Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
 •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Ogłoszenia dyrektorów (kierowników) jednostek

Nabór na stanowisko Kierownik Sekcji ds. Niezawodowej i Spokrewnionej Pieczy Zastępczej w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Szczecinie


Ogłoszenie numer  22/2022

 

DYREKTOR MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY RODZINIE W SZCZECINIE

Ogłasza

NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE W TYM KIEROWNICZE STANOWISKO URZĘDNICZE

W MIEJSKIM OŚRODKU POMOCY RODZINIE W SZCZECINIE

ul. Gen. Wł. Sikorskiego 3 70-323 SZCZECIN

Wolne stanowisko urzędnicze:

Kierownik Sekcji ds. Niezawodowej i Spokrewnionej Pieczy Zastępczej

 w wymiarze 1  etatu.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

 1. Organizowanie pracy w sposób zapewniający efektywne i optymalne wykonywanie  realizowanych zadań.
 2. Czynny udział w  organizowaniu działań związanych z propagowaniem i rozwojem rodzicielstwa zastępczego  w Mieście Szczecin, w tym nadzór nad realizacją zadań wynikających z  powiatowych programów dotyczących rozwoju pieczy zastępczej.
 3. Nadzór i kontrola nad organizowaniem działań związanych z przygotowaniem i prowadzeniem przez koordynatorów planów pracy z dzieckiem.
 4. Nadzór i kontrola nad organizowaniem działań związanych z dokonywaniem oceny  sytuacji dzieci przebywających w  pieczy zastępczej i zasadności ich pobytu, nad sporządzaniem  oceny rodzin zastępczych.
 5. Nadzór i kontrola nad organizowaniem działań w zakresie zapewniania  rodzinom zastępczym szkoleń mających na celu podnoszenie ich umiejętności i kwalifikacji.
 6. Nadzór i kontrola nad organizowaniem działań w zakresie zapewniania pomocy i wsparcia osobom sprawującym rodzinną pieczę zastępczą, w szczególności w ramach grup wsparcia oraz rodzin pomocowych i przygotowywania rodzin zastępczych na przyjęcie dziecka.
 7. Nadzór i kontrola nad organizowaniem działań związanych z prowadzeniem poradnictwa, terapii, wsparcia i pomocy specjalistycznej dla osób sprawujących pieczę zastępczą i ich dzieci, dzieciom umieszczonym w pieczy zastępczej oraz pełnoletnim wychowankom opuszczających rodzinne formy pieczy zastępczej.
 8. Nadzór i kontrola nad organizowaniem działań związanych z organizowaniem dla rodzin zastępczych pomocy wolontariuszy.
 9. Wyznaczanie koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej  dla rodzin nowozawiązywanych,
 10.  Nadzór i kontrola nad organizowaniem działań związanych z przygotowywaniem do ośrodków adopcyjnych informacji o dzieciach z uregulowaną sytuacją prawną, w celu poszukiwania dla nich rodzin przysposabiających, współpraca z ośrodkami adopcyjnymi w zakresie kwalifikowania dziecka do przysposobienia.
 11. Sporządzanie zbiorczych sprawozdań i analiz  dotyczących  realizowanych zadań z zakresu działańniezawodowej i spokrewnionej  pieczy zastępczejoraz  nadzór nad sporządzaniem sprawozdań i analiz przez pracowników sekcji.
 12. Prowadzenie i aktualizacja rejestru danych o osobach zakwalifikowanych do pełnienia funkcji rodziny zastępczej niezawodowej.

 

Niezbędne wymagania:

 1. Obywatelstwo polskie.
 2. Minimum 5 letni staż pracy,
 3. Wyższe. Preferowane: Pedagogika, pedagogika specjalna, psychologia, socjologia, nauki o rodzinie, praca socjalna.
 4. Znajomość przepisów :
 5. ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej,
 6. ustawy o pomocy społecznej,
 7. Kodeksu postępowania administracyjnego,
 8. kodeksu rodzinnego i opiekuńczego,
 9. Umiejętność analizy dokumentów wyciąganie  wniosków  i interpretowanie danych.
 10. Umiejętność samodzielnego wyszukiwania i zdobywania informacji, formułowania wniosków i proponowania rozwiązań w celu wykonania zleconego zadania.
 11. Umiejętność pracy z zespołem.
 12. Umiejętność ustalania priorytetów i działania pod presją czasu.
 13. Otwartość/ elastyczność  na  podejmowanie zadań w sytuacji kryzysowej- umiejętność przeorganizowania obowiązków.
 14. Biegła znajomość obsługi komputera (programu Word, exel).

 

Wymagania dodatkowe:

1) Doświadczenie w różnych zadaniach pomocy społecznej, w pracy z rodziną z dziećmi, w pracy z młodzieżą

Warunki pracy na danym stanowisku

Sytuacje stresowe, zmienne tempo pracy, praca przy monitorze komputerowym,  konieczność szybkiego podejmowania decyzji.

 

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Szczecinie  w rozumieniu przepisów o rehabilitacji  zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych nie przekroczył 6%.

Wymagane dokumenty:

 1. Życiorys z opisem dotychczasowej działalności (cv), z podaniem danych umożliwiających kontakt, tj. adresu, adresu e – mail lub nr telefonu.
 2. List motywacyjny.
 3. Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie*.
 4. Kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie.
 5. Kserokopie innych dokumentów o posiadanych kwalifikacjach, uprawnieniach i umiejętnościach.
 6. Kserokopie dokumentów potwierdzających staż pracy (świadectwa pracy, aktualne zaświadczenia) lub dokumentów potwierdzających wykonywanie działalności gospodarczej**.
 7. Referencje z dotychczasowych miejsc pracy ( jeżeli takie kandydat posiada).
 8. Oświadczenie kandydata o posiadaniu obywatelstwa polskiego.
 9. Oświadczenie kandydata, że ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,
 10. Oświadczenie kandydata o treści: „nie byłem(am) skazany(a) prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe”.
 11. oświadczenia kandydata:

- oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych na potrzeby postępowania rekrutacyjnego prowadzonego w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Szczecinie, uwzględniając z art. 6 ust. 1 lit. a) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) - Dz.U.UE.L.2016.119.1. – zwanego dalej RODO.

Klauzula informacyjna dotycząca ochrony Pani/Pana danych osobowych w zakresie procesu rekrutacji znajduje się na stronach Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Szczecinie www.bip.mopr.szczecin.plzakładka ochrona danych osobowych

 

Oferty należy składać lub przesyłać w terminie do: 08.07.2022 roku

( uwaga: liczy się data wpływu do MOPR w Szczecinie).

 

Na adres:

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Szczecinie

ul. Gen. Władysława Sikorskiego 3

70-323 Szczecin

W zamkniętych kopertach z dopiskiem: „Nabór Nr 22/2022 na wolne stanowisko  urzędnicze – „Kierownik Sekcji ds. Niezawodowej i Spokrewnionej Pieczy Zastępczej” 

Bliższe informacje można uzyskać pod nr telefonu: (0-91 48-57-533)

Uwaga:

 1. O zakwalifikowaniu do II etapu naboru – rozmowy kwalifikacyjnej, kandydaci zostaną powiadomieni pocztą e-mail lub telefonicznie.
 2. Dokumenty składane w języku obcym należy złożyć wraz z tłumaczeniem na język polski.
 3. Oferty, które wpłyną do MOPR  w Szczecinie niekompletne lub po wyżej wskazanym terminie nie będą rozpatrywane.
 4. Oferty niewykorzystane w naborze zostaną zniszczone, zgodnie z instrukcją  kancelaryjną.

*kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie, stanowi załącznik Nr 1 i jest dostępny  jako załącznik do niniejszego ogłoszenia.

** Do stażu pracy wymaganego na kierowniczym stanowisku urzędniczym wlicza się wykonywanie działalności gospodarczej zgodnie z art. 6 ust 4 ustawy z 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych. 


Data wygaśnięcia: 08.07.2022

Załączniki:

udostępnił: MOPR Szczecin, wytworzono: 2022/06/27, odpowiedzialny/a: Anna Woźniakowska - Dziadosz, wprowadził/a: Anna Woźniakowska-Dziadosz, dnia: 2022/06/27 13:31:20
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Anna Woźniakowska-Dziadosz 2022/06/27 13:31:20 nowa pozycja