednie wersje danych dla strony - informacje wyświetlane są pod linkiem
© Urząd Miasta Szczecin link zewnętrzny Wszelkie prawa zastrzeżone Kontakt. Pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin