Statystyka dostępu

Ilość wizyt: 53665202

Aktualna strona: 3169487

Wydrukowano: 11434

Ogłoszenia Prezydenta Miasta o naborze

Główny specjalista ds. ekonomiczno-finansowych w Wydziale Spraw Społecznych, Nr 97/17


PREZYDENT MIASTA SZCZECIN
o g ł a s z a
NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE
Główny specjalista ds. ekonomiczno-finansowych w Wydziale Spraw Społecznych
W URZĘDZIE MIASTA SZCZECIN
PLAC ARMII KRAJOWEJ 1
70-456 SZCZECIN


Opis stanowiska:

Do zadań pracownika będzie należało:
1. prawidłowa i terminowa realizacja zadań wykonywanych w zakresie opracowania projektów budżetu jednostek pomocy społecznych Gminy Miasto Szczecin, sprawozdawczości z wykonania budżetu jednostek samorządu terytorialnego,
2. opracowywanie zgodnie z procedurą modelu i projektu budżetu Miasta Szczecin oraz układu wykonawczego,
3. opracowywanie harmonogramu dochodów i wydatków budżetowych w sferze pomocy społecznej,
4. przygotowywanie wniosków w sprawie zmian w budżecie między działami, rozdziałami i paragrafami budżetowymi w zakresie zadań Wydziału,
5. rejestracja dokumentów płatniczych oraz magazynowych w systemie ZSI-FK,
6. przekaz środków dla podległych Wydziałowi jednostek organizacyjnych,
7. przygotowywanie miesięcznych prognoz budżetowych na kolejne miesiące,
8. przygotowywanie wniosków o zmiany w budżecie na Radę Miasta i do zarządzeń Prezydenta w sprawie zmian w układzie wykonawczym,
9. weryfikacja zestawień obrotów sald i kont z jednostek nadzorowanych przez Wydział w odniesieniu do sprawozdań z wykonania budżetu,
10. przygotowywanie analiz z finansowych w zakresie realizacji budżetu,
11. sprawdzanie pod względem formalno-prawnym pochodzących od jednostek organizacyjnych Gminy miasto Szczecin:
a. specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz modyfikacji specyfikacji istotnych warunków zamówienia,
b. protokołów postępowań o udzielenie zamówienia.

Warunki pracy na danym stanowisku:

praca przy monitorze komputerowym, konieczność szybkiego reagowania i podejmowania decyzji, sytuacje stresowe.

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Miasta Szczecin, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych w październiku 2017 r. nie przekroczył 6%.

Niezbędne [konieczne] wymagania:

1. obywatelstwo polskie*,
2. wykształcenie wyższe magisterskie, kierunek ekonomiczny lub wyższe ze studiami podyplomowymi z zakresu nauk ekonomicznych,
3. co najmniej 4 letni staż pracy [forma zatrudnienia zawierająca się w art. 2 Kodeksu pracy],
4. znajomość przepisów prawa: ustawy z 8 III 1990 r. o samorządzie gminnym [DzU z 2017 r., poz. 1875] oraz ustawy z 5 VI 1998 r. o samorządzie powiatowym [DzU z 2017 r., poz. 1868], ustawy z 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego [DzU z 2017 r., poz. 1257], ustawy z 27 VIII 2009 r. o finansach publicznych [DzU z 2016 r., poz. 1870, ze zm.]ustawy z 29 IX 1994 r. o rachunkowości [DzU z 2016 r., poz. 1047, ze zm.], ustawy z 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych [DzU z 2017 r., poz. 1579], ustawy z 17 XII 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych [DzU z 2017 r., poz. 1311], ustawy z 13 XI 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego [DzU z 2017 r., poz. 1453], rozporządzenia Ministra Finansów z 02 III 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych [DzU z 2014 r., poz. 1053, ze zm.], rozporządzenia Ministra Finansów z 07 XII 2010 r. w sprawie sposobu prowadzenia gospodarki finansowej jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych [DzU z 2015 r., poz. 1542],
5. znajomość środowiska Windows, aplikacji biurowych: WORD, EXCEL, POWER POINT,
6. kandydat ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,
7. kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
8. nieposzlakowana opinia.

Wymagania dodatkowe:

1. podyplomowe z zakresu zamówień publicznych,
2. doświadczenie w finansach w jednostkach samorządowych lub jednostkach administracji publicznej,
3. umiejętność radzenia sobie ze stresem, odpowiedzialność, sumienność, dokładność, rzetelność, umiejętność pracy w zespole, kreatywność, zdolności organizacyjne, terminowość, determinacja w realizacji celów, dobra organizacja pracy, efektywność i szybka realizacja powierzonych zadań.

Wymagane dokumenty:

1. życiorys [CV] z przebiegiem nauki i pracy zawodowej, z podaniem danych umożliwiających kontakt z kandydatem [adres e-mail, numer telefonu lub adres zamieszkania],
2. list motywacyjny,
3. kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie**,
4. kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie wyższe magisterskie ekonomiczne lub wyższe ze studiami podyplomowymi z zakresu nauk ekonomicznych,
5. kopie innych dokumentów o posiadanych kwalifikacjach, uprawnieniach i umiejętnościach,
6. kopie dokumentów potwierdzających co najmniej 4 letni staż pracy [świadectwa pracy; w przypadku pozostawania w stosunku pracy – aktualne zaświadczenia, zawierające okres i formę zatrudnienia; ostatecznie umowy o pracę bez wynagrodzeń],
7. kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność***,
8. referencje z dotychczasowych miejsc pracy [jeżeli kandydat takie posiada],
9. oświadczenia kandydata:
- oświadczam, że posiadam obywatelstwo polskie,
- oświadczam, że mam pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystam z pełni praw publicznych,
- oświadczam, że nie byłem/am skazany/a prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
- oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby postępowania rekrutacyjnego, zgodnie z ustawą z 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych [DzU z 2016 r., poz. 922].

Oferty w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Nabór na wolne stanowisko w WSS, Nr 97/17”, należy składać lub przesyłać na adres:

Urząd Miasta Szczecin
Wydział Organizacyjny, pok. 140
Plac Armii Krajowej 1
70-456 Szczecin

w terminie do: 21 listopada 2017 r. [włącznie]
[Uwaga: liczy się data otrzymania dokumentów przez Urząd (data wpływu)]

Uwaga:

1. O zakwalifikowaniu do II etapu naboru - testu wiedzy i kompetencji lub rozmowy kwalifikacyjnej, kandydaci zostaną powiadomieni drogą elektroniczną [e-mailem], telefonicznie [w przypadku braku adresu mailowego] lub listownie.
2. Oferty, które wpłyną do Urzędu niekompletne lub po wyżej wskazanym terminie nie będą rozpatrywane.
3. Nie ma możliwości uzupełnienia dokumentów po upływie terminu składania aplikacji.
4. Dokumenty składane w języku obcym należy złożyć wraz z tłumaczeniem na język polski.
5. Oferty można odbierać w pok. 155 przez trzy miesiące od ukazania się wyniku naboru w BIP. Po tym okresie, oferty nie wykorzystane w naborze, zostaną zniszczone zgodnie z instrukcją kancelaryjną.

Informacje dodatkowe:

1. Pracownik podejmujący po raz pierwszy pracę na stanowisku urzędniczym, w tym kierowniczym stanowisku urzędniczym, w rozumieniu przepisów art. 16 ust. 3 ustawy z 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych [DzU z 2016 r., poz. 902, ze zm.] obowiązany jest odbyć służbę przygotowawczą, o której mowa w art. 19 ww. ustawy.
2. Pracownik może otrzymać stosowne upoważnienia Prezydenta Miasta do wydawania decyzji administracyjnych, w związku z powyższym będzie obowiązany do złożenia oświadczenia majątkowego – zgodnie z art. 24h ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym [DzU z 2017 r., poz. 1875].

*Prezydent Miasta, upowszechniając informacje o wolnych stanowiskach urzędniczych, w tym kierowniczych stanowiskach urzędniczych, wskazuje stanowiska, o które poza obywatelami polskimi mogą ubiegać się obywatele Unii Europejskiej oraz obywatele innym państw, którym na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej - art. 11 ust. 2 ustawy z 21 XI 2008 r. o pracownikach samorządowych [DzU z 2016 r., poz. 902, ze zm.]

**Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie, stanowi załącznik Nr 1 do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 28 maja 1996 r. w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika [DzU z 1996 r. nr 62, poz. 286, ze zm.] i jest dostępny w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Szczecin w części dotyczącej naborów na stanowiska

***Dotyczy kandydatów, którzy zamierzają skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy z 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych [DzU z 2016 r., poz. 902, ze zm.].

Bliższe informacje można uzyskać: (91) 42-45-210 [llajkun@um.szczecin.pl] lub 42-45-672 [wss@um.szczecin.pl].
 


Informacja o wytworzeniu danych dla strony - informacje wyświetlane są pod linkiem   Poprzednie wersje danych dla strony - informacje wyświetlane są pod linkiem
© Urząd Miasta Szczecin link zewnętrzny Wszelkie prawa zastrzeżone Kontakt. Pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin