Statystyka dostępu

Ilość wizyt: 80352224

Aktualna strona: 485026

Wydrukowano: 6543

Wyniki konkursów ofert

Nr konkursu:BOP/SP/2010/071
Nazwa zadania:Zapewnienie bezpłatnego posiłku osobom uprawnionym na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej ( Dz.U. Nr 64 poz. 593 z późn. zm.) zadanie własne gminy o charakterze obowiązkowym.
Rodzaj zadania:Zadanie z zakresu pomocy społecznej
Termin składania ofert:2010/09/27


BOP/SP/2010/071

PREZYDENT MIASTA SZCZECIN

ogłasza otwarty konkurs ofert na
realizację zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej, w postaci wydawania bezpłatnych posiłków dla osób uprawnionych

Przedmiotem konkursu jest powierzenie wykonania zadania publicznego, będącego zadaniem własnym Miasta Szczecin, wraz z udzieleniem dotacji na jego finansowanie.
Postępowanie konkursowe będzie prowadzone zgodnie z:
1. Ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
(Dz.U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.),
2. Ustawą z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz. U. Nr 64, poz. 593 z późn. zm.),
3. Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 grudnia 2005 r.
w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy
o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. Nr 264, poz. 2207).

1. Nazwa zadania: Zapewnienie bezpłatnego posiłku osobom uprawnionym na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej ( Dz.U. Nr 64 poz. 593 z późn. zm.) zadanie własne gminy o charakterze obowiązkowym.

2. Rodzaj zadania: Zadanie z zakresu pomocy społecznej polegające na zapewnieniu gorącego jednodaniowego posiłku osobom bezdomnym przebywającym w schroniskach i noclegowniach na terenie Szczecina oraz innym mieszkańcom Miasta Szczecin, którzy decyzją Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie zostały uprawnione do otrzymania takiej pomocy.
Wydaniu podlegać będzie łącznie 25 000 posiłków, w miesiącach listopad, grudzień 2010.
W konkursie którego celem jest podział środków na realizację tego zadania między oferentów, których oferty są najkorzystniejsze dla systemu pomocy społecznej Miasta, mogą uczestniczyć podmioty wymienione w art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.),
W konkursie mogą uczestniczyć podmioty prowadzące działalność tego i podobnego rodzaju na terenie Miasta Szczecin, posiadające własne placówki, odpowiednie zasoby lokalowe, sprzętowe, kadrowe niezbędne doświadczenie oraz podmioty nie prowadzące dotychczas takiej działalności o ile na potrzeby tego zadania dysponują odpowiednimi zasobami, możliwymi do włączenia do systemu pomocy społecznej Miasta Szczecina na potrzeby tego zadania od dnia podpisania umowy.

3. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania:
Maksymalna wysokość środków Miasta przeznaczona na realizację zadania wynosi (do podziału) 140 000 zł.

4. Zasady przyznawania dotacji: zgodnie z przepisami ustawy z dnia
24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. Nr 96, poz.873 z późn. zm.).

5. Termin i warunki realizacji zadania:
Realizacja zadania przewidziana jest na okres od dnia podpisania umowy do 31.12.2010 r.
a) w konkursie mogą uczestniczyć podmioty wymienione w art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.),
b) zlecenie realizacji zadania przez Prezydenta Miasta Szczecin nastąpi w trybie określonym w art. 16 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.),
c) szczegółowe i ostateczne warunki realizacji zadania reguluje umowa zawarta pomiędzy Gminą Miastem Szczecin a oferentem.
ponadto:
d) przy określaniu dotacji dla poszczególnych podmiotów Miasto zastosuje ujednolicone stawki na
realizację tego samego rodzaju usługi jeśli jej standard będzie taki sam lub zbliżony.
e) Miasto Szczecin zastrzega sobie prawo wykorzystania przedłożonych ofert, w sposób częściowy,
f) złożenie oferty na realizację zadania, która została uznana za odpowiadającą potrzebom nie gwarantuje przyznania środków w wysokości, o którą występuje oferent.

Podmioty zobowiązane będą działać w porozumieniu z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Rodzinie i zgodnie z zakresem powierzonych im zadań oraz określonej w umowie liczbie posiłków do przygotowania i wydawania, zaoferowanych dla poszczególnych grup osób bezdomnych oraz dodatkowo innych mieszkańców Szczecina.
Punkty wydawania zobowiązane są do realizacji zadania co najmniej przez 6 dni w tygodniu.
Oferenci zobowiązani są planować w przedkładanych preliminarzach wydatkowanie środków z dotacji Miasta wyłącznie na bieżącą realizację zadania.
Po podpisaniu umowy na realizację zadania publicznego organizacje pozarządowe wyodrębnią rachunek bankowy, na którym będą rozliczać dotację przyznaną na wykonanie zadania.
Zakres oferty podmiotu uprawnionego musi zgodnie z art. 29 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej i zawierać:
· szczegółowy zakres rzeczowy proponowanego do realizacji zadania zawierający opis planowanego działania,
· informacje o terminie i miejscu realizacji zadania,
· kalkulację przewidywanych kosztów realizacji zadania,
· informacje o posiadanych zasobach rzeczowych i kadrowych zapewniających realizację zadania,
· informacje o wcześniejszej działalności podmiotu składającego ofertę w zakresie, którego dotyczy zadanie,
dodatkowo :
w zakresie programowym :
- planowaną liczbę posiłków dla tych kategorii bezdomnych (mężczyźni, kobiety, matki z dziećmi, rodziny, młodociani, osoby starsze, wymagające szczególnej pielęgnacji i opieki, niepełnosprawni, ewentualnie inne szczególne grupy), dla których podmiot prowadzący oferuje miejsca w swoich placówkach, oraz liczbę możliwych do przygotowania i wydania posiłków dla innych mieszkańców Miasta,
- regulamin placówki bądź punktu wydawania posiłków zawierający zasady i godziny wydawania posiłków,
w zakresie informacji o posiadanych zasobach:
- opis bazy lokalowej i jej standard,
- wyposażenie placówki, możliwości przygotowywania i wydawania posiłków, warunki sanitarne, liczba miejsc w placówce z informacją o ich przeznaczeniu dla różnych kategorii osób bezdomnych, w tym miejsc dodatkowych w okresie zimowym, w przypadku punktu wydawania posiłków prowadzonego poza schroniskiem lub noclegownią opis warunków punktu.
Oferenci składający jedną ofertę i ubiegający się o dofinansowanie dla więcej niż jednej placówki przedstawiają informacje o zasobach i zakresie planowanego zadania, odrębnie dla każdej z placówek.

6. Termin składania ofert:
Oferty zawierające wszystkie niezbędne załączniki, dane i dokumenty, pozwalające ocenić zdolność Organizacji do spełnienia warunków, należy składać w Biurze Obsługi Interesantów Urzędu Miasta w Szczecinie, Pl. Armii Krajowej 1 (sala nr 62, parter) w terminie do 21 dni od dnia ukazania się ogłoszenia o otwartym konkursie ofert. Ofert które wpłyną po terminie, o którym mowa jak wyżej, nie będą rozpatrywane.

7. Termin, tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru oferty:
Złożone w Konkursie oferty przekazywane są do Biura ds. Organizacji Pozarządowych. Następnie kierowane są pod obrady Komisji Opiniującej. Komisja opiniuje oferty i przedstawia Prezydentowi lub upoważnionemu Zastępcy Prezydenta listę rekomendowanych ofert Organizacji, z którymi winny być zawarte umowy.
Prezydent lub upoważniony Zastępca Prezydenta dokonuje wyboru ofert w formie Oświadczenia. Miasto (a w jego imieniu Dysponent) zawiera z Organizacją wyłonioną w Konkursie umowę na realizację zadania publicznego. W przypadku przyznania dotacji podmiotowi , który na podstawie odrębnej umowy realizuje analogiczne zadanie możliwe jest także aneksowanie istniejącej umowy.

Kryteria stosowane do oceny ofert, ich wyboru i ustalenia wysokości dotacji zawarte są w art. 31 ustawy o pomocy społecznej, dodatkowo brane będą pod uwagę:
- położenie placówki, punktu wydawania posiłków i jej znaczenie dla zaspokojenia potrzeb systemu pomocy społecznej Miasta w tym aktualna liczba podopiecznych tą formą pomocy.

8. Informacja o zrealizowanych przez organ administracji publicznej w roku ogłoszenia otwartego konkursu ofert i w roku poprzednim zadaniach publicznych tego samego rodzaju i związanych z nimi kosztami, ze szczególnym uwzględnieniem wysokości dotacji przekazanych organizacjom pozarządowym, podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 3, oraz jednostkom organizacyjnym podległym organom administracji publicznej lub przez nie nadzorowanym:
w roku 2009:
571 833 zł Polski Komitet Pomocy Społecznej
61 845 zł Polsko – Belgijskie Towarzystwo Pomocy Socjalnej „Szczecin Antwerpia”
435 768 zł CARITAS Archidiecezji Szczecińsko –Kamieńskiej
110 435 zł Stowarzyszenie FENIKS
41 391 zł Fundacja Pomocy Samotnej Matce
w roku 2010:
592 760 zł Polski Komitet Pomocy Społecznej
61 320 zł Polsko – Belgijskie Towarzystwo Pomocy Socjalnej „Szczecin Antwerpia”
453 768 zł CARITAS Archidiecezji Szczecińsko –Kamieńskiej
153 300 zł Stowarzyszenie FENIKS

Uwaga!
Oferty Organizacji, które będą niekompletne a pozostaną nie uzupełnione w ciągu 7 dni od powiadomienia o brakach zostaną automatycznie odrzucone.

Wzór oferty, umowy i sprawozdania z realizacji zadnia publicznego oraz wszelkie informacje dotyczące Konkursu dostępne są w Biurze ds. Organizacji Pozarządowych Urzędu Miejskiego w Szczecinie, Plac Armii Krajowej 1, pokój 335L, telefon 424 51 05, www.szczecin.pl/bop/,
e-mail:bop@um.szczecin.pl
 


Data decyzji:2010/10/15

Otwarte konkursy ofert - Realizatorzy:
Realizator Kwota dotacji
Caritas Archidiecezji Szczecińsko - Kamieńskiej   50000.00  
Polski Komitet Pomocy Społecznej Zarzad Okręgowy w Szczecinie   29316.00  
Informacja o wytworzeniu danych   Poprzednie wersje danych
© Urząd Miasta Szczecin link zewnętrzny Wszelkie prawa zastrzeżone Kontakt. Pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin