Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Aktualności Biura Dialogu Obywatelskiego

Konkurs ofert na dofinansowanie realizacji zadań publicznych w części 40 - Turystyka w roku 2020


Minister Rozwoju ogłosiła otwarty konkurs ofert na dofinansowanie realizacji zadań publicznych z zakresu turystyki w 2020 roku i zaprasza do składania ofert czytamy na stronie www.ngo.pl

Zlecenie realizacji zadań publicznych nastąpi w formie ich wsparcia wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie realizacji zadań.

Czym jest konkurs

Program dofinansowania zadań w obszarze turystyki jest wynikiem konieczności systematycznego podnoszenia konkurencyjności sektora turystyki oraz wzmacniania turystycznego wizerunku Polski.

Program (konkurs) ogłasza się na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 688, z późn. zm.), dalej jako: ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Czas trwania - Okres realizacji zadań: od 1 marca 2020 r do 31 grudnia 2020 r.

Miejsce składania wniosków

Ministerstwo Rozwoju, Plac Trzech Krzyży 3/5 , 00-507 Warszawa.

Sposób składania wniosków

Oferty należy składać do dnia 24 stycznia 2020 roku w zamkniętej kopercie w Kancelarii Ogólnej Ministerstwa Rozwoju, Pl. Trzech Krzyży 3/5, 00-568 Warszawa lub przesyłać na adres: Ministerstwo Rozwoju, Pl. Trzech Krzyży 3/5, 00-568 w Warszawie z adnotacją na kopercie „konkurs turystyka 2020 r.” (decyduje data stempla pocztowego). Koperta powinna być opisana z oznaczeniem nazwy i adresu podmiotu składającego ofertę.

Kto może składać wnioski?

W otwartym konkursie ofert mogą brać udział zarejestrowane w Polsce organizacje pozarządowe oraz jednostki w rozumieniu art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, których działalność w sferze turystyki (w tym m.in. ekoturystyki, agroturystyki, przewodnictwa i pilotażu, rekreacji, wypoczynku, hotelarstwa) lub krajoznawstwa jest jednym z celów lub zadań statutowych, działające dłużej niż 2 lata. Okres działania organizacji liczy się od daty wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego lub innego rejestru lub ewidencji.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Priorytety na 2020 rok zostały określone zgodnie z Programem Rozwoju Turystyki do 2020 roku. Zadania zostaną dofinansowane z budżetu państwa cz. 40 Turystyka, dział 630 rozdział 63003 „Zadania w zakresie upowszechniania turystyki”.

Zadanie 1. Renowacja i wytyczanie szlaków turystycznych na terenie Polski.

Zadanie 2. Działania na rzecz zwiększenia dostępności turystyki dla osób z niepełnosprawnościami / osób starszych.

Zadanie 3. Działania na rzecz poprawienia bezpieczeństwa turystów – bezpieczny wypoczynek.

Zadanie 4. Działania na rzecz tworzenia i rozwoju terytorialnych marek turystycznych.

Kryteria wyboru projektów

Ocena aplikacji będzie dokonywana w oparciu o kryteria oceny określone w załączniku do Regulaminu konkursu.

Finanse

Wysokość środków publicznych na dofinansowanie zadań z zakresu turystyki w 2020 roku wynosi 2 600 000 zł. Wysokość środków finansowych może ulec zmianie.

Dofinansowanie nie może przekroczyć 75% całkowitych kosztów realizacji zadania.

Wymagany jest wkład własny finansowy podmiotu wnioskującego o dotację w wysokości minimum 10% kosztu całkowitego zadania. Do wkładu własnego finansowego nie zalicza się dotacji innych organów rządowych, samorządowych, sponsorów oraz wpłat uczestników, które należy ująć w kategorii „inne źródło finansowania zadania”.

Minimalny koszt całkowity realizacji zadania publicznego dla priorytetu 1 musi wynosić: 80 000 zł, natomiast dla priorytetów nr 2, 3 i 4: 50 000 zł.


IV
udostępnił: Biuro Dialogu Obywatelskiego, wytworzono: 2020/01/09, odpowiedzialny/a: Anna Stępień, wprowadził/a: Anna Stępień, dnia: 2020/01/09 11:15:35
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Anna Stępień 2020/01/09 11:15:35 nowa pozycja