Statystyka dostępu

Ilość wizyt: 58868250

Aktualna strona: 3246407

Wydrukowano: 11502

Ogłoszenia Prezydenta Miasta o naborze

Podinspektor ds. uzależnień w Wydziale Spraw Społecznych, Nr 28/18


PREZYDENT MIASTA SZCZECIN
o g ł a s z a
NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE
Podinspektor ds. uzależnień w Wydziale Spraw Społecznych
W URZĘDZIE MIASTA SZCZECIN
PLAC ARMII KRAJOWEJ 1
70-456 SZCZECIN


Opis stanowiska:

Do zadań pracownika będzie należało:
1. Podejmowanie działań w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii.
2. Współdziałanie z instytucjami, organizacjami pozarządowymi i osobami fizycznymi w zakresie w/w obszarów, a w szczególności z Państwową Agencją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Krajowym Biurem do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii i Krajowym Centrum ds. AIDS.
3. Współpraca ze Szczecińskim Centrum Profilaktyki Uzależnień w zakresie merytorycznym i finansowym.
4. Udział w przygotowaniu i realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Szczecinie, współpraca z podmiotami realizującymi Program oraz koordynacja Programu
5. Przygotowywanie kryteriów do postępowań konkursowych o zawarcie umów w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i udział w postępowaniach konkursowych o zawarcie umów w zakresie powierzonych obowiązków.

Warunki pracy na danym stanowisku:

praca przy monitorze komputerowym, konieczność szybkiego reagowania i podejmowania decyzji.

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Miasta Szczecin, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych w lutym 2018 r. nie przekroczył 6%.

Niezbędne [konieczne] wymagania:

1. obywatelstwo polskie,
2. wykształcenie wyższe: psychologia, socjologia, pedagogika, z dziedzin nauki o zdrowiu; z dziedzin nauk medycznych;
3. znajomość przepisów prawa: ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym [DzU z 2017 r., poz. 1875, ze zm.], ustawy z 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym [DzU z 2017 r., poz. 1868], ustawy z 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego [DzU z 2017 r., poz. 1257, ze zm.], ustawy o pomocy społecznej [DzU z 2017 r., poz. 1769, ze zm.], ustawy z 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi [DzU z 2016 r., poz. 487, ze zm.], ustawy z 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii [DzU z 2017 r., poz. 783, ze zm.], ustawy z 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie [DzU z 2018 r., poz. 450], ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych [DzU z 2017 r., poz. 2077],
4. znajomość pakietu MS Office,
5. kandydat ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,
6. kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
7. nieposzlakowana opinia.

Wymagania dodatkowe:

empatia, umiejętność radzenia sobie ze stresem, odpowiedzialność, sumienność, dokładność, umiejętność pracy w zespole, kreatywność, zdolności organizacyjne, terminowość, determinacja w realizacji celów, dobra organizacja pracy, efektywność i szybka realizacja powierzonych zadań.

Wymagane dokumenty:

1. życiorys [CV] z przebiegiem nauki i pracy zawodowej, z podaniem danych umożliwiających kontakt z kandydatem, tj.: aktualny adres e-mail, numer telefonu lub adres zamieszkania,
2. list motywacyjny,
3. kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie**,
4. kopie dokumentów potwierdzających ww. wykształceniewyższe,
5. kopie innych dokumentów o posiadanych kwalifikacjach, uprawnieniach i umiejętnościach,
6. kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność***,
7. referencje z dotychczasowych miejsc pracy [jeżeli kandydat takie posiada],
8. oświadczenia kandydata:
- oświadczam, że posiadam obywatelstwo polskie,
- oświadczam, że mam pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystam z pełni praw publicznych,
- oświadczam, że nie byłem/am skazany/a prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
- oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby postępowania rekrutacyjnego, zgodnie z ustawą z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych [DzU z 2016 r., poz. 922].

Oferty w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Nabór na wolne stanowisko w WSS, Nr 28/18”, należy składać lub przesyłać na adres:

Urząd Miasta Szczecin
Wydział Organizacyjny, pok. 140
Plac Armii Krajowej 1
70-456 Szczecin

w terminie do: 19 marca 2018 r. [włącznie]
[Uwaga: liczy się data otrzymania dokumentów przez Urząd (data wpływu)]

Uwaga:

1. O zakwalifikowaniu do II etapu naboru - testu wiedzy i kompetencji lub rozmowy kwalifikacyjnej, kandydaci zostaną powiadomieni drogą elektroniczną [e-mailem], telefonicznie [w przypadku braku adresu mailowego] lub listownie.
2. Oferty, które wpłyną do Urzędu niekompletne lub po wyżej wskazanym terminie nie będą rozpatrywane.
3. Nie ma możliwości uzupełnienia dokumentów po upływie terminu składania aplikacji.
4. Dokumenty składane w języku obcym należy złożyć wraz z tłumaczeniem na język polski.
5. Oferty można odbierać w pok. 155 przez trzy miesiące od ukazania się wyniku naboru w BIP. Po tym okresie, oferty nie wykorzystane w naborze, zostaną zniszczone zgodnie z instrukcją kancelaryjną.

Informacje dodatkowe:

1. Pracownik podejmujący po raz pierwszy pracę na stanowisku urzędniczym, w tym kierowniczym stanowisku urzędniczym, w rozumieniu przepisów art. 16 ust. 3 ustawy z 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych [DzU z 2016 r., poz. 902, ze zm.] obowiązany jest odbyć służbę przygotowawczą, o której mowa w art. 19 ww. ustawy.
2. Pracownik może otrzymać stosowne upoważnienia Prezydenta Miasta do wydawania decyzji administracyjnych, w związku z powyższym będzie obowiązany do złożenia oświadczenia majątkowego – zgodnie z art. 24h ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym [DzU z 2017 r., poz. 1875, ze zm.].

*Prezydent Miasta, upowszechniając informacje o wolnych stanowiskach urzędniczych, w tym kierowniczych stanowiskach urzędniczych, wskazuje stanowiska, o które poza obywatelami polskimi mogą ubiegać się obywatele Unii Europejskiej oraz obywatele innym państw, którym na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej - art. 11 ust. 2 ustawy z 21 XI 2008 r. o pracownikach samorządowych [DzU z 2016 r., poz. 902, ze zm.]

**Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie, stanowi załącznik Nr 1 do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 28 maja 1996 r. w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika [DzU z 1996 r. nr 62, poz. 286, ze zm.] i jest dostępny w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Szczecin w części dotyczącej naborów na stanowiska

***Dotyczy kandydatów, którzy zamierzają skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy z 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych [DzU z 2016 r., poz. 902, ze zm.].

Bliższe informacje można uzyskać: (91) 42-45-210 [llajkun@um.szczecin.pl] lub 42-45-670 [WSS@um.szczecin.pl].
 


Informacja o wytworzeniu danych dla strony - informacje wyświetlane są pod linkiem   Poprzednie wersje danych dla strony - informacje wyświetlane są pod linkiem
© Urząd Miasta Szczecin link zewnętrzny Wszelkie prawa zastrzeżone Kontakt. Pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin