Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  

Uchwały RIO dotyczące Finansów Miasta Szczecin

Uchwała Nr CCLXXX.671.2020

UCHWAŁA NR CCLXXX.671.2020
SKŁADU ORZEKAJĄCEGO REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ
W SZCZECINIE

z dnia 21 grudnia 2020 r.

w sprawie wydania opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Miasta Szczecin

Na podstawie art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 561) oraz art. 230 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm), Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie w osobach:

  1. Dawid Czesyk - Przewodniczący
  2. Katarzyna Korkus - Członek
  3. Krystyna Goździk - Członek

po rozpatrzeniu uchwały Nr XXIII/688/20 Rady Miasta Szczecin z dnia 24 listopada 2020 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Szczecin

pozytywnie

opiniuje prawidłowość planowanej kwoty długu Miasta Szczecin.

Uzasadnienie

Prognoza kwoty długu, stanowiąca część wieloletniej prognozy finansowej Miasta Szczecin, wynika z zaciągniętych wcześniej oraz planowanych do zaciągnięcia zobowiązań i została sporządzona na okres ich całkowitej spłaty (tj. do roku 2046), co jest zgodne z art. 227 ust. 2 ustawy o finansach publicznych.

Biorąc pod uwagę przewidywaną wielkość zadłużenia na koniec 2020 r., planowane przychody z tytułu zaciągnięcia zobowiązań zwrotnych w 2021 r. oraz planowane rozchody z tytułu spłaty zadłużenia w latach 2021 -2046 należy ocenić, iż kwota długu została obliczona prawidłowo.

W całym okresie objętym prognozą wskaźnik planowanej kwoty przypadających do spłaty zobowiązań z tytułu zaciągniętego długu wraz z należnymi odsetkami do dochodów danego roku budżetowego nie przekroczy dopuszczalnego wskaźnika spłaty zobowiązań obliczonego na podstawie art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych (przy obliczaniu dopuszczalnego wskaźnika przyjęto wykonane wartości wykazane w sprawozdaniu za III kwartały 2019 r. oraz planowane na koniec roku 2020).

Uwzględniając powyższe, Skład Orzekający postanowił jak w sentencji uchwały.

Niniejsza uchwała Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie, zgodnie z art. 230 ust. 4 wyżej wymienionej ustawy o finansach publicznych, podlega opublikowaniu na zasadach określonych w ustawie z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1429).

Od opinii Składu Orzekającego, zgodnie z art. 20 ust. 1 wyżej wymienionej ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych, służy odwołanie do Kolegium Izby w terminie 14 dni od dnia doręczenia niniejszej uchwały.

Przewodniczący Składu Orzekającego
Dawid Czesyk
/podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym/

Załączniki:

udostępnił: Wydział Zarzadzania Finansami Miasta, wytworzono: 2020/12/29, odpowiedzialny/a: Iwona Bobrek, wprowadził/a: Anna Tarnawska, dnia: 2020/12/29 08:33:38
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Anna Tarnawska 2020/12/29 08:33:38 nowa pozycja