Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Odpowiedzi na interpelacje/zapytania

Wydział merytoryczny:
Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości
Odpowiadający:
Anna Szotkowska - Z-ca Prezydenta Miasta
Data odpowiedzi:
2019/11/26
Czy odpowiedź udzielona w terminie:
Tak

Odpowiadając na interpelację nr 1043 dotyczącą wydzierżawienia nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Miasto Szczecin, położonych przy ul. Gwarnej –Romantycznej, obejmujących działki o numerach geodezyjnych: 33/5 z obrębu 4152 oraz 20/3 z obrębu 4151, z przeznaczeniem pod budowę kościoła i domu parafialnego, uprzejmie informuję, iż podstawę prawną umożliwiającą postępowanie w sprawie wydzierżawienia gruntów Gminy Miasto Szczecin położonych przy ul. Gwarnej-Romantycznej stanowi Uchwała Nr XLI/521/97 Rady Miasta Szczecina z dnia 29 grudnia 1997 r. w sprawie określenia zasad prowadzenia przez Prezydenta Miasta gospodarki majątkiem Gminy Miasto Szczecin w zakresie: nabywania, zbywania i obciążania zabudowanych i niezabudowanych nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawienia, wynajmowania i użyczania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony (ze zmianami).
W oparciu o art. 3 ust. 1 pkt 1 Załącznika Nr 1 do ww. Uchwały, Prezydent uprawniony jest do wydzierżawiania nieruchomości na czas oznaczony – dłuższy niż trzy lata, po uzyskaniu pozytywnej opinii Stałych Komisji Rady Miasta. Na podstawie ust. 2 pkt 17 ww. Załącznika, Prezydent może odstąpić od przetargu na dzierżawę nieruchomości po uzyskaniu pozytywnej opinii komisji merytorycznej do spraw budownictwa (tu: Komisja ds. Budownictwa i Mieszkalnictwa).
Regulacje określone w Uchwale Nr XLI/521/97 RM nie uzależniają możliwości wydzierżawienia nieruchomości od przeprowadzenia konsultacji społecznych a zastrzegają, że może to nastąpić po uzyskaniu opinii Rady Osiedla.
W przedmiotowej sprawie uzyskano pozytywną opinię Rady Osiedla „Bukowe – Klęskowo” w formie Uchwały Nr 3/19 z dnia 3 lipca 2019 r. oraz zostały zebrane opinie merytorycznych wydziałów Urzędu Miasta Szczecin.

Informuję, że przeznaczenie ww. nieruchomości pod budowę kościoła i domu parafialnego zgodne jest z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Osiedla „Nad Rudzianką” w Szczecinie uchwalonym Uchwałą Nr XLII/1051/09 Rady Miasta Szczecin z dnia 14 grudnia 2009 r. Działki gruntu nr 33/5 z obrębu 4152 oraz nr 20/3 z obrębu 4151 znajdują się w granicach terenu elementarnego oznaczonego symbolem: D.B.3024.UK, dla którego obowiązują ustalenia funkcjonalne: zabudowa usługowa kultu religijnego z zielenią towarzyszącą, dopuszcza się lokalizację niezbędnych obiektów kultu religijnego oraz obiektów towarzyszących związanych z funkcją terenu: zaplecze socjalno – biurowe, sale katechetyczne, świetlica itp.

W dniu 18 lipca 2019 r. do Biura Rady Miasta Szczecin skierowany został Wykaz Nr 9/DDG/ZBiLK/2019 wraz z uzyskanymi opiniami, celem rozpatrzenia i wydania opinii przez Komisje Rady Miasta. W dniu 6 listopada 2019 r. Komisja ds. Budownictwa i Mieszkalnictwa pozytywnie zaopiniowała przedłożony wykaz.
Postępowanie prowadzone jest zgodnie z przyjętą procedurą, w oparciu o przepisy prawa miejscowego zatem w sprawie nie jest wymagana indywidualna opinia prawna. Tylko w przypadku uzyskania negatywnej opinii Komisji sprawę rozstrzygałaby Rada Miasta, jeżeli Prezydent zamierzałby dalej kontynuować postępowanie.

Wyjaśniam, że zgodnie z § 14 pkt 25 lit. c Zarządzenia Nr 470/19 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 7 listopada 2019 roku w sprawie określania zasad wydzierżawiania, wynajmowania i udostępniania nieruchomości gruntowych lub ich części stanowiących własność Gminy Miasto Szczecin, na czas oznaczony do 3 lat oraz w sprawie ustalenia opłat za dzierżawę i udostępnianie nieruchomości gruntowych lub ich części, od dnia 1 stycznia 2020 r. czynsz dzierżawny za nieruchomości dzierżawione na cele działalności kościelnej, sakralnej oraz kultu religijnego, pod obiekty sakralne i budowle sakralne, wyliczany będzie jako 1/12 z 0,3% wartości nieruchomości gruntowej. W takich przypadkach osoba uprawniona (rzeczoznawca majątkowy) wyłoniona zgodnie z procedurą zamówień publicznych, sporządza operat szacunkowy w zakresie ustalenia wartości nieruchomości gruntowych, w oparciu o którą będzie mógł być naliczony czynsz dzierżawny.
Informuję także, że szacunkowa wartość 1m2 działek o numerach ewidencyjnych: 33/5 z obrębu 4152 oraz 20/3 z obrębu 4151, przy założeniu przeznaczenia ich pod budownictwo wielorodzinne kształtuje się od 400 zł.

Sprawa bezprzetargowego wydzierżawienia na okres 30 lat nieruchomości położonych przy ul. Duńskiej, z przeznaczeniem na cele inwestycji sakralnej i kościelnej, była obywatelskim projektem uchwały przedłożonym Radzie Miasta Szczecin, natomiast sprawa bezprzetargowego wydzierżawienia nieruchomości położonych przy ul. Gwarnej-Romantycznej została wszczęta na pisemny wniosek Rzymskokatolickiej Parafii p.w. bł. Ks. Jerzego Popiełuszki z siedzibą przy ul. Kolorowych Domów 4. Reasumując sprawa nie wymaga podjęcia indywidualnej uchwały Rady Miasta Szczecin.


 


Interpelacja: Dot. bezprzetargowej dzierżawy terenu pod obiekt sakralny
udostępnił: Biuro Rady Miasta, wytworzono: 2019/11/26, odpowiedzialny/a: Ewa Peryt, wprowadził/a: Ewa Peryt, dnia: 2019/11/26 11:22:05
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Ewa Peryt 2019/11/26 11:22:05 nowa pozycja