Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Uchwały RIO dotyczące Finansów Miasta Szczecin

Uchwała Nr LXXXII.140.2015 z dnia 9 kwietnia 2015 r.

UCHWAŁA NR LXXXII.140.2015
SKŁADU ORZEKAJĄCEGO REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ
W SZCZECINIE

z dnia 9 kwietnia 2015 r.

w sprawie wydania opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetowego wyka-zanego budżecie Miasta Szczecin na 2015 rok.

Na podstawie art. 246 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, ze zm.) w zw. z art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2012 r. poz. 1113, ze zm.), po rozpatrzeniu zmian w budżecie Miasta Szczecin na 2015 rok, Skład Orzekający Regio-nalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie w składzie:

  1. AnnaSuprynowicz -Przewodnicząca
  2. Krystyna Goździk -Członek
  3. MieczysławKus -Członek

pozytywnie

opiniuje możliwość sfinansowania deficytu budżetowego.

Uzasadnienie

Uchwała Nr VI/66/15 Rady Miasta Szczecin z dnia 24 marca 2015 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Szczecin na 2015 rok została przekazana Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Szczecinie w dniu 31 marca 2015 r.

Zmiany w budżecie Miasta na 2015 rok dotyczyły m. in. zmniejszenia dochodów o kwotę 267 892 zł i zwiększenia wydatków o kwotę 25 697 340 zł w wyniku których został zwiększony deficyt budżetu o kwotę 25 965 232 zł. Zmianie uległy również przychody i rozchody budżetu.

Wskazane źródła sfinansowania deficytu mieszczą się w katalogu określonym przepisem art. 217 ust. 2 ustawy o finansach publicznych i w pełni pokrywa jego wysokość.

Od opinii Składu Orzekającego, zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych, służy odwołanie do Kolegium Izby w terminie 14 dni od dnia doręczenia niniejszej uchwały.

Niniejsza opinia, zgodnie z art. 246 ust. 2 ustawy o finansach publicznych, podlega opublikowaniu w terminie 7 dni od dnia jej otrzymania, na zasadach określonych w ustawie z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2014 r. poz. 782, z późn. zm.).

Przewodnicząca Składu Orzekającego

Anna Suprynowicz

udostępnił: Wydział Zarządzania Finansami Miasta, wytworzono: 2015/04/17, odpowiedzialny/a: Iwona Bobrek, wprowadził/a: Anna Tarnawska, dnia: 2015/04/17 08:37:47
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Anna Tarnawska 2015/04/17 08:37:47 nowa pozycja