Statystyka dostępu

Ilość wizyt: 67333564

Aktualna strona: 273117

Wydrukowano: 11119

Inwestycje celu publicznego

Przebudowa torowiska tramwajowego wraz z przebudową jezdni w ciągu ul. Jagiellońskiej w Szczecinie.


 

 

Urząd Miasta Szczecin
Wydział Urbanistyki i Administracji Budowlanej
pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin
tel. +4891 42 45 579, fax +4891 42 45 586
wuaib@um.szczecin.eu  -  www.szczecin.eu

 

Szczecin, 08.03.2018r.

 

Nasz znak:WUiAB-V.6733.6.2018.DS                                            

UNP:11213/WUiAB/-VII/18

O B W I E S Z C Z E N I E

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r., poz.1073 ze zm.) 

Prezydent Miasta Szczecin

zawiadamia,

że dnia  15.02.2018r.  na  wniosek  Gminy Miasta Szczecin, wszczęto postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: „Przebudowie torowiska tramwajowego wraz z przebudową jezdni w ciągu ul. Jagiellońskiej wraz z przebudową sieci trakcyjnej, przebudową sieci oświetlenia ulicznego, budową sieci kanalizacji deszczowej, budową sieci gazowej, budową sieci wodociągowej, budową kanalizacji kablowej sieci telekomunikacyjnej, przebudową sieci telekomunikacyjnej, budową sieci elektroenergetycznej nN i SN, budową kanalizacji kablowej”, położonej przy ul. Jagiellońskiej w Szczecinie, w granicach działek nr: 45, 50 z obrębu 1023; 17/16, 24 z obrębu 1033; 6, 10/2 z obrębu 1034; 28 z obrębu 2153; 3/5, 106, 108 z obrębu 2157.

 

Niniejsze obwieszczenie zamieszcza się na okres 14 dni tj.

od 09.03.2018r. do 23.03.2018r.

 

W ww. terminie w Wydziale Urbanistyki i Administracji Budowlanej Urzędu Miasta Szczecin, pl. Armii Krajowej 1 (pokój nr 254a) można zapoznać się z aktami sprawy. Zgodnie z art.49 Kodeksu Postępowania Administracyjnego, zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 

 


Data wygaśnięcia: 23.03.2018

Informacja o wytworzeniu danych dla strony - informacje wyświetlane są pod linkiem   Poprzednie wersje danych dla strony - informacje wyświetlane są pod linkiem
© Urząd Miasta Szczecin link zewnętrzny Wszelkie prawa zastrzeżone Kontakt. Pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin