Statystyka dostępu

Ilość wizyt: 79499283

Aktualna strona: 3606771

Wydrukowano: 11649

Ogłoszenia Prezydenta Miasta o naborze

Podinspektor ds. organizacyjno-biurowych w Wydziale Spraw Społecznych, Nr 58/19


PREZYDENT MIASTA SZCZECIN
o g ł a s z a
NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE
Podinspektor ds. organizacyjno-biurowych w Wydziale Spraw Społecznych
W URZĘDZIE MIASTA SZCZECIN

PLAC ARMII KRAJOWEJ 1
70-456 SZCZECIN


Opis stanowiska:

Do zadań pracownika będzie należało:
1. obsługa sekretariatu wydziału,
2. prowadzenie rejestru korespondencji i spraw w systemie Rejestr,
3. przyjmowanie, rejestracja i rozdział, według dekretacji dyrektora lub jego zastępcy, korespondencji wpływającej.
4. koordynowanie obiegu korespondencji i dokumentacji związanej z funkcjonowaniem WSS oraz realizowanymi zadaniami,
5. obsługa programu kadrowo-płacowego KOMAeHR, prowadzenie ewidencji w zakresie: urlopów pracowniczych, zwolnień lekarskich, wyjść służbowych i prywatnych, rozliczanie czasu pracy pracowników wydziału, prowadzenia kart czasu pracy dla pracowników BOP,
6. współpraca z Referatem Kadr i Szkoleń w Wydziale Organizacyjnym w zakresie dyscypliny pracy,
7. współdziałanie z innymi jednostkami organizacyjnymi Urzędu.
8. przekazywanie i wysyłanie korespondencji wychodzącej z wydziału.
9. prowadzenie rejestrów:
a. spraw terminowych,
b. wpływających skarg, wniosków mieszkańców, interpelacji i zapytań radnych
c. rozmów zamiejscowych.
d. zabezpieczenie pracowników Wydziału w potrzebne materiały biurowe.
e. prowadzenie terminarza Dyrektora, Zastępcy.

Warunki pracy na danym stanowisku:

zmienne tempo pracy, częste kontakty z interesantami, sytuacje stresowe, konieczność szybkiego reagowania i podejmowania decyzji, praca przy monitorze komputerowym.

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Miasta Szczecin, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych w lipcu 2019 r. był niższy niż 6%.

Niezbędne /konieczne/ wymagania:

1. obywatelstwo polskie,
2. wykształcenie wyższe,
3. znajomość przepisów prawa: ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /DzU z 2019 r., poz. 506, ze zm./, ustawy z 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym /DzU z 2019 r., poz. 511, ze zm./, ustawy z 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego /DzU z 2018 r., poz. 2096, ze zm./, rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych /DzU Nr 14, poz. 67 ze sprost./,
4. umiejętność obsługi komputera /WORD, LEX/, urządzeń biurowych,
5. kandydat ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,
6. kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
7. nieposzlakowana opinia.

Wymagania dodatkowe:

1. doświadczenie w pracy w administracji publicznej,
2. znajomość języka angielskiego lub niemieckiego,
3. kreatywność i umiejętność pracy pod presją czasu oraz umiejętność pracy w zespole, samodzielność, determinacja w realizacji celów, łatwość nawiązywania kontaktów, zaangażowanie, umiejętność radzenia sobie ze stresem, kreatywność, dobra organizacja pracy, efektywność i szybka realizacja powierzonych zadań, dyskrecja oraz wysoka kultura osobista w kontaktach z innymi.

Wymagane dokumenty:

1. kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie [Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie jest dostępny w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Szczecin w części dotyczącej naborów na stanowiska http://bip.um.szczecin.pl/chapter_50140.asp],
2. kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie wyższe,
3. kopie innych dokumentów o posiadanych kwalifikacjach i uprawnieniach zawodowych,
4. kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność [Dotyczy kandydatów, którzy zamierzają skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy z 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych /DzU z 2019 r., poz. 1282/],
5. oświadczenia kandydata:
- oświadczam, że posiadam obywatelstwo polskie,
- oświadczam, że mam pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystam z pełni praw publicznych,
- oświadczam, że nie byłem/am skazany/a prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
6. życiorys /CV/ z przebiegiem nauki i pracy zawodowej, z podaniem danych kontaktowych /wskazane przez osobę ubiegającą się o zatrudnienie/,
7. referencje z dotychczasowych miejsc pracy /jeżeli kandydat takie posiada/,
8. kopie innych dokumentów o posiadanych umiejętnościach,
9. zgody kandydata:
- wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Urząd Miasta Szczecin danych osobowych określonych w wymaganych dokumentach pkt, 6-8 w celu prowadzenia naboru na stanowisko wskazane w ogłoszeniu.
- wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Urząd Miasta Szczecin danych osobowych zawartych w ofercie dla celów przyszłych rekrutacji przez Urząd Miasta Szczecin z wyłączeniem naborów, o których mowa w art. 12-15 ustawy z 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych /DzU z 2019 r. poz. 1282/. UWAGA: Niewyrażenie zgody nie będzie skutkować niemożnością realizacji procesu naboru na stanowisko wskazane w ogłoszeniu.

Dodatkowe dokumenty:

Oświadczenie o zapoznaniu się z Klauzulą informacyjną dla kandydatów biorących udział w naborze na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miasta Szczecin**

Oferty w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Nabór na wolne stanowisko w WSS, Nr 58/19”, należy składać lub przesyłać na adres:

Urząd Miasta Szczecin
Wydział Organizacyjny, pok. 140
Armii Krajowej 1
70-456 Szczecin

w terminie do: 20 sierpnia 2019 r. /włącznie/
/Uwaga: liczy się data otrzymania dokumentów przez Urząd (data wpływu)/

Bliższe informacje można uzyskać: [91] 42 45 210 /llajkun@um.szczecin.pl/ lub [91] 42 45 670 /wss@um.szczecin.pl/.

Uwaga:

1. O zakwalifikowaniu do II etapu naboru – rozmowy kwalifikacyjnej lub testu wiedzy i kompetencji, kandydaci zostaną powiadomieni poprzez dane kontaktowe wskazane przez osobę ubiegającą się o zatrudnienie.
2. Oferty, które wpłyną do Urzędu niekompletne lub po wyżej wskazanym terminie nie będą rozpatrywane.
3. Nie ma możliwości uzupełnienia dokumentów po upływie terminu składania aplikacji.
4. Dokumenty składane w języku obcym należy złożyć wraz z tłumaczeniem na język polski.
5. Oferty można odbierać w pok. 145 przez trzy miesiące od ukazania się wyniku naboru w BIP. Po tym okresie, oferty nie wykorzystane w naborze, zostaną zniszczone zgodnie z instrukcją kancelaryjną.

Informacje dodatkowe:

1. Pracownik podejmujący po raz pierwszy pracę na stanowisku urzędniczym, w tym kierowniczym stanowisku urzędniczym, w rozumieniu przepisów art. 16 ust. 3 ustawy z 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych /DzU z 2019 r., poz. 1282/ obowiązany jest odbyć służbę przygotowawczą, o której mowa w art. 19 ww. ustawy.
2. Pracownik może otrzymać stosowne upoważnienia Prezydenta Miasta do wydawania decyzji administracyjnych, w związku z powyższym będzie obowiązany do złożenia oświadczenia majątkowego – zgodnie z art. 24h ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /DzU z 2019 r., poz. 506, ze zm./.

*Prezydent Miasta, upowszechniając informacje o wolnych stanowiskach urzędniczych, w tym kierowniczych stanowiskach urzędniczych, wskazuje stanowiska, o które poza obywatelami polskimi mogą ubiegać się obywatele Unii Europejskiej oraz obywatele innym państw, którym na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej - art. 11 ust. 2 ustawy z 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych /DzU z 2019 r., poz. 1282/.

**Klauzula informacyjna dla kandydatów biorących udział w naborze na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miasta Szczecin

Zgodnie z art. 13 i 15 rozporządzenia parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) – zwanego dalej RODO informuję, iż:

Administratorem danych osobowych osób fizycznych - kandydatów uczestniczących w naborze na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miasta Szczecin, jest Urząd Miasta Szczecin z siedzibą w Szczecinie, pl. Armii Krajowej 1.

1. Inspektor ochrony danych w Gminie Miasto Szczecin - Urzędzie Miasta Szczecin:
Dane kontaktowe:
Inspektor ochrony danych:
Urząd Miasta Szczecin, pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin,
telefon: /91/ 42 45 702,
e-mail: iod@um.szczecin.pl

2. Dane osobowe kandydata na wolne stanowisko urzędnicze przetwarzane są w oparciu o przepisy prawa (w szczególności Kodeksu pracy i/lub innych przepisów szczególnych) i ich podanie jest konieczne w celu wypełnienia obowiązku prawnego, jakim jest zgodne z przepisami zatrudnianie pracownika w Urzędzie Miasta Szczecin oraz prowadzenie dokumentacji pracowniczej związanej z zatrudnieniem. Niepodanie danych w zakresie wymaganym przez administratora będzie skutkować niemożnością realizacji procesu zatrudnienia. Pozostałe dane osobowe przetwarzane są na podstawie Pani/ Pana dobrowolnej zgody.

Dane osobowe będą przechowywane przez okres zgodny z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych- tj. przez okres 3 miesięcy od zakończenia procesu rekrutacji.

Administrator może przetwarzać dane osobowe zawarte w ofercie także w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, jeżeli roszczenia dotyczą prowadzonej przez nas rekrutacji. W tym celu administrator będzie przetwarzać dane osobowe w oparciu o swój prawnie uzasadniony interes, polegający na ustaleniu, dochodzeniu lub obrony przed roszczeniami w postępowaniu przed sądami lub organami państwowymi.

3. W zakresie Pani/Pana danych osobowych, na zasadach określonych w RODO, przysługują Pani/Panu prawa:

1) prawo dostępu do danych osobowych;
2) prawo sprostowania danych
3) prawo do usunięcia danych
4) prawo ograniczenia przetwarzania
5) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania
6) prawo do cofnięcia zgody
7) prawo do przenoszenia danych.

4. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego- Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uzna, iż jego dane osobowe przetwarzane są przez administratora niezgodnie z przepisami RODO.
5. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/ organizacji międzynarodowej.
6. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.
7. Wszelkie uwagi dotyczące przetwarzania danych osobowych prosimy o zgłaszanie na adres e-mail: iod@um.szczecin.pl.
 


Informacja o wytworzeniu danych dla strony - informacje wyświetlane są pod linkiem   Poprzednie wersje danych dla strony - informacje wyświetlane są pod linkiem
© Urząd Miasta Szczecin link zewnętrzny Wszelkie prawa zastrzeżone Kontakt. Pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin