Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Odpowiedzi na interpelacje/zapytania

Wydział merytoryczny:
Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości
Odpowiadający:
Daniel Wacinkiewicz - Zastępca Prezydenta Miasta Szczecin
Data odpowiedzi:
2019/07/26
Czy odpowiedź udzielona w terminie:
Nie


Odpowiadając na interpelację nr 783 z dnia 10.07.2019 r., uprzejmie informuję:
1) Od stycznia 2015 r. obsługą prawną Zarządu Budynków i Lokali Komunalnych w Szczecinie zajmuje się Lubiniecki Sołtyszewski Kancelaria Radców Prawnych Spółka Partnerska z siedzibą w Szczecinie przy ul. Kaszubskiej 53/3. Z ww. kancelarią zawarte zostały umowy w zakresie bieżącej obsługi prawnej ZBiLK, zastępstwa procesowego oraz świadczenia usług prawnych dotyczących windykacji. Szczegółowy zakres usług objętych umowami oraz wysokość wynagrodzenia wykonawcy z tytułu ich realizacji, wskazane są w załączonych do niniejszego pisma umowach (szt. 4).
2) W 2015 roku do sądu skierowano 1.169 spraw przeciwko dłużnikom a do egzekucji 1.118, w 2016 r. do sądu skierowano 1.135 spraw a do egzekucji 1220, w 2017 r. do sądu skierowano 1.167 spraw a do egzekucji 1.183, w 2018 r. do sądu skierowano 1.137 spraw a do egzekucji 1.153. Natomiast w bieżącym roku do 30 czerwca do sądu skierowano 609 spraw a do egzekucji 537.
2a) Poniesione przez Gminę Miasto Szczecin koszty windykacji od 2015 roku wyniosły w poszczególnych latach: w 2015 r. – 1.645.258,65 zł., w 2016 r. – 1.454.753,57 zł., w 2017 r. – 1.473.769,10 zł., w 2018 r. – 1.389.777,01 zł., do czerwca 2019 r. – 663.567,16 zł.
Natomiast koszty sądowe poniesione przez gminę w wyniku windykacji, wyniosły odpowiednio: w 2015 r. - 573.652,41 zł, w 2016 r. - 657.927,23 zł, w 2017 r. - 647.522,82 zł, w 2018 r. - 667.265,26 zł, a do 30 czerwca 2019 r. - 257.124,92 zł.
2b) Wynagrodzenia z tytułu prowadzonej windykacji w latach 2015-2019 pobierały kancelarie: Licht & Przeworska Kancelaria Radców Prawnych, Lubiniecki Sołtyszewski Kancelaria Radców Prawnych, Kancelaria Adwokata i Radcy Prawnego adwokat Monika Plisiecka-Wajdziak i radca prawny Krzysztof Kieczka s.c.
2c) ZBiLK jako jednostka zarządzająca powierzonym majątkiem Gminy zobowiązana jest do egzekwowania należnych jej kwot. Obowiązek dochodzenia należności Gminy wynika wprost z ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. Gmina ma obowiązek poszukiwać ochrony prawnej dla zabezpieczenia swych roszczeń poprzez uzyskiwanie prawomocnych nakazów zapłaty, czy też orzeczeń nakazujących opróżnienie lokali mieszkalnych. Z doświadczenia windykacyjnego wynika, że stwierdzona przez komornika bezskuteczność egzekucyjna nakazu, nawet po kilku latach może stać się skuteczna. Dlatego prowadzone są czynności w celu niedopuszczenia do przedawnienia zobowiązań i do przerwania biegu przedawnienia egzekucji.
3) Stan zadłużenia osób zamieszkujących lokale wchodzące w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miasto Szczecin na dzień 30 czerwca 2019 r. wynosi 149.589.205 zł z tytułu należności głównej oraz 25.914.216 zł. z tytułu odsetek.
4) Odzyskiwanie należności Gminy jest procesem złożonym i rozciągniętym w latach, co nie pozwala na wskazanie odzyskanych w 100 % kwot w danym roku.
5) Funkcjonujący w Gminie Miasto Szczecin Program „Odpracuj dług” opierał się na zasadzie chęci współpracy zadłużonego lokatora. Niestety w 2015 r. tylko 36 dłużników podjęło pracę mającą na celu zmniejszenie zadłużenia. Jak widać program nie cieszył się zainteresowaniem, dlatego też w 2016 r. został zawieszony. Ponownie reaktywowano Program w 2017 roku, prowadząc przy tym szeroko zakrojoną kampanię informacyjną, jednakże do Programu zgłosiło się jedynie 3 chętnych do pracy. Dlatego też w 2018 roku podjęto decyzję o odstąpieniu od realizacji tego Programu i położono nacisk na zachęcanie dłużników do spłaty zaległości w ratach. Począwszy od 2015 r. porozumieniami ratalnymi objęto 2409 zadłużonych gospodarstw domowych na łączną kwotę należności głównej 27 232 266,03 zł., umarzając przy tym odsetki.
6) Kwestia „abolicji długów” a więc odstąpienia od ich egzekwowania i ich umorzenia jest tematem obecnym w przestrzeni publicznej od lat. Jednak jak pokazują doświadczenia miast, które tego dokonały, daje to efekt na krótki czas, a w perspektywie kilkuletniej daje skutki odwrotne. Takie jednorazowe oddłużenie demotywuje lokatorów dotychczas wywiązujących się ze swoich zobowiązań do systematycznego płacenia opłat za lokale. Jednorazowa abolicja nie stanowi rozwiązania problemu narastającego zadłużenia. Przede wszystkim należy zwrócić uwagę, że jej zastosowanie niesie za sobą wiele negatywnych skutków, które nie równoważą ewentualnych korzyści, tj.: stanowi przejaw niesprawiedliwości społecznej wobec osób, które sumiennie uiszczają opłaty czynszowe, powoduje wstrzymanie wpływu środków ze skutecznie zawartych ugód ratalnych, istnieje wysokie ryzyko, że najemcy którzy dotychczas uiszczali czynsz na bieżąco zaprzestaną dokonywania płatności.

Uchwała Nr XXXV/954/17 Rady Miasta Szczecin z dnia 21 listopada 2017 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym przypadających Gminie Miasto Szczecin lub podległym jej jednostkom organizacyjnym, wskazania organu i osób do tego uprawnionych oraz warunkach dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną (Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 30.11.2017 r. poz. 4938) określiła zasady i możliwości w zakresie udzielania pomocy dłużnikom lokali mieszkalnych, na podstawie których wnioski o umorzenie bądź rozłożenie zaległości na raty są szczegółowo analizowane w indywidualny sposób. W wyniku stosowania ww. uchwały, w latach 2015 - 2018 umorzono 11.398.512 zł. zaległości. Działania te pozwalają zadłużonym najemcom lokali mieszkalnych wyjść z trudnej sytuacji życiowej.
.
 


Interpelacja: Dot. windykacji prowadzonych przez ZBILK / abolicji dla dłużników mieszkań komunalnych
udostępnił: Biuro Rady Miasta, wytworzono: 2019/07/26, odpowiedzialny/a: Marzena Arciszewska, wprowadził/a: Marzena Arciszewska, dnia: 2019/07/29 10:19:15
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Marzena Arciszewska 2019/07/29 10:19:15 modyfikacja wartości
Marzena Arciszewska 2019/07/26 15:25:53 nowa pozycja