Statystyka dostępu

Ilość wizyt: 80341355

Aktualna strona: 484842

Wydrukowano: 6543

Wyniki konkursów ofert

Nr konkursu:BOP/SP/2012/061
Nazwa zadania:Wykonanie projektu modernizacji i przebudowy budynku na potrzeby utworzenia Centrum Diagnozy, Terapii i Rehabilitacji Dziecięcej – zadanie inwestycyjne
Rodzaj zadania:Zadanie inwestycyjne stanowiące część projektu utworzenia Centrum Diagnozy, Terapii
Termin składania ofert:2012/08/17

BOP/SP/2012/061
PREZYDENT MIASTA SZCZECIN
ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie działań na rzecz osób niepełnosprawnych

Przedmiotem konkursu jest wsparcie wykonania zadania publicznego, będącego zadaniem własnym Gminy Miasto Szczecin wraz z udzieleniem dotacji na jego dofinansowanie.

1. Nazwa zadania:
Wykonanie projektu modernizacji i przebudowy budynku na potrzeby utworzenia Centrum Diagnozy, Terapii i Rehabilitacji Dziecięcej – zadanie inwestycyjne

2. Rodzaj zadania:
Zadanie inwestycyjne stanowiące część projektu utworzenia Centrum Diagnozy, Terapii
i Rehabilitacji Dziecięcej. Podmiot uprawniony wybrany w niniejszym konkursie zrealizuje zadania polegające na wykonaniu projektu modernizacji i przebudowy.

3. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania:
Maksymalna wysokość środków Gminy przeznaczonych na realizację zadania wynosi
64 500 zł (słownie sześćdziesiąt cztery tysiące pięćset złotych). Kwota ta stanowi dofinansowanie inwestycji podmiotowi uprawnionemu, niezaliczanemu do sektora finansów publicznych i niedziałającemu w celu osiągnięcia zysku w rozumieniu art. 221 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, związanej z realizacją zadania Gminy Miasto Szczecin, w ramach Miejskiego Programu Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych zatwierdzonego Uchwałą Nr LVI/1262/02 Rady Miasta Szczecina z dnia 2 października 2002r.
Od podmiotu uprawnionego składającego ofertę wymagany jest finansowy wkład własny w wysokości co najmniej 10% wysokości dotacji. Wkład własny może być wskazany jako przyznane wnioskodawcy finansowe środki pochodzące z innych źródeł publicznych.
Niezrealizowanie przez organizację deklarowanego w ofercie finansowego wkładu własnego może skutkować żądaniem Gminy Miasto Szczecin do zwrotu części dotacji do wysokości zgodnej z zaproponowanym przez podmiot uprawniony procentowym podziałem środków pochodzących z dotacji oraz ze środków własnych.

4. Zasady przyznawania dotacji:
Postępowanie konkursowe będzie prowadzone zgodnie z:
1. Ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 z późniejszymi znianami).
2. Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r.
w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz.U. Nr 6, poz. 25)

5. Termin realizacji zadania:
Realizacja zadania przewidziana jest na okres od dnia podpisania umowy do 31 grudnia
2012 r.

6. Warunki realizacji zadania:
1) W konkursie mogą uczestniczyć podmioty uprawnione:
a) organizacje pozarządowe;
b) osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego;
c) stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego;
d) spółdzielnie socjalne;
e) spółki akcyjne oraz spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz kluby sportowe będące spółkami działającymi na podstawie przepisów Ustawy z dn.25 czerwca 2010r. o sporcie (Dz.U. Nr 127, poz. 857, Nr 151, poz. 1014), które nie działają w celu osiągnięcia zysku oraz przeznaczają część dochodu na realizację celów statutowych oraz nie przeznaczają zysku do podziału między swoich członków, udziałowców, akcjonariuszy i pracowników.
2) Szczegółowe warunki realizacji zadania reguluje umowa zawarta pomiędzy Gminą Miasto Szczecin a podmiotem uprawnionym.
3) Miasto zastrzega sobie możliwość rozdysponowania powyższej kwoty na więcej niż jedną z ofert, oraz zastrzega sobie prawo wykorzystania przedłożonych ofert w sposób częściowy.
4) Przy określaniu dotacji dla poszczególnych podmiotów Miasto zastosuje ujednolicone stawki na realizację tego samego rodzaju usługi jeśli jej standard będzie taki sam lub zbliżony.
5) Przy rozpatrywaniu ofert Miasto dokona ich oceny pod kątem zgodności z przyjętymi
i zaaprobowanymi priorytetami polityki Miasta, zdiagnozowanymi potrzebami na rzecz osób niepełnosprawnych.
6) Złożenie oferty na realizację zadania, która zostanie uznana za odpowiadającą potrzebom Miasta nie gwarantuje przyznania środków w wysokości, o którą występuje oferent.
7) W konkursie mogą wziąć udział organizacje pozarządowe mające doświadczenie
w realizacji wymienionych zadań oraz proponowane zadanie musi mieścić się w zakresie działalności statutowej organizacji.

7. Termin i miejsce składania ofert:
Oferty opatrzone numerem Konkursu należy składać w Biurze Obsługi Interesantów Urzędu Miasta Szczecin, Pl. Armii Krajowej 1 (sala nr 62, parter) w terminie do dnia 17 sierpnia 2012r. Oferty, które wpłyną po terminie, nie będą rozpatrywane. Organizacje uczestniczące
w konkursie zobowiązane są do podania adresu mailowego do osoby upoważnionej do składania wyjaśnień dotyczących oferty w celu skutecznego poinformowania o stwierdzonych brakach lub uchybieniach i oczywistych omyłkach w przypadku braku adresu mailowego organizacja zobowiązana jest podać numer telefonu.
W ofercie należy zawrzeć:
a) szczegółowy zakres rzeczowy proponowanego do realizacji zadania zawierający opis planowanych działań,
b) informację o terminie i miejscu realizacji zadania,
c) kalkulację przewidywanych kosztów realizacji zadania,
d) informację o posiadanych zasobach rzeczowych oraz kadrowych,
e) informację o wysokości środków własnych albo pozyskanych z innych źródeł,
f) informację o działalności podmiotu składającego ofertę w zakresie zadania wnioskowanego,
g) harmonogram oraz informację o planowanych do uzyskania rezultatach.
Do oferty należy dołączyć:
1) Kopię aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego, innego rejestru lub ewidencji;
2) W przypadku wyboru innego sposobu reprezentacji podmiotów składających ofertę wspólną niż wynikający z Krajowego Rejestru Sądowego lub innego właściwego rejestru - dokument potwierdzający upoważnienie do działania w imieniu oferenta(-ów);
3) oświadczenie podmiotu (BOP 11);

8. Tryb wyboru ofert:
Złożone w Konkursie oferty przekazywane są do Biura ds. Organizacji Pozarządowych celem sprawdzenia pod względem formalnym. W przypadku stwierdzenia braków formalnych
i oczywistych omyłek BOP wzywa organizację do ich usunięcia w terminie dwóch dni roboczych od dnia wysłania maila a w przypadku braku możliwości powiadomienia organizacji drogą elektroniczną - mailową od dnia przekazania informacji telefonicznej. Jeżeli organizacja nie usunie braków formalnych i oczywistych omyłek w ww. terminie oferta zostaje odrzucona. Następnie oferty kierowane są pod obrady Komisji Konkursowej. Komisja opiniuje oferty
i przedstawia je Prezydentowi lub upoważnionemu Zastępcy Prezydenta, który dokonuje wyboru ofert w formie Oświadczenia Woli.

9. Kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru ofert:
Przy wyborze ofert Gmina Miasto Szczecin kierować się będzie następującymi kryteriami:
1) możliwość realizacji zadania publicznego przez podmioty uprawnione;
2) kalkulację kosztów realizacji zadania publicznego, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania;
3) jakość wykonania zadania i kwalifikacje osób, przy udziale których podmioty uprawnione będą realizować zadanie publiczne;
4) udział środków własnych lub środków pochodzących z innych źródeł na realizację zadania publicznego;
5) wkład rzeczowy i osobowy, ze szczególnym uwzględnieniem świadczenia wolontariuszy
i pracy społecznej członków;
6) dotychczasową współpracę, biorąc po uwagę rzetelność i terminowość oraz sposób rozliczenia otrzymanych na ten cel środków,
a także kierować się będzie kryteriami właściwymi dla niniejszego konkursu
1) podmiot ubiegający się o dotację powinien zadeklarować, że po uzyskaniu dotacji na wymieniony cel będzie prowadził działania na rzecz osób niepełnosprawnych z zakresu wczesnej diagnozy i rehabilitacji.

10. Termin dokonania wyboru ofert:
Wyboru ofert dokonuje się niezwłocznie, a wyniki konkursu publikowane są:
1) w Biuletynie Informacji Publicznej;
2) w siedzibie organu administracji publicznej w miejscu przeznaczonym na zamieszczanie ogłoszeń;
3) na stronie internetowej organu administracji publicznej.

11. Warunki unieważnienia konkursu:
Konkurs unieważnia się w sytuacji, gdy:
1) nie złożono żadnej oferty;
2) żadna ze złożonych ofert nie spełnia wymogów zawartych w ogłoszeniu.

12. Zrealizowane przez Gminę Miasto Szczecin w roku i w roku poprzednim zadania publiczne tego samego rodzaju i związane z nimi koszty, ze szczególnym uwzględnieniem wysokości dotacji przekazanych podmiotom uprawnionym:

W roku 2010:
Brak realizacji zadania
W roku 2011
Brak realizacji zadania

13. Informacje dodatkowe:
Wzór oferty, umowy i sprawozdania z realizacji zadania publicznego oraz wszelkie informacje dotyczące Konkursu dostępne są w Biurze ds. Organizacji Pozarządowych Urzędu Miasta w Szczecinie, Plac Armii Krajowej 1, pokój 335 L, telefon (91) 424 51 05, www.szczecin.pl/bop/, e-mail: bop@um.szczecin.pl

Szkolenie dla podmiotów zainteresowanych udziałem w konkursie odbędzie się w dniu 6 sierpnia 2012 roku o godzinie 10.00 w Sali 335 OP Urzędu Miasta.

Osobą uprawnioną do kontaktów z organizacjami jest:
Pan(i) Beata Andruszkiewicz – telefon (91) 424 5670, Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej
Pan(i) Sylwia Pączka – telefon (91) 424 50 96, Biuro ds. Organizacji Pozarządowych.
 


Data decyzji:2012/09/10

Otwarte konkursy ofert - Realizatorzy:
Realizator Kwota dotacji
Stowarzyszenie pomocy Dzieci i Młodzieży niepełnosprawnej Ruchowow Tęcza   64211.53  
Informacja o wytworzeniu danych   Poprzednie wersje danych
© Urząd Miasta Szczecin link zewnętrzny Wszelkie prawa zastrzeżone Kontakt. Pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin