Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Uchwały RIO dotyczące Finansów Miasta Szczecin

Uchwała Nr CXXIX.243.2017

UCHWAŁA NR CXXIX.243.2017
SKŁADU ORZEKAJĄCEGO REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ
W SZCZECINIE

z dnia 21 kwietnia 2017 r.

w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez Prezydenta sprawozdaniu z wykonania budżetu Miasta Szczecin za 2016 rok wraz z informacją o stanie mienia

Na podstawie art. 13 pkt 5 w związku z art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 561) Skład Orzeka-jący Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie w osobach:

  1. Anna Suprynowicz - Przewodnicząca
  2. Katarzyna Korkus - Członek
  3. Mieczysław Kus - Członek

pozytywnie

opiniuje przedłożone przez Prezydenta sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Szcze¬cin za 2016 rok wraz z informacją o stanie mienia.

UZASADNIENIE

Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2016 rok wraz z informacją o stanie mienia zostało przedłożone Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Szczecinie przez Prezydenta Miasta w dniu 31 marca br.

Skład Orzekający dokonał analizy i oceny przedłożonego sprawozdania jako doku¬mentu, biorąc pod uwagę spełnienie kryteriów wynikających z przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, stwierdzając, że:

  1. szczegółowość sprawozdania jest nie mniejsza niż w uchwale budżetowej, co jest zgodne z art. 267 ust. 1 pkt 1 ustawy,
  2. obejmuje wykaz jednostek oświatowych prowadzących działalność finansową w formie rachunku dochodów własnych, co jest zgodne z art. 267 ust. 2 ustawy,
  3. zawiera informacje o dokonanych w trakcie roku budżetowego zmianach, które dotyczyły realizacji zadań z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i tym samym spełnia wymogi art. 269 pkt 2 ustawy,
  4. uwzględnia stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich i tym samym pełnia wymogi art. 269 pkt 3 ustawy.

Dane ujęte w sprawozdaniu z wykonania budżetu zgodne są z danymi wykazanymi w sprawozdaniach statystycznych sporządzonych na podstawie rozporządzeń Ministra Finansów: z dnia 16 stycznia 2014 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1015, z późn. zm.) oraz z dnia 4 marca 2010 r. w sprawie sprawozdań jednostek sektora finansów publicznych w zakresie operacji finansowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1773), a także spełniają wymogi rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1053, z późn. zm.).

Wykonanie budżetu w 2016 r. w odniesieniu do planu oraz na tle wykonania budżetu w 2015 r. przedstawia się następująco:

 

Wykonanie budżetu:

2015 r.

2016 r.

wsk. dynami­ki

A. Dochody

 

 

 

- plan:

2 059 508 318,48 zł

2 191 880 344,02 zł

6,43%

- wykonanie:

2 150 629 263,83 zł

2 251 888 077,30 zł

4,71%

- % wykonania:

104,42%

102,74%

 

AL Dochody bieżące

 

 

 

- plan:

1 817 231 482,48 zł

2 007 328 947,02 zł

10,46%

- wykonanie:

I 864 217 884,28 zł

2 049 697 499,30 zł

9,95%

- % wykonania:

102,59%

102,11%

 

A2. Dochody majątkowe

 

 

 

- plan:

242 276 836,00 zł

184 551 397,00 zł

-23,83%

- wykonanie:

286 411 379,55 zł

202 190 578,00 zł

-29,41%

- % wykonania:

118,22%

109,56%

 

B. Wydatki

 

 

 

- plan:

2 353 638 759,48 zł

2 124 399 003,02 zł

-9,74%

- wykonanie:

2 222 947 777,27 zł

2 017 069 923,59 zł

-9,26%

- % wykonania:

94,45%

94,95%

 

Bl. Wydatki bieżące

 

 

 

- plan:

1 636 683 978,48 zł

1 822 569 822,02 zł

11,36%

- wykonanie:

1 553 485 497,96 zł

1 771 379 932,50 zł

14,03%

- % wykonania:

94,92%

97,19%

 

B2. Wydatki majątkowe

 

 

 

- plan:

716 954 781,00 zł

301 829 181,00 zł

-57,90%

- wykonanie:

669 462 279,31 zł

245 689 991,09 zł

-63,30%

- % wykonania:

93,38%

81,40%

 

C. Wynik budżetu

 

 

 

- plan:

-294 130 441,00 zł

67 481 341,00 zł

 

- wykonanie:

-72 318 513,44 zł

234 818 153,71 zł

 

- % wykonania:

24,59%

347,97%

 

D. Rozchody wykonane:

32 540 896,38 zł

31 090 896,38 zł

-4,46%

w tym: - spłaty kredytów i pożyczek, wykup obligacji:

24 540 896,38 zł

31 090 896,38 zł

26,69%

- pożyczki (udzielone):

8 000 000,00 zł

0,00 zł

 

E. Przychody wykonane:

295 433 018,72zł

194 698 608,90 zł

-34,10%

w tym:

 

 

 

- kredyty i pożyczki, obligacje:

176 000 000,00 zł 0,00 zł  

- wolne środki pieniężne (stan na dzień 31 XII roku poprzedniego)

118 933 018,72 zł 190 573 608,90 zł  60,24%

- spłaty udzielonych pożyczek

500 000 zł   4 125 000 zł  

Skład Orzekający, dokonując analizy zachowania w toku wykonania budżetu ograniczeń ustalonych przepisami ustawy o finansach publicznych stwierdził, iż relacja określona przepisem art. 242 ust. 2 ustawy o finansach publicznych została zachowana; wyko¬nane wydatki bieżące są niższe niż wykonane dochody bieżące powiększone zgodnie z przepisami o wolne środki na rachunku bieżącym budżetu.

Przedłożone sprawozdanie wykazuje także zachowanie w toku wykonania budżetu relacji określonej przepisem art. 243 ustawy o finansach publicznych, reglamentującym spłatę zadłużenia, o którym mowa w tym przepisie. Uwzględniając planowaną kwotę długu wynikającą z planowanych i zaciągniętych zobowiązań oraz przyjęty harmonogram spłaty kwot długu Skład Orzekający stwierdza, że w 2016 r. została spełniona relacja z ww. przepisu, która przedstawia się następująco:

 a. wskaźnik wykonany (%):                                2,36 %,
(lewa strona relacji z art. 243
wg wykonania na koniec 2016 r.)

b. wskaźnik dopuszczalny (%):                            13,82 %,
(prawa strona relacji z art. 243
w oparciu o wykonanie w 1. 2013-2015)

c. różnica (b-a) (%):                                           11,46 pkt %.
 

Stan zobowiązań zaliczanych do długu publicznego Miasta na koniec 2016 r. wyniósł 1 057 556 631,10 zł, co stanowi 47,0% wykonanych dochodów budżetowych.

Należności wymagalne wobec Miasta na koniec 2016 r. wyniosły 404 816 303,89 zł, które stanowiły 18,0% wykonanych dochodów ogółem i były wyższe o 29 247 489,13 zł od należności wymagalnych roku 2015.

Analiza sprawozdania nie wykazała wystąpienia przekroczenia kwot planowanych wydatków w rozmiarze mogącym skutkować naruszeniem dyscypliny finansów publicznych, ani wystąpienia zobowiązań wymagalnych jednostek budżetowych na koniec roku budżetowego.

Uzyskane w roku budżetowym dochody z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 9 748 441,77 zł, zgodnie z art. 182 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2016 r. poz. 487), zostały przeznaczone na wydatki związane z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii, które wyniosły 9 331 964,37 zł; do wykorzystania pozostało 416 477,40 zł.

Ze względu na przedstawioną wyżej ocenę prawidłowości sporządzenia sprawozda¬nia i wynikające z tego sprawozdania przestrzeganie w toku wykonywania budżetu podstawowych relacji wyznaczonych powołanymi wyżej przepisami ustawy o finansach publicznych, Skład Orzekający postanowił pozytywnie zaopiniować przedłożone sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta. Podkreśla się przy tym, że wydając niniejszą opinię, mi¬mo iż ze względów formalnych zawiera ona wybrane informacje o gospodarce finansowej prowadzonej w ramach budżetu, Skład Orzekający nie dokonał oceny stopnia wykonania budżetu. Ocena stopnia realizacji budżetu, a także ocena działań organu wykonawczego pod kątem gospodarności i celowości, należy do kompetencji organu stanowiącego.

Wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Izbie przedstawiona została informacja o stanie mienia Miasta. W ocenie Składu Orzekającego przedłożona informacja została sporządzona zgodnie z wymogami art. 267 ust. 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych.

Od niniejszej uchwały, na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych, służy odwołanie do Kolegium izby w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

Przewodnicząca Składu Orzekającego

Anna Suprynowicz


 

Załączniki:

udostępnił: , wytworzono: 2017/04/28, odpowiedzialny/a: , wprowadził/a: Anna Tarnawska, dnia: 2017/04/28 13:52:35
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Anna Tarnawska 2017/04/28 13:52:35 modyfikacja wartości
Anna Tarnawska 2017/04/28 13:46:08 modyfikacja wartości
Anna Tarnawska 2017/04/28 13:36:14 modyfikacja wartości
Anna Tarnawska 2017/04/28 13:01:48 nowa pozycja