Statystyka dostępu

Ilość wizyt: 80352137

Aktualna strona: 484990

Wydrukowano: 6543

Wyniki konkursów ofert

Nr konkursu:BOP/SP/2010/008
Nazwa zadania:Prowadzenie kompleksowych form wsparcia w ośrodkach terapeutyczno-rehabilitacyjnych, zapobiegających marginalizacji i wykluczeniu społecznemu osób niepełnosprawnych.
Rodzaj zadania:Działania na rzecz osób niepełnosprawnych
Termin składania ofert:2010/01/07


BOP/SP/2010/008

PREZYDENT MIASTA SZCZECIN

ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie:
działania na rzecz osób niepełnosprawnych.

Przedmiotem konkursu jest wsparcie wykonania zadania publicznego, będącego zadaniem własnym Miasta Szczecin, wraz z udzieleniem dotacji na jego dofinansowanie.
Postępowanie konkursowe będzie prowadzone zgodnie z:
1) Ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
(Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.)
2) Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 grudnia 2005 r.
w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy
o wykonanie zdania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. Nr. 264, poz. 2207).

1. Nazwa zadania:
Prowadzenie kompleksowych form wsparcia w ośrodkach terapeutyczno-rehabilitacyjnych, zapobiegających marginalizacji i wykluczeniu społecznemu osób niepełnosprawnych.

2. Rodzaj zadania:
Zadanie z zakresu : DZIAŁANIA NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
W ramach konkursu dotowane będą przedsięwzięcia dotyczące działań na rzecz osób niepełnosprawnych w zakresie:
a) działalności rehabilitacyjnej, terapeutycznej, edukacyjnej;
b) działalności w zakresie aktywizacji: społecznej, integrującej środowisko osób niepełnosprawnych;
c) działalności w zakresie organizacji grup wsparcia dla rodzin osób niepełnosprawnych;
przy czym istnieje możliwość składania ofert łączonych.

3. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania:
Maksymalna wysokość środków Gminy przeznaczonych na realizację zadania wynosi
130 000,-zł (słownie: sto trzydzieści tysięcy złotych), przy czym za wkład własny przyjmuje się środki finansowe.
W przypadku uchwalenia w budżecie Miasta Szczecin na rok 2010 innych kwot na realizację tego zadania, wysokość dofinansowania może ulec proporcjonalnej zmianie.

4. Zasady przyznawania dotacji:
Zgodne z art. 15 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.).
a) Rozliczenie poprzednich dotacji uzyskanych ze środków budżetowych Gminy Miasto Szczecin warunkuje przyznanie dotacji,
b) Proponowane zadanie musi mieścić się w zakresie działalności statutowej organizacji.
c) Dotacje nie będą przyznane na pokrycie kosztów zatrudnienia koordynatorów projektów.

5. Termin i warunki realizacji zadania:
Wykorzystanie środków z dotacji przewidziane jest na okres od dnia podpisania umowy do 31 grudnia 2010r.,
a) w konkursie mogą uczestniczyć podmioty wymienione w art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.) oraz prowadzące działalność statutową w zakresie objętym konkursem.
b) zlecenie realizacji zadania przez Prezydenta Miasta Szczecin nastąpi w trybie określonym w art. 16 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.).
c) szczegółowe warunki realizacji zadania reguluje umowa zawarta pomiędzy Gminą Miasto Szczecin a oferentem.
d) Miasto zastrzega sobie możliwość rozdysponowania powyższej kwoty na więcej niż jedną z ofert.
e) przy określaniu dotacji dla poszczególnych podmiotów Miasto zastosuje ujednolicone stawki na realizację tego samego rodzaju usługi jeśli jej standard będzie taki sam lub zbliżony.
f) przy rozpatrywaniu ofert Miasto dokona ich oceny pod kątem zgodności z przyjętymi i zaaprobowanymi priorytetami polityki Miasta, zdiagnozowanymi potrzebami na rzecz osób niepełnosprawnych.
g) złożenie oferty na realizację zadania, która zostanie uznana za odpowiadającą potrzebom Miasta nie gwarantuje przyznania środków w wysokości, o którą występuje oferent.

6. Termin składania ofert:
Oferty zawierające wszystkie niezbędne załączniki, dane i dokumenty, pozwalające ocenić zdolność Organizacji do spełnienia warunków, należy składać w Biurze Obsługi Interesantów Urzędu Miasta w Szczecinie, Pl. Armii Krajowej 1 (sala nr 62, parter)
w terminie do 30 dni od dnia ukazania się ogłoszenia o otwartym konkursie ofert. Oferty, które wpłyną po terminie, o którym mowa jak wyżej, nie będą rozpatrywane .

7. Termin, tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru oferty:
Złożone w Konkursie oferty przekazywane są do Biura ds. Organizacji Pozarządowych,
a następnie kierowane są pod obrady Komisji Opiniującej. Komisja opiniuje oferty
i przedstawia Prezydentowi lub upoważnionemu Zastępcy Prezydenta listę rekomendowanych ofert Organizacjami, z którymi winny być zawarte umowy.
Prezydent lub upoważniony Zastępca Prezydenta dokonuje wyboru ofert w formie Oświadczenia. Miasto (a w jego imieniu Dysponent) zawiera z Organizacją wyłonioną
w Konkursie umowę na realizację zadania publicznego.
Oferty oceniane będą według następujących kryteriów:
· zakres rzeczowy zadania,
· objęcie programem jak największej liczby uczestników, mieszkańców Szczecina
· posiadanie przez oferenta odpowiedniego doświadczenia w zakresie realizacji zadania będącego przedmiotem oferty oraz posiadanie odpowiedniej bazy lokalowej,
· rodzaj i celowość planowanych kosztów, w tym wielkość i celowość wnioskowanej dotacji,
· możliwości realizacji zadania przez podmiot składający ofertę,
· zadeklarowany udział środków finansowych własnych albo pozyskanych z innych źródeł na realizację zadania,
· odpowiednie kwalifikacje terapeutów i rehabilitantów,
· analiza i ocena realizacji zadań zleconych podmiotowi uprawnionemu w okresie poprzednim, biorąc pod uwagę rzetelność i terminowość oraz sposób rozliczenia otrzymanych na ten cel środków.

8. Informacja o zrealizowanych przez organ administracji publicznej w roku ogłoszenia otwartego konkursu ofert i w roku poprzednim zadaniach publicznych tego samego rodzaju i związanych z nimi kosztami, ze szczególnym uwzględnieniem wysokości dotacji przekazanych organizacjom pozarządowym, podmiotom,
o których mowa w art. 3 ust. 3, oraz jednostkom organizacyjnym podległym organom administracji publicznej lub przez nie nadzorowanym:

2009 rok - kwota 125 000,- zł - nazwa realizatora zadania: organizacja pozarządowa wg
wykazu dostępnego w Wydziale Zdrowia i Polityki Społecznej.

Uwaga! Oferty Organizacji, które będą niekompletne i pozostaną nieuzupełnione
w ciągu 7 dni od powiadomienia o brakach zostaną automatycznie odrzucone.
Wzór oferty, umowy i sprawozdania z realizacji zadania publicznego oraz wszelkie informacje dotyczące Konkursu dostępne są w Biurze ds. Organizacji Pozarządowych Urzędu Miasta w Szczecinie, Plac Armii Krajowej 1, pokój 335L, telefon (91) 424 51 05, www.szczecin.pl/bop/, e-mail:bop@um.szczecin.pl

Osobą uprawnioną do kontaktów z Organizacjami jest Pani Beata Andruszkiewicz
– telefon (91) 424 5670, Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej.
Osobą z ramienia Biura ds. Organizacji Pozarządowych uprawnioną do kontaktów
z Organizacjami jest Pani Sylwia Pączka telefon 091 424 50 96.
 


Data decyzji:2010/01/25

Otwarte konkursy ofert - Realizatorzy:
Realizator Kwota dotacji
Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Młodzieży Niepełnosprawnych Ruchowo TĘCZA w Szczecinie   50000.00  
Krajowe Towarzystwo Autyzmu Oddział w Szczecinie   18240.00  
Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Szczecinie   51760.00  
Polski Związek Głuchych Oddział Zachodniopomorski   10000.00  
Informacja o wytworzeniu danych   Poprzednie wersje danych
© Urząd Miasta Szczecin link zewnętrzny Wszelkie prawa zastrzeżone Kontakt. Pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin