Statystyka dostępu

Ilość wizyt: 67403746

Aktualna strona: 1682196

Wydrukowano: 0

Odpowiedzi na interpelacje/zapytania

Wydział merytoryczny:Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
Odpowiadający:Zastępca Prezydenta Beniamin Chochulski
Data odpowiedzi:2011/01/31
Czy odpowiedź udzielona w terminie:Nie

W odpowiedzi na Pani zapytanie dotyczące realizacji: „Budowy Ogrodu Botanicznego -Arboretum Syrenie Stawy na terenie Parku Kasprowicza w Szczecinie" informuję co następuje:
Jako pierwszy etap realizacji inwestycji w roku 2010 podjęto działania mające na celu oczyszczenie Syrenich Stawów i regulację stosunków wodnych na terenie projektowanego ogrodu, co ma istotny wpływ na dalsze etapy realizacji inwestycji, w związku z tym zlecono opracowanie dokumentacji projektowej „Budowa Ogrodu Botanicznego - Arboretum Syrenie Stawy na terenie Parku Kasprowicza w Szczecinie. Przebudowa i budowa stosunków wodnych oraz odmulenie Stawów Syrenich na terenie projektowanego Arboretum" Wykonawcą dokumentacji jest Pracownia Inżynierii Wodnej Waldemar Bury Biuro Projektów „INBUD". Na podstawie opracowanej dokumentacji w ramach przeprowadzonego postępowania przetargowego wyłoniono wykonawcę prac. Zadanie wykona Przedsiębiorstwo Usług Hydrotechnicznych RUSIECKI A.J. Rusiecki ze Szczecina. Zakres prac obejmuje m.in.: opróżnienie zbiorników z wody, usunięcie osadów z dna zbiorników (przewidywana ilość osadów do usunięcia wynosi ok. 6650 m3), przebudowę i budowę rowów oraz przepustów, komór łączących, urządzeń regulacyjnych, wylotów. Wartość zadania to . 2 439 397,63 zł.
Zgodnie z zawartą umową Wykonawca będzie miał 4 miesiące na przeprowadzenie prac licząc od daty przekazania placu budowy. Rozpoczęcie zadania uzależnione jest m.in.: od warunków atmosferycznych i spełnienia wymaganych dla tej inwestycji formalności tj. wykonanie raportu oddziaływania na środowisko i jest przewidywane na marzec 2011. Również w roku 2010 wyłoniono w drodze przetargu wykonawcę dokumentacji projektowej pt. „Koncepcja i Projekt budo wlano-wykonawczy budowy Ogrodu Botanicznego - Arboretum Syrenie Stawy na terenie Parku Kasprowicza w Szczecinie". Zadanie jest realizowane przez konsorcjum szczecińskich firm: Pracownią Projektową Konserwacji Zabytków i Studiem Ha-Art Małgorzata Haas - Nogal. Zakres zadania w oparciu o opracowany projekt techniczny, obejmować będzie:
1) uporządkowanie i ogrodzenie terenu
2) rewitalizacja istniejących zbiorników wodnych
3) wyznaczenie stref ogrodu i terenów programowych
4) wyznaczenie ciągów pieszych i tras dydaktycznych
5) wykonanie elementów małej architektury i wyposażenia ogrodu
6) zagospodarowanie terenu zielenią
Zgodnie z zawartą umową opracowanie dokumentacji przebiega dwuetapowo tj,
- opracowanie koncepcji zagospodarowania terenu
- opracowanie dokumentacji projektowej
W październiku 2010 r odbyła się publiczna prezentacja opracowanej koncepcji.
Zaprezentowana koncepcja została oceniona bardzo pozytywnie przez Zamawiającego
przedstawicieli Rady Miasta, środowisk naukowych , ekologów i społeczeństwa.
Po zaakceptowaniu koncepcji wykonawca przystąpił do opracowywania dokumentacji
projektowej.
Zgodnie z umową termin zakończenia zadania ustalony jest na czerwiec 201 łr.
Po skompletowaniu wszystkich wymaganych prawem dokumentów (pozwolenie na budowę) ,
zgodnie z zapisami budżetowymi, w roku 2012 planowane jest przystąpienie do realizacji
kolejnych zadań związanych z realizacją inwestycji a obejmujących:
• Wycinkę drzew i krzewów
• Makroniwelację terenu
• Przygotowanie terenu pod nawierzchnie utwardzone
• Umocnienie obrzeży stawów i cieków wodnych, drenaż
• Sieci zewnętrzne - sieć wodociągowa, kanalizacja sanitarna, przepompownie ścieków, oświetlenie , urządzenia do napowietrzania zbiorników
• Nawierzchnie
Według opracowanej koncepcji zagospodarowania terenu zawierającej szacunkowy koszt
realizacji całej inwestycji, wykonanie powyższego zakresu to koszt w wysokości ok. 10 min
zł.
Wykonanie wymienionych prac w jednym okresie umożliwi realizację kolejnych zadań w
ramach inwestycji bez konieczności wykonywania ponownych prac ziemnych.
W dalszej kolejności planowana jest budowa obiektów kubaturowych tj, budynki wejściowe,
mała architektura ( ławki, altanki, pomosty, mostki), oświetlenie terenu, aranżacja zieleni
(nowe nasadzenia, trawniki) i monitoring terenu.
Wszystkie dotychczasowe prace związane z realizacją inwestycji są finansowane wyłącznie
ze środków budżetu miasta. W bieżącym roku w oparciu o opracowane projekty techniczne
miasto będzie aplikowało o pozyskanie środków zewnętrznych z Unii Europejskiej.
Jednocześnie informuję ,że w obecnej fazie inwestycji nie została określona partycypacja
szczecińskich uczelni w jej realizacji. Ze względu na ta ,że jedną z kluczowych funkcji
ogrodu botanicznego jest funkcja naukowo- dydaktyczna odpowiednie rozmowy na temat
udziału środowisk naukowych zostaną podjęte po przygotowaniu terenu pod przyszłe
funkcjonowanie ogrodu.
Ogrodem Botanicznym - Arboretum Syrenie Stawy będzie zarządzać Miasto.
 


Interpelacja:Dot. informacji nt. realizacji Budowy Ogrodu Botanicznego na terenie Parku Kasprowicza.
Informacja o wytworzeniu danych dla strony - informacje wyświetlane są pod linkiem   Poprzednie wersje danych dla strony - informacje wyświetlane są pod linkiem
© Urząd Miasta Szczecin link zewnętrzny Wszelkie prawa zastrzeżone Kontakt. Pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin