Statystyka dostępu

Ilość wizyt: 80352150

Aktualna strona: 484996

Wydrukowano: 6543

Wyniki konkursów ofert

Nr konkursu:BOP/SP/2010/021
Nazwa zadania:Prowadzenie Centrum Integracji Społecznej
Rodzaj zadania:Pomoc społeczna
Termin składania ofert:2010/01/15

BOP/SP/2010/021

PREZYDENT MIASTA SZCZECIN

ogłasza otwarty konkurs ofert na:
realizację zadania publicznego w zakresie integracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym


Przedmiotem konkursu jest wsparcie wykonania zadania publicznego, będącego zadaniem własnym Miasta Gminy Szczecin, wraz z udzieleniem dotacji na jego dofinansowanie.

Postępowanie konkursowe będzie prowadzone zgodnie z:
1) Ustawą z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym (Dz. U. Nr 122, poz. 1143 ze zm.),
2) Ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 ze zm.)
3) Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 grudnia 2005 r.
w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy
o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. Nr 264, poz. 2207),
4) Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 października
2007 r. w sprawie określenia wzoru sprawozdania przedstawianego przez centrum integracji społecznej (Dz. U. Nr 196, poz. 1421),

1. Nazwa zadania:
Prowadzenie Centrum Integracji Społecznej

2. Rodzaj zadania:
Zlecenie do realizacji organizacji pozarządowej zadania publicznego polegającego na prowadzeniu do 31 grudnia 2012 r. programu integracji społecznej i zawodowej dla mieszkańców Miasta Gminy Szczecin, w Centrum Integracji Społecznej w rozumieniu ustawy z dnia 13 czerwca 2003 o zatrudnieniu socjalnym (Dz.U. z 2003 r. Nr 122, poz.1143 ze zmianami), zwanej dalej ustawą o zatrudnieniu socjalnym.

3. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania:
Maksymalna wysokość środków Gminy przeznaczonych na realizację zadania wynosi 446 400 zł w 2010 r. (słownie: czterysta czterdzieści sześć tysięcy czterysta złotych 00/100), natomiast w roku 2011 i 2012 wysokość dotacji określona będzie
w budżecie Miasta na dany rok.

4. Zasady przyznawania dotacji:

Organizacje, których oferty zostaną wyłonione w niniejszym konkursie będą mogły uzyskać dotację celową na finansowanie wydatków związanych z realizacją zadania tj. na działalność Centrum Integracji Społecznej, na zasadach i w wysokości ustalonej w Uchwale NR XLI/1026/09 Rady Miasta Szczecin z dnia 23.11.2009 r.
w sprawie ustalania kwoty dotacji przypadającej na jedną osobę będącą uczestnikiem lub pracownikiem Centrum Integracji Społecznej w Szczecinie.

Pozostałe zasady przyznawania dotacji:
- O dotację na działalność Centrum Integracji Społecznej mogą się ubiegać organizacje, które posiadają zezwolenie Wojewody Zachodniopomorskiego,
o którym mowa w art. 5 ust.1 ustawy o zatrudnieniu socjalnym;
- Dotacje będą przekazywane w okresach miesięcznych z dołu, na zasadach określonych w Uchwale NR XLI/1026/09 Rady Miasta Szczecin z dnia
23.11.2009 r. w sprawie ustalania kwoty dotacji przypadającej na jedną osobę będącą uczestnikiem lub pracownikiem Centrum Integracji Społecznej w Szczecinie, w wysokości rzeczywiście poniesionych wydatków, które będą zgodne z zakresem rzeczowym określonym w art.10, ust. 6 ustawy o zatrudnieniu socjalnym;
- Dotacja przyznana będzie podmiotowi, którego koncepcja funkcjonowania
CIS –u uznana zostanie za najkorzystniejszą. Dotacja jest przeznaczona na wsparcie zadania dotyczącego funkcjonowania Centrum, którego oferta spełniać będzie warunki postępowania konkursowego i zostanie przyjęta do realizacji, jako odpowiadająca potrzebom systemu pomocy społecznej Miasta Gminy Szczecin;
- W złożonej ofercie należy jednoznacznie określić ilość osób do których kierowany jest program oraz ilość pracowników Centrum Integracji Społecznej na których będzie przyznana dotacja;
- Miasto Gmina Szczecin zastrzega sobie prawo przyznania dotacji dla kilku lub tylko jednej organizacji;
- Złożenie oferty na realizację zadania, które zostało uznane za odpowiadające potrzebom, nie gwarantuje przyznania środków w wysokości, o którą występuje oferent.

5. Termin i warunki realizacji zadania:
Realizacja zadania przewidziana jest na okres od 01 stycznia 2010 r.
do 31 grudnia 2012 r. Realizacja zadania będzie prowadzona we współpracy
z jednostkami organizacyjnymi Miasta Gminy Szczecin w zakresie: diagnozy potrzeb, trybu kierowania do CIS, podejmowania innych wspólnych działań z zakresu niezbędnego dla objęcia działaniami CIS poszczególnych kategorii osób skierowanych i obejmie obok zadań reintegracji opisanych w art. 3 ust. 1 ustawy
o zatrudnieniu socjalnym także organizację miejsc pracy i pozyskiwanie możliwości zatrudnienia w działalności wytwórczej, handlowej i usługowej.

Ponadto:
- w konkursie mogą uczestniczyć podmioty wymienione w art. 3. ustawy z dnia
24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,
- zlecenie realizacji zadania przez Prezydenta Miasta Szczecina nastąpi
w trybie określonym w art. 5 ust 4. ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. Nr 96, poz. 873
z późn. zm.),
- szczegółowe i ostateczne warunki realizacji zadania określi umowa zawarta pomiędzy Gminą Miasto Szczecin a organizacją wyłonioną w niniejszym konkursie.

6. Termin składania ofert:
Oferty wraz z załącznikami oraz dane i dokumenty, pozwalające ocenić zdolność organizacji pozarządowej do spełnienia warunków konkursu, należy składać w Biurze Obsługi Interesantów Urzędu Miasta w Szczecinie, Pl. Armii Krajowej 1 (sala nr 62, parter) w terminie do 30 dni od dnia ukazania się ogłoszenia o otwartym konkursie ofert (decyduje data wpływu). Oferty, które wpłyną po terminie, o którym mowa jak wyżej, nie będą rozpatrywane.

7. Termin, tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru oferty:
Złożone w Konkursie oferty przekazywane są do Biura ds. Organizacji Pozarządowych, a następnie kierowane są pod obrady Komisji Opiniującej. Komisja opiniuje oferty i przedstawia Prezydentowi lub upoważnionemu Zastępcy Prezydenta listę rekomendowanych ofert Organizacji, z którymi winny być zawarte umowy.
Prezydent lub upoważniony Zastępca Prezydenta dokonuje ostatecznego wyboru ofert w formie Oświadczenia Woli. Miasto (a w jego imieniu Dysponent) zawiera z organizacją (organizacjami) wyłonioną w niniejszym konkursie umowę na realizację zadania publicznego.

Kryteria oceny stosowane przy dokonywaniu wyboru oferty:
1) w zakresie oceny możliwości realizacji zadania przez oferenta:
a. dysponowanie odpowiednią kadrą pracowników, posiadającą odpowiednie kwalifikacje w specjalnościach zawodowych określonych w art.11 ustawy
o zatrudnieniu socjalnym oraz koniecznym potencjałem technicznym
i organizacyjnym.,
b. posiadanie doświadczenia niezbędnego do realizacji zadania, będącego przedmiotem konkursu, w zakresie realizacji programów pomocy społecznej, integracji, promocji zatrudnienia.
c. posiadanie odpowiednich zasobów lokalowych dla działalności opisanej
w ofercie.

2) w zakresie oceny kalkulacji kosztów realizacji zadania:
a. zgodność proponowanych wydatków w ramach dotacji z zakresem rzeczowym wskazanym w art.10 ust.6 ustawy o zatrudnieniu socjalnym,

3) dodatkowo:
a. ocena merytoryczna koncepcji funkcjonowania Centrum Integracji Społecznej, w tym koncepcja działalności wytwórczej, handlowej lub usługowej oraz informacje w zakresie art. 4 ust.2 ustawy o zatrudnieniu socjalnym
b. posiadane rekomendacje i osiągnięcia prowadzonej przez organizację dotychczasowej działalności,
c. rzetelność i terminowość w rozliczaniu otrzymanych wcześniej środków na realizację zadań publicznych zlecanych przez Gminę Miasto Szczecin.

8. Informacja o zrealizowanych przez organ administracji publicznej w roku ogłoszenia otwartego konkursu ofert i w roku poprzednim zadaniach publicznych tego samego rodzaju i związanych z nimi kosztami, ze szczególnym uwzględnieniem wysokości dotacji przekazanych organizacjom pozarządowym, podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 3, oraz jednostkom organizacyjnym podległym organom administracji publicznej lub przez nie nadzorowanym:
2009 rok
133 751 zł Nazwa realizatora zadania: Zachodniopomorskie Stowarzyszenie
Rozwoju Gospodarczego – Szczecińskie Centrum Przedsiębiorczości,
58 140 zł Nazwa realizatora zadania: Stowarzyszenie „SOS dla Rodziny,”
2008 rok
53 006,20 zł Nazwa realizatora zadania: Zachodniopomorskie Stowarzyszenie
Rozwoju Gospodarczego – Szczeciński Centrum Przedsiębiorczości,
24 509 zł Nazwa realizatora zadania: Stowarzyszenie „SOS dla Rodziny”.

Uwaga! Oferty Organizacji, które będą niekompletne, a w ciągu 7 dni od powiadomienia nie zostaną uzupełnione o brakach, zostaną automatycznie odrzucone.
Wzór oferty, umowy i sprawozdania z realizacji zadania publicznego oraz wszelkie informacje dotyczące Konkursu dostępne są w Biurze ds. Organizacji Pozarządowych Urzędu Miasta w Szczecinie, Plac Armii Krajowej 1, pokój 335S, telefon (91) 424 51 05, www.szczecin.pl/bop/, e-mail:bop@um.szczecin.pl
Osobą uprawnioną do kontaktów z Organizacjami jest Pan Adrian Guranowski – Kierownik Referatu Polityki Społecznej Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej, telefon (91) 42 45 679
 


Data decyzji:2010/02/18

Otwarte konkursy ofert - Realizatorzy:
Realizator Kwota dotacji
Stowarzyszenie "SOS DLA RODZINY"   446400.00  
Informacja o wytworzeniu danych   Poprzednie wersje danych
© Urząd Miasta Szczecin link zewnętrzny Wszelkie prawa zastrzeżone Kontakt. Pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin