Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Odpowiedzi na interpelacje/zapytania

Wydział merytoryczny:
Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości
Odpowiadający:
Anna Szotkowska - Z-ca Prezydenta Miasta
Data odpowiedzi:
2019/03/21
Czy odpowiedź udzielona w terminie:
Tak

odpowiadając na zapytania nr 472 i 473 z dnia 7 marca 2019 r. informuję i wyjaśniam:
Kompleksem garaży blaszanych zlokalizowanych pomiędzy ulicą Pszenną i Przelotową, w imieniu Gminy Miasto Szczecin administruje Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych z siedzibą w Szczecinie przy ul. Mariackiej 25. Zgodnie z Uchwałą Nr VI/81/15 Rady Miasta Szczecin z dnia 24 marca 2015 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasto Szczecin (ze zm.), na terenie kompleksu garażowego ustawione są dwa kontenery na odpady komunalne o pojemności 7 m3 każdy. Pojemniki opróżniane są regularnie co dwa tygodnie przez Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie przy ul. Gdańskiej 12b. Ze względu na notoryczne podrzucanie odpadów komunalnych i gabarytowych na terenie wszystkich kompleksów garaży administrowanych przez ZBiLK, w 2018 r. została podpisana dodatkowa umowa na świadczenie usług „sprzątania oraz wywozu odpadów, gabarytów, gruzu, gałęzi oraz innych odpadów, z terenów niezamieszkałych zespołów garażowych” z firmą Usługową ROMUS z siedzibą w Szczecinie przy ul. Łokietka 22. Umowa podpisana na sprzątanie terenów zespołów garażowych przewiduje dokonanie takiej czynności cztery razy w roku, wg harmonogramu ustalonego pomiędzy stronami oraz interwencyjny wywóz gabarytów na każde zlecenie. Teren wskazany w interpelacji nr 472 w większości wykracza poza teren objęty umową na sprzątanie podpisaną z firmą Usługową ROMUS, w związku z tym Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych w uzgodnieniu i ze wsparciem Wydziału Gospodarki Komunalnej, uporządkuje teren w możliwie krótkim terminie.
W zakresie możliwości kupna lub dzierżawy gruntu pod garażami blaszanymi na omawianym terenie informuję i wyjaśniam:
Garaż blaszany jest obiektem tymczasowym nie związanym trwale z gruntem, przeznaczonym do czasowego użytkowania w okresie krótszym od jego trwałości technicznej i jest przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub rozbiórki.Zasady zbywania nieruchomości gminnych jak również Skarbu Państwa określone są w Ustawie z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 2204 ze zm.). Z zastrzeżeniami określonymi w ustawie, nieruchomości zbywane są w drodze przetargu, który określa m.in. przeznaczenie terenu. Właściciel nieruchomości, Gmina Miasto Szczecin, poprzez właściwe organy, może podjąć decyzję o zbyciu nieruchomości. W omawianym przypadku, dla obszaru, na którym usytuowany jest kompleks garaży między ulicami Pszenną i Przelotową nie ma uchwalonego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta, który określałby m.in. przeznaczenie terenu. W związku z powyższym procedowanie w zakresie zbycia gruntów pod przedmiotowymi garażami blaszanymi nie jest aktualnie możliwe. Natomiast na wniosek osoby zainteresowanej dzierżawą gruntu pod garaż blaszany, Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych wszczyna procedowanie w zakresie wydzierżawienia terenu. Zorganizowanie przetargu, na wskazany przez wnioskodawcę grunt, poprzedzone jest uzgodnieniami z merytorycznymi wydziałami Urzędu Miasta Szczecin, w zakresie możliwości zagospodarowania przedmiotowego terenu. Umowa dzierżawy gruntu pod garaż blaszany zawierana jest z osobą wyłonioną w drodze przetargu.
 


Interpelacja: Dot. uprzątnięcia terenów zielonych przy garażach pomiędzy ulicami Pszenną i Przelotową
udostępnił: Biuro Rady Miasta, wytworzono: 2019/03/21, odpowiedzialny/a: Ewa Peryt, wprowadził/a: Marzena Arciszewska, dnia: 2019/03/21 15:11:08
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Marzena Arciszewska 2019/03/21 15:11:08 nowa pozycja