Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Aktualności Biura Dialogu Obywatelskiego

Konkurs na promocję sportu


Minister Sportu i Turystyki ogłasza konkurs na dofinansowanie zadań ze środków budżetu państwa z zakresu wspierania promocji sportu poprzez dofinansowanie organizacji imprez mistrzowskich i zawodów z cyklu pucharu świata w Polsce w roku 2019.

Dotacja w ramach ww. konkursu może być przyznana na dofinansowanie mistrzostw świata lub Europy oraz zawodów z cyklu pucharu świata w kategorii seniorów, organizowanych na terenie Polski.

Na realizację zadania Minister w 2019 r. przeznaczył kwotę ujętą w cz. 25 – Kultura fizyczna na rok 2019 w wysokości 5 400 000,00 zł (słownie: pięć milionów czterysta tysięcy złotych, 00/100), w tym na realizację, w ramach przedmiotowego konkursu, Minister przeznaczył kwotę w wysokości 400 000,00 zł (słownie: czterysta tysięcy złotych, 00/100).

W planie rzeczowo-finansowym Ministerstwa Sportu i Turystyki, zwanego dalej „MSiT”, w latach 2017-2018 na realizację zadania pn.:

1) Wspieranie promocji sportu poprzez dofinansowanie organizacji imprez mistrzowskich i zawodów z cyklu pucharu świata w Polsce w roku 2018 przeznaczono kwotę 5 341 643,84 zł (słownie: pięć milionów trzysta czterdzieści jeden tysięcy sześćset czterdzieści trzy złote, 84/100).
2) Wspieranie promocji sportu poprzez dofinansowanie organizacji imprez mistrzowskich w Polsce w roku 2017 przeznaczono kwotę 5 317 428,67 zł (słownie: pięć milionów trzysta siedemnaście tysięcy czterysta dwadzieścia osiem złotych, 67/100).

Zasady przyznawania dotacji
1. O przyznanie dofinansowania na realizację zadań publicznych związanych ze wspieraniem promocji sportu poprzez dofinansowanie organizacji imprez mistrzowskich i zawodów z cyklu pucharu świata w Polsce mogą ubiegać się organizacje pozarządowe o zasięgu ogólnopolskim, jako organizatorzy imprez mistrzowskich na terenie Polski w sportach olimpijskich, nieolimpijskich, paraolimpijskich i sportach objętych programem igrzysk głuchych.
2. Oferty składane w ramach niniejszego konkursu mogą dotyczyć wyłącznie ww. zadania publicznego.
3. Obsługę konkursu zapewnia Departament Sportu Wyczynowego.
4. Środki z przyznanej dotacji można przeznaczyć w szczególności na:
1) wynajem obiektów wraz z kosztami wynikającymi z wymogów określonych przepisami o bezpieczeństwie imprez masowych;
2) pokrycie kosztów organizacji zawodów, określonych wymogami przepisów międzynarodowych federacji sportowych, w szczególności opłat licencyjnych oraz kosztów obsługi sędziowskiej i informatycznej;
3) organizację transportu zawodników, osób towarzyszących, gości, sprzętu itp.;
4) zakup medali, pucharów i dyplomów;
5) zakup i produkcję materiałów związanych z promocją imprezy, w tym: wydawnictw informacyjnych, ulotek, banerów reklamowych, koszulek, plakatów i gadżetów;
6) koszty produkcji sygnału emisyjnego TV lub inne formy prezentacji imprezy, w szczególności filmy, video-klipy, audycje radiowe;
7) działania związane z promocją imprezy w Polsce, w tym: konferencje itp.;
8) dofinansowanie działań związanych z udziałem wolontariuszy w organizacji imprezy, a zwłaszcza wyżywienie, zakwaterowanie, transport;
9) wyposażenie w niezbędny sprzęt, urządzenia i stroje wolontariuszy oraz innych osób obsługujących imprezę.

Składane oferty muszą przewidywać w realizacji planowanego zadania udział środków własnych lub środków pochodzących z innych źródeł w wysokości co najmniej 30% kosztów ogółem.

Udziału własnego nie można finansować ze środków przekazanych przez MSiT na realizację innych umów.

Oferty należy składać osobiście w siedzibie MSiT lub przesłać przez operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 2188 oraz z 2019 r. poz. 1051) na adres:

Ministerstwo Sportu i Turystyki Departament Sportu Wyczynowego ul. Senatorska 14 00-082 Warszawa
w terminie (decyduje data stempla pocztowego lub data złożenia): od 2 października 2019 roku do 23 października 2019 roku. Więcej o programie TUTAJ


IV
udostępnił: Biuro Dialogu Obywatelskiego, wytworzono: 2019/10/03, odpowiedzialny/a: Anna Stępień, wprowadził/a: Anna Stępień, dnia: 2019/10/03 08:08:07
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Anna Stępień 2019/10/03 08:08:07 nowa pozycja