Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
 •  

Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach

Budowa dwóch obiektów (działka 1/54) wraz z adaptacją istniejącego już budynku (działka 1/53) przy Tamie Pomorzańskiej 26a w Szczecinie


PREZYDENT MIASTA SZCZECIN

 

WOŚr-VII.6220.1.52.2020.JR                                                                        Szczecin, dnia 2021-08-13

UNP: 57160/WOŚr/-XLV/20

 

D E C Y Z J A

o środowiskowych uwarunkowaniach

Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego
(Dz. U. z 2021 r., poz. 735), art. 71, art. 75 ust. 1 pkt 4, art. 84, art. 85 ust. 1 i 2 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 r., poz. 247 z późn. zm.) – dalej ustawa ooś., po rozpatrzeniu wniosku złożonego przez Polską Spółkę Gazownictwa Sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie przy ul. Wojciecha Bandrowskiego 16 za pośrednictwem Pani Katarzyny Dąbrowskiej-Sondej w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa dwóch obiektów (działka 1/54) wraz z adaptacją istniejącego już budynku (działka 1/53) przy Tamie Pomorzańskiej 26a w Szczecinie”.

 

stwierdzam

brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia
pn.: „Budowa dwóch obiektów (działka 1/54) wraz z adaptacją istniejącego już budynku   (działka 1/53) przy Tamie Pomorzańskiej 26a w Szczecinie” i jednocześnie określam warunki realizacji planowanej inwestycji:

 1. Do zamierzonych prac stosować tylko sprzęt sprawny pod względem technicznym odpowiadający aktualnym normom, charakteryzujący się niską emisyjnością zanieczyszczeń do powietrza oraz hałasu do środowiska;
 2. Przewidziane do wykorzystania w fazie realizacji materiały i substancje magazynować w wydzielonych do tego miejscach, w sposób bezpieczny dla środowiska. Zabezpieczyć materiały sypkie i kruszywa przeznaczone do wykorzystania w fazie budowy przed ich wywiewaniem oraz nadmiernym pyleniem z ich powierzchni zarówno podczas transportu jak i magazynowania. Zaplecze budowy zlokalizować w obrębie terenu inwestycyjnego, w maksymalnym oddaleniu od terenów podlegających ochronie przed hałasem. Podłoże zaplecza budowy należy zabezpieczyć przed ewentualnym, wyciekiem substancji ropopochodnych z urządzeń i maszyn, a miejsca przeznaczone do gromadzenia substancji podatnych na przenikanie do gleby wyposażyć w materiały izolacyjne, podczas prowadzenia prac budowlanych należy nie dopuścić do przedostania się do wód powierzchniowych i ziemi substancji ropopochodnych z maszyn i urządzeń oraz innych substancji szkodliwych.
 3. Zapobiegać powstawaniu odpadów lub ograniczać ilość wytwarzanych odpadów, zapobiegać ich negatywnemu oddziaływaniu przez selektywne magazynowanie w wyznaczonych, oznakowanych miejscach i specjalnych pojemnikach oraz zapewnić odzysk lub unieszkodliwienie odpadów przez podmioty posiadające stosowane uregulowania w zakresie gospodarowania opadami. Po zebraniu partii transportowej odpady należy przekazać podmiotom posiadającym zezwolenie na transport i odzysk odpadów.
 4. Drzewa kolidujące z planowaną inwestycją należy na czas trwania budowy odpowiednio zabezpieczyć, w szczególności przed uszkodzeniami mechanicznymi pni oraz systemów korzeniowych.
 5. Wycinkę drzew i krzewów kolidujących z projektowaną inwestycją prowadzić poza okresem lęgowym ptaków lub po przeprowadzeniu przez specjalistę przyrodnika maksymalnie do 3 dni przed wycinką inwentaryzacji pod kątem występowania w ich obrębie chronionych gatunków fauny i flory (w szczególności gniazd i dziupli ptaków, oraz porostów).
 6. Uzyskać stosowane zezwolenia na realizację czynności podlegającym zakazom, obowiązującym w stosunku do gatunków podlegających ochronie gatunkowej w przypadku ich kolizji z planowanym przedsięwzięciem.
 7. Na terenie działki nr 1/54 znajduje się schron zakładowy wolnostojący, ujęty w ewidencji budowli ochronnych w Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności UM Szczecin. Obiekt jest własnością właściciela działki, który może dokonać jego rozbiórki pod warunkiem spełnienia wymogów prawnych zawartych w Ustawie o prawie budowlanym (Dz. U. z 2020 r., poz. 1333 z późn. zm.), uzyskania decyzji organu administracji budowlanej o rozbiórce zgodności projektu nowej zabudowy z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta oraz uzgodnieniu projektu z WZKiOL UM Szczecin.

 

 

                                                            U Z A S A D N I E N I E

Polska Spóła Gazownictwa Sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Szczecinie przy ul. Tama Pomorzańska 26 w Szczecinie, za pośrednictwem Pani Katarzyny Dąbrowskiej-Sondej wystąpiła z wnioskiem o wydanie o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa dwóch obiektów (działka 1/54) wraz z adaptacją istniejącego już budynku (działka 1/53) przy Tamie Pomorzańskiej 26a w Szczecinie”.

Do wniosku załączono zgodnie z obowiązującymi przepisami:

 • kartę informacyjną przedsięwzięcia (KIP) sporządzoną w 1 egzemplarzu w wersji papierowej, oraz w formie elektronicznej (płyta CD);
 • poświadczoną przez właściwy organ kopię mapy ewidencyjnej obejmującą przewidywany teren na którym będzie realizowane przedsięwzięcie, oraz obszar znajdujący się w odległości 100 m od granic tego terenu;
 • mapę z zaznaczonym przewidywanym terenem, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie oraz obszar znajdujący się w odległości 100 metrów od granic terenu objętego przedsięwzięciem;
 • wypisy z rejestru gruntów wydany przez organ prowadzący ewidencję gruntów i budynków pozwalający na ustalenie stron postępowania, obejmujący przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie;
 • poświadczenie dokonania wpłaty 205 zł za wydanie decyzji;
 • pełnomocnictwo do występowania w imieniu inwestora wraz z poświadczeniem dokonania opłaty.

 

W związku z brakiem wymaganych do wniosku załączników, Organ na podstawie art. 64 ust. 2 ustawy  z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego  (Dz. U. z 2021 r. poz. 735) wezwał pismem z dnia 19.10.2020 r. do uzupełnienia wniosku o niezbędne dokumenty.

W odpowiedzi na ww. wezwanie, wniosek w dniu 30.10.2020 r. został uzupełniony o jeszcze trzy dodatkowe egzemplarze KIP w wersji papierowej oraz trzy egzemplarze KIP na informatycznych nośnikach danych.

Po analizie dokumentacji wniosku organ, pismem z dnia 19.11.2020 r. wezwał do pisemnego poprawienia i uzupełnienia wniosku, w tym KIP m.in. w zakresie powierzchni zajmowanej nieruchomości, pokryciu nieruchomości szatą roślinną, szacunkowego zużycia materiałów służących do budowy, ilości i rodzaju wytworzonych ścieków zarówno w fazie realizacji jak i eksploatacji, źródeł hałasu.

Wnioskodawca, pismem z dnia 02.12.2020 r. przedłożył odpowiedź na wezwanie, jednakże organ po zapoznaniu się z treścią odpowiedzi ponownie wezwał do uzupełnienia wniosku w tym KIP, pismem z dnia 22.12.2020 r.

W dniu 28.01.2021 r. Pełnomocnik Wnioskodawcy przedłożył uzupełnienie w którym znalazła się m.in. inwentaryzacja nasadzeń, lokalizacja wyrzutni powietrza z pomieszczenia spawalni.

W dniu 15.02.2021 r. Organ ponownie wezwał Pełnomocnika wnioskodawcy m.in. przedłożenia analizy dot. ilości wprowadzonych do środowiska pyłów i gazów z pomieszczenia spawalni i laboratorium oraz o analizę oddziaływania akustycznego.

W odpowiedzi na wezwanie, Pełnomocnik inwestora przedłożył w dniu 04.03.2021 r. pismo z odpowiedzią na wezwanie.

W dniu 24.05.2021 r. do tut. Urzędu wpłynęła ujednolicona, uszczegółowiona i uaktualniona KIP  zawierająca wszystkie wyjaśnienia jakie zostały złożone do akt sprawy w okresie od dnia 12.10.2021 r. do 21.05.2021 r.

Zgodnie z art. 75 ust. 1 pkt. 4 ustawy ooś, organem właściwym do wydania decyzji
o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedmiotowego przedsięwzięcia jest Prezydent Miasta Szczecin.

Organ ustalił krąg stron biorących udział w niniejszym postępowaniu, a ich liczba przekroczyła 10, zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy ooś stosowano art. 49 ustawy kpa i strony były zawiadamiane o czynnościach organu poprzez ogłoszenie informacji w obwieszczeniu publikowanym w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Szczecin oraz udostępnionym na tablicy ogłoszeń w siedzibie organu.

Organ na podstawie art. 61 § 4 K.p.a. zawiadomieniem z dnia 12.11.2021 r. znak: WOŚr-VII.6220.1.52.2020.JR.4 zawiadomił strony o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa dwóch obiektów (działka 1/54) wraz z adaptacją istniejącego już budynku (działka 1/53) przy Tamie Pomorzańskiej 26a w Szczecinie”.

Przedmiotowy teren na którym planowane jest przedsięwzięcie nie jest objęty ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Szczecin.

Przedmiotem przedsięwzięcia jest rozbudowa siedziby Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Szczecinie przy ul. Tama Pomorzańska 26, o dwa nowe obiekty o funkcji i przeznaczeniu biurowo-usługowym oraz adaptacje istniejącego już budynku administracyjnego B przy ul. Tama Pomorzańska 26 a. W ramach inwestycji przewiduje się również rozbiórkę istniejących instalacji (centralnego ogrzewania, ciepłej wody użytkowej, ciepła technologicznego, elektrycznej
i teleinformatycznej), a następnie wykonanie nowej instalacji co, cwu, ct wraz z instalacją elektryczną i teleinformatyczną w ziemi.  Inwestycja wiązać się będzie także ze zmianą układu istniejących miejsc parkingowych – powstanie ok. 19 dodatkowych miejsc parkingowych dla samochodów osobowych (łącznie z istniejącymi będzie ich  90). Dodatkowo planuje się miejsca garażowe w budynku nr 1                (10 miejsc garażowych), budynku nr 2 (12 miejsc garażowych) oraz w garażu wolnostojącym o powierzchni 85 m2 jednokondygnacyjnym budynku garażowym. Planuje się również wykonanie nowej bramy wjazdowej, nowej drogi dojazdowej, dróg wewnętrznych, placów manewrowych, wiaty dla rowerzystów i śmietników, oświetlenia, skwerów z zielenią, nasadzeń uzupełniających. Planowana inwestycja zlokalizowana jest na obszarze, obejmującym działki nr 1/53 i 1/54 z obrębu 1058, o łącznej powierzchni ok. 16,750 m².

W ramach postępowania przeprowadzono kwalifikację przedmiotowego przedsięwzięcia, zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 10 września  2019r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. 2019, poz. 1839). Przedmiotowe przedsięwzięcie wpisuje się w zakres ww. rozporządzenia Rady Ministrów według:

 • § 3 ust. 2 pkt 3 jako przedsięwzięcie „nieosiągające progów określonych w ust. 1, jeżeli po zsumowaniu parametrów charakteryzujących przedsięwzięcie z parametrami planowanego, realizowanego lub zrealizowanego przedsięwzięcia tego samego rodzaju znajdującego  się na terenie jednego zakładu lub obiektu osiągną progi określone w ust. 1”

w związku z:

 • § 3 ust. 2 pkt 3 jako „garaże, parkingi samochodowe lub zespoły parkingów, w tym na potrzeby planowanych, realizowanych lub zrealizowanych przedsięwzięć, o których mowa w pkt 52, 54–57 i 59, wraz z towarzyszącą im infrastrukturą, o powierzchni użytkowej nie mniejszej: (…), b) 0,5 na obszarach innych niż wymienione w lit. a.

Mając powyższe na uwadze przedmiotowe przedsięwzięcie zostało zakwalifikowane do mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, dla których potrzebę przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko stwierdza się w postępowaniu wynikającym z wynikającym z art. 63 i art. 64 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 r., poz. 247 z późn. zm.).

Planowane przedsięwzięcie nie jest wymieniane w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 27 sierpnia 2014 r. w sprawie rodzajów instalacji mogących powodować znaczne zanieczyszczenie poszczególnych elementów przyrodniczych albo środowiska jako całości (Dz. U. z 2014 r. poz. 1169). W związku z tym przedmiotowe przedsięwzięcie nie jest kwalifikowane jako instalacja o której mowa w art. 201 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2011 r. Prawo ochrony środowiska i nie wymaga uzyskania pozwolenia zintegrowanego. Z tego też względu dla planowanego przedsięwzięcia nie ma zastosowania art. 64 ust.1 pkt 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 r., poz. 247 z późn. zm.), który zobowiązuje organ właściwy do wydania decyzji środowiskowej do zasięgnięcia opinii organu właściwego do wydania pozwolenia zintegrowanego na podstawie ustawy z dnia 27 kwietnia 2011 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 202 poz. 1219), jeżeli planowane przedsięwzięcie kwalifikowane jest jako instalacja, o której mowa w art. 201 ust.1 tej ustawy.

Na podstawie załączonej do wniosku kopii mapy ewidencyjnej, wypisu z ewidencji gruntów i budynków, Organ ustalił krąg stron biorących udział w niniejszym postępowaniu. Liczba stron przekroczyła 10, w związku z tym zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy ooś., (Dz. U. z 2021 r., poz. 247 z późn. zm. ), zastosowano art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r., poz. 735) Strony były zawiadamiane o czynnościach organu poprzez obwieszczenia opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Szczecin oraz na tablicy w siedzibie organu.

Organ zgodnie z art. 64 ust.1 ustawy ooś., (Dz. U. z 2021 r. poz. 247 z późn. zm.) wystąpił pismami z dnia 28.08.2020 r. do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie, Dyrektora Zarządu Zlewni w Szczecinie PGW Wody Polskie, oraz Państwowego Powiatowego  Inspektora Sanitarnego w Szczecinie o wydanie opinii w sprawie potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.

Państwowy Powiatowy Inspektor w opinii z dnia 31.03.2021 r. znak: NZ.9022.2.10,2021  nie stwierdził potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko planowanego przedsięwzięcia uzasadniając, że przedmiotowe przedsięwzięcie po planowanej rozbudowie nie będzie negatywnie oddziaływać na zdrowie i życie ludzi.

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Szczecinie pismem z dnia 06.04.2021 r. znak: WONS-OŚ.4220.135.2021.JR wezwał do uzupełnienia przedłożonej dokumentacji. W odpowiedzi na wezwanie Wnioskodawca w dniu 21.05.2021 przedłożył tut. Organowi odpowiedź w postaci ujednoliconej Karty informacyjnej przedsięwzięcia, która następnie została przekazana do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie. Postanowieniem z dnia 18.06.2021 r. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Szczecinie uznał, że nie istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, natomiast istnieje konieczność określenia w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach istotnych warunków korzystania ze środowiska w fazie realizacji przedsięwzięcia. Ponadto, Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Szczecinie po przeanalizowaniu dokumentów przedłożonych przez wnioskodawcę uznał, że planowana inwestycja nie będzie miała znacząco negatywnego wpływu na klimat oraz środowisko przyrodnicze.

Dyrektor Zarządu Zlewni w Szczecinie PGW Wody Polskie po przeanalizowaniu wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla ww. przedsięwzięcia oraz dołączonych do niego dokumentów, wezwał wnioskodawcę do pisemnego złożenia wyjaśnień i uzupełnień do przedłożonej Karty informacyjnej przedsięwzięcia. W odpowiedzi na ww. wezwanie oraz wezwanie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie, Pełnomocnik inwestora przedłożył ujednoliconą Kartę informacyjną przedsięwzięcia zawierającą wszystkie wyjaśnienia jakie zostały złożone do akt sprawy w okresie od dnia 12.10.2021 r. do 21.05.2021 r.. Dyrektor Zarządu Zlewni w Szczecinie PGW Wody Polskie po przeanalizowaniu wniosku o wydanie decyzji dla przedmiotowego przedsięwzięcia wraz z dołączonymi dokumentami, wyraził opinię, że dla przedmiotowego przedsięwzięcia nie istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko pod warunkiem realizacji i eksploatacji przedsięwzięcia zgodnie z treścią zawartą w przedłożonej Karcie informacyjnej przedsięwzięcia z uzupełnieniami, w szczególności w zakresie gospodarki wodno-ściekowej. Mając na uwadze zakres i charakter planowanego przedsięwzięcia Dyrektor Zarządu Zlewni w Szczecinie PGW Wody Polskie uznał, że planowana inwestycja, nie będzie negatywnie oddziaływać na środowisko wodne i gruntowe, a tym samym nie nastąpi degradacja wód podziemnych i powierzchniowych spowodowana jakimikolwiek zanieczyszczeniami, jak również nie nastąpi pogorszenie potencjału ekologicznego i stanu chemicznego JCWP oraz stanu ilościowego i chemicznego JCWPd.

Strony postępowania zostały zawiadomione w dniu 29.06.2021 r.  poprzez obwieszczenie znak: WOŚr-VII.6220.1.52.2020.JR.20 o możliwości wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów oraz możliwości zgłoszenia żądań. W wyznaczonym terminie nie wpłynęły żadne uwagi i dodatkowe dowody w sprawie. 

Organ nie nakładając obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na środowisko, uwzględnił w całości stanowisko Dyrektora Zarządu Zlewni w Szczecinie PGW Wody Polskie w Szczecinie, Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Szczecinie, oraz kierował się następującymi uwarunkowaniami:

 

 1. Rodzajem i charakterystyką przedsięwzięcia 

 

W ramach przedsięwzięcia planuje się rozbudowę siedziby Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. Oddział Gazowniczy w Szczecinie o dwa nowe budynki o funkcji i przeznaczeniu biurowo-socjalnym z częścią magazynową i wybudowanymi garażami oraz adaptację istniejącego budynku administracyjnego oznaczonego jako budynek B. Projektowane nowe obiekty, budynki wielofunkcyjne, przeznaczone są dla potrzeb dwóch użytkowników:

 • Polska Spółka Gazownicza Oddział Zakład Gazowniczy w Szczecinie,
 • Gazownia Szczecin Południe.

Przedmiotowe przedsięwzięcie planowane jest obszarze dwóch sąsiadujących ze sobą działek nr 1/54 (o pow. 14,000 m²)  i 1/53 (o pow. 2,759 m²), w obrębie Śródmieście 1058 w mieście Szczecin przy ul. Tama Pomorzańska 26. Inwestor jest właścicielem działki 1/54 przy ul. Tama Pomorzańska 26, natomiast działkę 1/53 przy ul. Tama Pomorzańska 26 a Inwestor zamierza przejąć w ramach wewnętrznych zmian strukturalnych spółki stając się prawnym właścicielem. Projektowane budynki (nr 1 i nr 2) zostaną usytuowane w wewnętrznym dziedzińcu działki nr 1/54, na którym aktualnie mieszczą się wiaty i magazyny w konstrukcji stalowej oraz instalacja co i cwu zasilająca istniejący budynek „B” która prowadzona jest nad ziemią na konstrukcji stalowej. Dodatkowo na ww. działce znajdują się takie elementy zagospodarowania, jak: murki oporowe, miejsca parkingowe, droga dojazdowa, schron. W związku z planowaną inwestycją istniejące obiekty znajdujące się na placu wewnątrz działki nr 1/54 przeznacza się do rozbiórki. Istniejące budynki na działce nr 1/53 pozostają bez zmian.

Na parterze nowoprojektowanego budynku nr 1 zostanie zlokalizowane laboratorium do pomiaru jakości gazu, w którym znajdować się będzie szafka z butlami technicznymi na sprężone powietrze, hel, wodór i azot. Butle zostaną wyposażone w reduktory oraz przechowywane będą zgodnie z normami bezpieczeństwa. W szafce zamontowane zostaną również czujniki rozszczelnienia, czujniki zużycia gazów oraz czynniki opróżnienia butli. Szafa na butle zostanie wykonania z materiałów ogniotrwałych zapewniając maksymalną ochronę przeciwpożarową. Zlokalizowane w budynku nr 1 laboratorium zostanie wyposażone w chromatograf. W budynku nr 2 planuje się umieszczenie spawalni w której odbywać się będą sporadyczne naprawy uszkodzonych elementów  takich jak połączenia kołnierzowe, zawory, zasuwy czy też eliminowanie nieszczelności.

Działka 1/53 zabudowa jest jednym budynkiem z początku XX wieku (oznaczonym jako budynek B). Część niezabudowana terenu działki nr 1/53 zostanie przeprojektowana pod kątem komunikacji z działką nr 1/54 i włączona w system komunikacji. Projektuje się nową organizację ruchu na posesji, place manewrowe i dostawcze, uwzględniające współprace pomiędzy poszczególnymi działami. Na działce nr 1/53 nie przewiduje się nowej zabudowy, a istniejący tam budynek poddany zostanie pracom adaptacyjnym które polegać będą  na dostosowaniu znajdujących się w nim pomieszczeń poprzez m.in. postawieniu ścianek działowych i nowego urządzenia pomieszczeń. Teren działki 1/53 przeznacza się na funkcję komunikacyjne i wykonanie miejsc parkingowych. W planowanej inwestycji przewiduje się zmianę układu istniejących miejsc postojowych z powiększeniem o ok. 19 dodatkowych miejsc dla samochodów osobowych z uwzględnieniem miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych. Tym samym na terenie planowanego przedsięwzięcia powstanie ok. 90 miejsc parkingowych. Oprócz miejsc parkingowych zapewnione zostaną także miejsca garażowe w garażach wbudowanych w budynku 1 i w budynku 2 oraz w wolnostojącym o pow. 85 m² jednokondygnacyjnym budynku garażowym. Dla potrzeb realizacji nowej inwestycji na działce przewidziano nową infrastrukturę, dodatkowy budynek garażu, zaprojektowano obiekt dwukondygnacyjny o funkcji wiaty śmietnikowej i wiaty na rowery, dostępne z poziomu działki 1/53 i z poziomu wyższego od strony działki (1/54). Po zrealizowaniu inwestycji rzewiduje się że planowane miejsca postojowe, garażowe, powierzchnie manewrowe i drogi dojazdowe wyniosą ok. 5728,00 m².

Planowane przedsięwzięcie wiązać się będzie m.in. z pracami rozbiórkowymi oraz z prowadzeniem robót fundamentowych w wykopach otwartych.  Przewiduje się wykonywanie standardowych wykopów do głębokości 2 m bez naruszania wód podziemnych i nie naruszając lustra wód powierzchniowych. Realizacja tych prac skutkować będzie powstaniem emisji substancji pyłowych i gazowych pochodzących ze spalania paliw w pojazdach transportowych oraz w urządzeniach budowlanych. Ze względu na charakter prac możliwy jest wzrost zaplenia w sąsiedztwie terenu objętego przedsięwzięciem, jednak powyższe oddziałanie będzie miało charakter przejściowy i nie wpłynie w dłuższym okresie na jakość powietrza.

Zgodnie z przedstawionymi w karcie informacyjnej przedsięwzięcia informacjami, źródłem emisji do powietrza na etapie eksploatacji inwestycji będzie niewielki ruch pojazdów osobowych i ciężarowych. Ruch pojazdów na terenie inwestycyjnym odbywać się będzie z prędkością ok. 10-15 km/h w ciągu 3 godzin porannych oraz w ciągu 3 godzin popołudniowych. W porze nocnej nie przewiduje się ruchu pojazdów na terenie inwestycyjny. Źródłem emisji zanieczyszczeń do powietrza będą również urządzenia wentylacyjno-klimatyzacyjne które zostaną wyposażone w filtry powietrza zarówno po stronie czepnej jak i wyrzutowej. Przewiduje się, że projektowana instalacja wentylacyjna i klimatyzacyjna zamontowana zostanie w biurach, magazynach, garażach i pomieszczeniach technicznym. Przewiduje się zastosowanie instalacji klimatyzacji z ekologicznym czynnikiem chłodniczym R 32 po stronie zewnętrznej natomiast wewnątrz obiektów z czynnikiem chłodniczym, którym będzie woda lodowa. Urządzenia wentylacyjne będą wyposażone w tłumiki kanałowe oraz obudowę zewnętrzną.  Biorąc pod uwagę przewidywane wielkości emisji zanieczyszczeń do powietrza należy stwierdzić, że planowana inwestycja nie wpłynie w sposób znaczący na jakość powietrza i nie będzie miała znaczącego negatywnego wpływu na klimat.

W czasie realizacji inwestycji wystąpią uciążliwości w zakresie emisji hałasu, jednak oddziaływanie
źródeł emitujących ponadnormatywne dźwięki będzie ograniczone do terenu, na którym będą
prowadzone prace i zakończy się z chwilą zakończenia prac budowlanych. Zgodnie z przedłożoną
dokumentacją o poziomie i uciążliwości emitowanego hałasu decydować będzie typ i jakość
używanego sprzętu oraz czas jego pracy. Niemniej jednak w celu zmniejszenia do minimum emisji hałasu do środowiska występującej na etapie budowy, zobowiązano inwestora do stosowania maszyn i urządzeń w dobrym stanie technicznym, charakteryzujących się niską emisją hałasu do środowiska, a ponadto do zlokalizowania zaplecza budowy w obrębie terenu inwestycyjnego, w maksymalnym oddaleniu od terenów podlegających ochronie przed hałasem które znajdują się ok. 23 metry od granic działek inwestycyjnych. Biorąc pod uwagę okres prowadzenia prac na etapie budowy oraz zastosowane rozwiązanie technologiczne, nie przewiduje się wystąpienia istotnego pogorszenia klimatu akustycznego na terenach podlegających ochronie przed hałasem.

Źródłami hałasu do środowiska w fazie eksploatacji będą: środki transportu poruszające się po terenie przedsięwzięcia oraz urządzenia zainstalowane wewnątrz oraz na zewnątrz budynku (czerpnia powietrza i wyrzutnia).  W porze nocy pojazdy nie będą się przemieszczać po terenie inwestycyjnym, natomiast w porze dnia ruch pojazdów nie będzie się charakteryzował dużym natężeniem. Instalacja wentylacyjno-klimatyzacyjna pracować będzie w godzinach między 8:00 a 15:00, natomiast w nocy pracować będzie jedynie wentylacja o niskiej wydajności (0,5 W/h) Zgodnie z przedłożoną dokumentacją urządzenia wentylacyjne zostaną wyposażone w tłumiki kanałowe oraz obudowę zewnętrzną z izolacją z wełny, które znacząco będą zmniejszać emisje hałasu do środowiska. Dodatkowo, miejsce lokalizacji planowanych obiektów kubaturowych znajduje się w centralnej części terenu inwestycyjnego, która otoczona jest obiektami w postaci budynków o funkcji handlowo-usługowej, które dodatkowo ekranują przenikanie hałasu na tereny sąsiednie.

Na etapie realizacji przedsięwzięcia pracownicy budowlano-montażowi będą korzystać z własnego zaplecza socjalno-technicznego, do którego woda dostarczana będzie w butlach PET i wykorzystywana do przygotowania posiłków i napojów zatrudnionych pracowników. Na terenie budowy powstanie zaplecze sanitarno-higieniczne dla pracowników wykonane z gotowych kontenerów. Znajdą się w nich natryski i umywalnie do utrzymania czystości pracowników. Zatrudnieni pracownicy do celów sanitarnych będą pobierać wodę z przyłączy wodnych których na terenie inwestycji są trzy.

Planuje się wykonanie nowego przyłącza wodno-kanalizacyjngo dla nowo budowanych budynków nr 1 i nr 2 na działce 1/54 z obrębu 1058 oraz budynku B na działce nr 1/53 z obrębu 1058. Nowe przyłącze zlokalizowane będzie w okolicy dodatkowej bramy wjazdowej przy ul. Tama Pomorzańska. W chwili obecnej Spółka dysponuje trzema przyłączami: jedno od strony ul. Chmielewskiego i dwoma od strony ul. Tama Pomorzańska.

Aktualnie zatrudnieni w spółce pracownicy zużywają wodę i wywarzają ścieki w ilości ok. 1,500  m³/rok, natomiast po oddaniu przedsięwzięcia do eksploatacji przewiduje się, że ilość ta wyniesie ok. 2,150 m³/rok i tym samym wzrośnie o blisko 43 %. Jest to przede wszystkim związane z zatrudnieniem przez Spółkę dodatkowych osób i podniesienia stanu osobowego pracowników z ok. 107 osób do 152 zatrudnionych.

Pracownicy budowlano-montażowi w czasie wykonywanej pracy będą korzystać z toalet typu TOY-TOY. Ścieki okresowo po zapełnieniu zbiornika bezodpływowego będą odpompowywane przez wóz asenizacyjny i wywożone do miejskiej oczyszczalni ścieków. Alternatywnie zatrudnieni pracownicy budowlano-montażowi do prac realizacyjnych będą korzystać z zaplecza socjalnego znajdującego się na terenie działki nr 1/53 w budynku B. Przewiduje się, że ilość wytworzonych ścieków komunalnych nie przekroczy 1/5 m³/dobę, a całkowita ilość ścieków w czasie budowy nie powinna przekroczyć 200,00 m³.

Etap realizacji inwestycji będzie wiązał z prowadzeniem prac za pomocą maszyn i urządzeń z których w przypadku wystąpienia sytuacji awaryjnych mogą wyciekać substancje szkodliwe dla środowiska gruntowo-wodnego. W związku z powyższym w celu ochrony środowiska gruntowo-wodnego przed zanieczyszczeniami, Organ nałożył warunek aby podłoże zaplecza budowy było zabezpieczone przed ewentualnym wyciekiem substancji ropopochodnych z urządzeń i maszyn. Miejsca przeznaczone do gromadzenia substancji podatnych na przenikanie do gleby należy wyposażyć w materiały izolacyjne, podczas prowadzenia prac budowlanych należy nie dopuścić do przedostania się do wód powierzchniowych i ziemi substancji ropopochodnych z maszyn i urządzeń oraz innych substancji szkodliwych. 

Aktualnie ścieki bytowe z biur poprzez przyłącze nr 1 dla budynku 1 i przyłącze nr 2 dla pozostałych budynków są odprowadzane do głównego kolektora mieszczącego się przy ul. Tama Pomorzańska. W planowanej inwestycji przewiduje się odprowadzanie ścieków bytowych do instalacji kanalizacyjnej poprzez przyłącze wodno-kanalizacyjne nr 1 dla budynku nr 1 oraz nowe przyłącze wodno-kanalizacyjne nr 3 dla dwóch nowych budynków i istniejącego budynku nr B.

Stare przyłącze wodne nr 3 zostanie zlikwidowane, a w to miejsce powstanie nowe przyłącze
wodno-kanalizacyjne wyłączenie dla potrzeb nowej inwestycji. Ścieki bytowe nowego przyłącza nr 3 zostaną odprowadzone do kolektora kanalizacji znajdującego się w ul. Tama Pomorzańska. Przyłącze kanalizacyjne nr 2 w nowym układzie będzie odciążone i będzie dedykowane dla pozostałych obiektów.

W chwili obecnej wody opadowe odprowadzane są do miejskiej kanalizacji deszczowej. Z budynku nr 1 w której aktualnie mieści się siedziba spółki, wody opadowe rynnami poziomymi i pionowymi odprowadzane będą bezpośrednio do kolektora biegnącego wzdłuż  ul. Tama Pomorzańska u zbiegu z ul. Chmielewskiego. Z pozostałych budynków i powierzchni utwardzonych na działce nr 1/53 i działce nr 1/54 łącznie z budynkiem B rynnami poziomymi i pionowymi oraz wpustami ulicznymi do przyłącza kanalizacji deszczowej, a następnie do kolektora kan. deszczowej biegnącego wzdłuż ul. Tama Pomorzańska.

Po zrealizowaniu inwestycji wody opadowe i roztopowe nowych budynków nr 1, nr 2 (działka 1/54), z połowy powierzchni placów manewrowych i połowy powierzchni miejsc postojowych oraz garażu wolnostojącego odprowadzane będą do projektowanego zbiornika retencyjnego o pojemności V=180 m³. Nowe obiekty będą obsługiwane przez nową instalację kanalizacji deszczowej, a wody deszczowe i roztopowe odprowadzane do zbiornika retencyjnego. Zgromadzona w zbiorniku retencyjnym woda będzie wykorzystywana do podlewania terenów zielonych znajdujących się obrębie granic siedziby Spółki. Planuje się, że zbiornik wykonany zostanie z usieciowanych polimerów (m.in. z polietylenu), o kształcie jednobryłowym, wyposażony w separator piasku i tłuszczu. Lokalizację zbiornika planuje się na działce 1/53 przy drugiej bramie wjazdowej. Z pozostałych budynków i powierzchni utwardzonych na działce 1/53 i 1/54 łącznie z budynkiem B i drugą połową powierzchni postojowych i manewrowych, rynnami poziomymi i pionowymi oraz wypustami ulicznymi do przyłącza kanalizacji, a następnie do kolektora kanalizacji deszczowej biegnącego wzdłuż ul. Tama Pomorzańska.

W trakcie realizacji przedsięwzięcia przewiduje się wykonywanie standardowych wykopów do głębokości 2 m bez naruszania wód podziemnych i nie naruszając lustra wód powierzchniowych.  Odwadnianie wykopów budowlanych będzie prowadzone w taki sposób, aby zasięg leja depresji (obniżenia poziomu wód gruntowych) nie wykraczał poza granice terenu inwestycji. Odprowadzanie wód z wykopów budowlanych będzie wykonywane w taki sposób, aby oddziaływanie nie wywoływało trwałych zmian w zasobach wodnych. 

Na terenie przedsięwzięcia, podczas realizacji inwestycji powstawać będą m.in. odpady z betonu, gruz ceglany, drewno, które będą przekazywane wyspecjalizowanym jednostkom posiadającym stosowane uregulowania prawne w zakresie gospodarko opadami. Podczas eksploatacji przedsięwzięcia wytwarzane będą opady powstałe w wyniku wykonywanych prac remontowych, konserwatorskich i serwisowych. Zgodnie z przedłożona dokumentacją odpady powstałe podczas eksploatacji inwestycji magazynowane będą na terenie inwestycyjnym w sposób selektywny, w wyznaczonych do tego miejscach i pojemnikach, a następnie przekazywane podmiotom posiadającym stosowane uregulowania prawne w zakresie gospodarki odpadami.

Eksploatacja planowanego przedsięwzięcia nie będzie wiązała się z wykorzystywaniem maszyn i urządzeń emitujących ponadnormatywne wartości pola elektromagnetycznego. 

 

 

 

 1. Usytuowaniem przedsięwzięcia, z uwzględnieniem możliwego zagrożenia dla środowiska, w szczególności przy istniejącym użytkowaniu terenu, zdolności samooczyszczania się środowiska i odnawiania się zasobów naturalnych, walorów przyrodniczych i krajobrazowych oraz uwarunkowań miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.

 

Planowane przedsięwzięcie zlokalizowane będzie przy ul. Tama Pomorzańska 26 w Szczecinie i polegać będzie na rozbudowie siedziby Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. Oddział Gazowniczy w Szczecinie o dwa nowe budynki o funkcji usługowo-biurowej z częścią magazynową i garażową oraz adaptację istniejącego budynku administracyjnego.

Teren planowanego przedsięwzięcia graniczy od strony:

 • północno-wschodniej z ul. Tama Pomorzańska przy której na działce nr 21/2 zlokalizowane są najbliższe tereny chronione akustycznie,
 • zachodniej z ul. Chmielewskiego, którą przemieszczają się tramwaje, samochody osobowe i ciężarowe,
 • południowej z terenami na którymi prowadzone są rożnego rodzaju działalności gospodarcze m.in. Operator Gazociągów Przesyłowych Gaz-System S.A.

Na terenie planowanego przedsięwzięcia i przy jego granicach, nie występują siedliska przyrodnicze wskazane w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 13 kwietnia 2010 r. w sprawie siedlisk przyrodniczych oraz gatunków będących przedmiotem zainteresowania Wspólnoty, a także kryteriów wyboru obszarów kwalifikujących się do uznania lub wyznaczenia jako obszary Natura 2000 (Dz. U. z 2014 r., poz. 1713).

Miejsce realizacji planowanej inwestycji zlokalizowane jest poza granicami terenów objętych formami ochrony przyrody o których mowa w art. 6 ust.1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U.2021 r., poz. 1098). Teren planowanego przedsięwzięcia stanowi obszar przekształcony antropogenicznie, w znacznej części zabudowany. Niezabudowana wewnętrzna część terenu inwestycyjnego (dziedziniec) porośnięta jest drzewami i krzewami oraz niską roślinnością ruderalną. Na potrzebę analizy oddziaływania przedmiotowej inwestycji na środowisko przyrodnicze Inwestor wykonał spis rosnących na terenie inwestycyjnym drzew. Zgodnie z przedstawioną dokumentacją na terenie inwestycyjnym stwierdzono występowanie m.in. świerku pospolitego, brzozy brodawkowej, lipy drobnolistnej, klonu jaworu, modrzewia, tui. Planowane przedsięwzięcie kolidować będzie swym zakresem z częścią znajdujących się na terenie inwestycyjnym drzew i krzewów, niemniej jednak Inwestor w projekcie zagospodarowania terenu uwzględnił potrzebę zachowania jak największej ich ilości. Zgodnie z przedłożoną dokumentacją przewiduje się wycinkę 65 drzew oraz ok. 41,5 m² krzewów. W związku z powyższym zaprojektowano nowe nasadzenia uzupełniające głównie wzdłuż granicy działki od strony południowej i zachodniej w ilości 97 drzew, o takim samym składzie gatunkowym. Wycinka kolizyjnych drzew i krzewów będzie możliwa po uzyskaniu decyzji administracyjnej od właściwego organu, zgodnie z art. 83 a ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. z 2021 poz. 1098). 

W odniesieniu do fauny należy wskazać, że teren planowanego przedsięwzięcia nie stanowi potencjalnego siedliska płazów, gadów i ssaków. Na terenie inwestycyjnym mogą występować natomiast pospolite gatunki ptaków, dla których istniejące drzewa i krzewy mogą stanowić miejsca bytowania. W związku powyższym Organ nałożył warunek aby planowaną wycinkę kolizyjnych drzew i krzewów prowadzić poza okresem lęgowym ptaków lub po przeprowadzeniu przez specjalistę przyrodnika maksymalnie do 3 dni przed wycinką inwentaryzacji drzew i krzewów pod kątem występowania w ich obrębie chronionych gatunków fauny i flory (w szczególności gniazd i dziupli ptaków, siedlisk owadów oraz porostów). W przypadku stwierdzenia chronionych gatunków fauny i flory na drzewach i krzewach przewidzianych do wycinki należy uzyskać stosowane zezwolenia na realizacje czynności polegających zakazom.

Realizacja przedsięwzięcia wiązać się będzie również z prowadzeniem prac budowlanych w obrębie drzew oraz krzewów przeznaczonych do zachowania. W celu ich ochrony Organ określił warunki po spełnieniu których będzie można przystąpić do prac budowlanych w ich obrębie. 

Biorąc pod uwagę salę oraz zakres przedsięwzięcia należy stwierdzić, że planowana inwestycja nie będzie znacząco oddziaływać na środowisko przyrodnicze.

Teren objęty wnioskiem znajduje się w obszarze zlewni jednolitej części wód powierzchniowych (JCWP): kod: RW6000211999 – Odra od Parnicy do ujścia. Przedmiotowa JCWP to silnie zmieniona część wód charakteryzująca się złym stanem ogólnym z uwagi na słaby potencjał ekologiczny i poniżej dobrego stan chemiczny. Słaby potencjał ekologiczny determinują wskaźniki takie jak: makrobezkręgowce bentosowe (indeks MMI), zaś wskaźniki determinujące poniżej dobrego stan chemiczny to: związki tributylocyny. Dla przedmiotowej JCWP stwierdzono ryzyko nieosiągnięcia celu środowiskowego. Przedmiotowa JCWP jest monitorowana. Celem środowiskowym dla ww. JCWP jest ochrona tych wód oraz poprawa ich potencjału ekologicznego i stanu chemicznego, tak aby osiągnąć co najmniej dobry potencjał ekologiczny i dobry stan chemiczny wód powierzchniowych, a także zapobieganie pogorszeniu ich potencjału ekologicznego oraz stanu chemicznego. Termin na osiągnięcie wskazanego celu środowiskowego przedłużono do roku 2027, z uwagi na brak możliwości technicznych.

Teren objęty wnioskiem znajduje się w jednolitej części wód podziemnych (JCWPd) o kodzie: PLGW6004. Przedmiotowa JCWPd charakteryzuje się dobrym stanem chemicznym i ilościowym, dla której nie stwierdzono ryzyka nieosiągnięcia celu środowiskowego. Celem środowiskowym dla ww. JCWPd jest utrzymanie dobrego stanu ilościowego i dobrego stanu chemicznego.

Przedmiotowa inwestycja nie będzie kolidować z ustaleniami i celami środowiskowymi, zawartymi w aktualnym planie Gospodarstwa Wodami na Obszarze Dorzecza Odry (Dz. U. z 2016 r. poz. 1967) lub stwarzać ryzyka ich niedotrzymania.

Planowa inwestycja położna jest:

- poza strefami ochronnymi ujęć wód,

- poza obszarem Głównego Zbiornika Wód Podziemnych,

- poza obszarem szczególnego zagrożenia powodzią

- poza granicami prawnymi form ochrony przyrody, o których mowa w art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. ochronie przyrody (Dz.U.2021 poz. 1098).

Planowane przedsięwzięcie nie narusza warunków określonych w rozporządzeniu Nr 3/2014 Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Szczecinie z dnia 3 czerwca 2014 r. w sprawie warunków korzystania z wód regionu wodnego Dolnej Odry i Przymorza Zachodniego (Dz. Urz. Woj. Zach. 2014 r. poz. 2431; Dz. Urz. Woj. Lub. 2014 r., poz. 1139; Dz. Urz. Woj. Pom. 2014 r., poz. 2237 z późn. zm).

Ponadto, planowana inwestycja nie stoi w sprzeczności z warunkami wynikającymi z Rozporządzeniem nr 4/ 17 Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Szczecinie z dnia 20 marca 2017 r. w sprawie warunków korzystania z wód zlewni Międzyodrze-Zalew Szczeciński-Wyspy Wolin i Uznam (Dz. Urz. Woj. Zach. 2017 r. poz. 1224).

Nieruchomość ujęta jest w Gminnej Ewidencji Zabytków i zgodnie z obowiązującym prawem budowlanym wszelkie działania budowlane wymagają wcześniejszych uzgodnień z Konserwatorem Zabytków.

Na tereniedziałki nr 1/54 figuruje obiekt ujęty w ewidencji budowli ochronnych Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności UM Szczecin jako zakładowy schron wolnostojący. Obiekt jest własnością właściciela działki, który może dokonać jego rozbiórki pod warunkiem spełnienia wymogów prawnych zawartych w Ustawie o prawie budowlanym (Dz. U. z 2020 r., poz. 1333 z późn. zm.)), uzyskania decyzji organu administracji budowlanej o rozbiórce, zgodności projektu nowej zabudowy z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta oraz uzgodnieniu projektu z WZKiOL UM Szczecin.

 

 

 

 

 1. Rodzajem i skalą możliwego oddziaływania rozważanego w odniesieniu do uwarunkowań

wymienionych w pkt 1 i 2:

 

 

Planowane przedsięwzięcie będzie polegać na rozbudowie siedziby PSG Sp. z o.o. Oddział Gazowniczy w Szczecinie o dwa nowe budynki o funkcji i przeznaczeniu biurowo-socjalnym z częścią magazynową i wbudowanymi garażami oraz adaptacją istniejącego budynku administracyjnego B.
W ramach inwestycji przewiduje się rozbiórkę istniejących instalacji centralnego ogrzewania, ciepłej wody użytkowej, ciepła technologicznego, a następnie poprowadzenie nowych instalacji w ziemi.  Inwestycja wiązać się będzie również ze zmiana układu i ilości miejsc parkingowych których po rozbudowie będzie ok. 90. Dodatkowo wykonane zostaną miejsca garażowe w budynkach dla pojazdów technicznych. Planuje się również wykonanie nowej bramy wjazdowej, wykonanie nowej drogi dojazdowej, dróg wewnętrznych, placów manewrowych, wiaty dla rowerzystów i śmietników, oświetlenia, skwerów z zielną, nasadzeń uzupełniających. 

W fazie realizacji inwestycji nastąpi krótkotrwały wzrost poziomu substancji zanieczyszczających wprowadzanych do powietrza atmosferycznego oraz poziomu emitowanego hałasu związanego z pracą maszyn budowlanych, pojazdów transportowych oraz innych maszyn, urządzeń i narzędzi niezbędnych do wykonywania prac na placu budowy. Będą to oddziaływania o lokalnym zasięgu i zakończą się wraz z ustaniem prac związanych z realizacją przedmiotowej inwestycji. Niemniej jednak celem ograniczenia emisji pyłów oraz hałasu do środowiska podczas realizacji przedsięwzięcia, organ nałożył na inwestora warunek: stosowania maszyn i urządzeń w dobrym stanie technicznym, przykrywania plandekami skrzynie ładunkowe samochód transportujących materiały sypkie (dotyczy również ziemi z wykopów). Dodatkowo Organ nałożył warunek aby zaplecze budowy zlokalizować w obrębie terenu inwestycyjnego, w maksymalnym oddaleniu od terenów podlegających ochronie przed hałasem.

Etap eksploatacji przedsięwzięcia będzie się wiązał z możliwością wystąpienia okresowych oddziaływań akustycznych które związane będą z konserwacją i utrzymaniem obiektów. W fazie eksploatacji inwestycji źródłem hałasu będzie również ruch pojazdów oraz praca urządzeń wentylacyjno-klimatyzacyjnych. Z uwagi na występowanie w bezpośrednim sąsiedztwie obszarów polegających ochronie akustycznej, w celu ograniczenia uciążliwości ww. oddziaływań, nałożone zostały odpowiednie warunki realizacji przedmiotowego przedsięwzięcia, takie jak używanie w trakcie budowy sprawnych maszyn, urządzeń oraz pojazdów o niskiej emisyjności hałasu do środowiska i zanieczyszczeń do powietrza.

Woda do celów sanitarnych i bytowych przeznaczona dla pracowników budowlano-montażowych będzie pobierana z istniejących na terenie inwestycji przyłączy wodnych. Przewiduje się, że w okresie realizacji inwestycji ilości pobranej na ten cel wody w ciągu doby nie przekroczy 1,5 m³, a całkowita ilość wody w czasie budowy nie powinna przekroczyć 200,0 m³.

Wody opadowe i roztopowe dachów budynków oraz terenów utwardzonych w trakcie realizacji inwestycji odprowadzane będą do istniejącej instalacji deszczowej znajdującej się wzdłuż ul. Tama Pomorzańska. Na pozostałych terenach woda opadowa będzie odprowadzana na grunt.

Inwestor planuje na etapie projektu budowlanego wykonanie nowej instalacji kanalizacji deszczowej z częściowym odprowadzeniem wód opadowych do zbiornika retencyjnego o pojemności 180m³  celem gromadzenia deszczówki i wykorzystywania jej do nawadniania terenów zielonych. Wstępnie planuje się że zbiornik retencyjny będzie jednobryłowy, typu podziemnego, oraz wyposażony w separator piasku i tłuszczu.

Ścieki bytowe na etapie realizacji przedsięwzięcia odprowadzane będą do zbiorników bezodpływowych (toi-toi) lub do istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej. Alternatywnie zatrudnieni pracownicy, będą mogli korzystać z zaplecza socjalnego znajdującego się na terenie działki 1/53 w budynku nr B.

Na etapie eksplantacji ścieki bytowe odprowadzane będą do sieci kanalizacji sanitarnej za pomocą nowych przyłączeń.

W trakcie prowadzenia prac budowlanych związanych z planowaną inwestycją będą powstawać opady z betonu, gruzu ceglanego, drewna.

W trakcie eksploatacji przedsięwzięcia przewiduje się że powstawać będą odpady  powstałe w wyniku prac serwisowych, konserwatorskich oraz remontowych. Dla osiągnięcia racjonalnego gospodarowania odpadami nałożono warunek aby opady gromadzić w sposób selektywny w wyznaczonych do tego miejscach, a następnie przekazać je posiadającym uregulowania prawne w tym zakresie.

Odprowadzanie wód z wykopów budowlanych będzie wykonywane w taki sposób, aby oddziaływanie nie wywoływało trwałych zmian w zasobach wodnych.

Planowana inwestycja nie będzie miała znacząco negatywnego wpływu na klimat przy zastosowaniu warunków nałożonych przez organ.

Podczas użytkowania planowanej inwestycji wraz z infrastrukturą zgodnie z przeznaczeniem i wymaganiami ochrony środowiska, a także przy utrzymaniu jej w należytym stanie technicznym ryzyko wystąpienia poważnej awarii lub katastrofy budowlanej jest niewielkie.

W związku z powyższym należy stwierdzić, iż ww. przedsięwzięcie wraz z wywołanymi przez nie emisjami będzie negatywnie oddziaływać na zdrowie i życie ludzi.

Z uwagi na charakter oraz skalę inwestycji, przedsięwzięcie zarówno w fazie realizacji jak i eksploatacji nie wpłynie znacząco na różnorodność biologiczną, a także nie przyczyni się znacząco do spowodowana zmian klimatu.

Inwestycja nie wpłynie także na gatunki fauny i flory podlegające ochronie, siedliska przyrodnicze, czy inne obszary cenne pod względem przyrodniczym, w tym na obszary Natura 2000 oraz na spójność i integralność obszarów Natura 2000.

Zgodnie z art. 135 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2020 r., poz. 1219 z późn. zm.) planowane przedsięwzięcie nie jest zaliczone do inwestycji dla których koniczne jest wyznaczenie obszaru ograniczonego użytkowania.

Ze względu na charakter, zakres oraz znaczną odległość przedsięwzięcia od granic Rzeczpospolitej Polskiej, nie przewiduje się transgranicznego oddziaływania projektowanej inwestycji na środowisko.

Z analizy zebranego materiału dowodowego, w tym Karty informacyjnej przedsięwzięcia wynika, iż zasięg jego oddziaływania będzie miał charakter lokalny. Nie wystąpią również zagrożenia związane z negatywnym oddziaływaniem na obiekty i obszary prawne chronione.

Uwzględniając rodzaj, zakres i charakter planowanego przedsięwzięcia oraz warunki użytkowania terenu w fazie eksploatacji uznaje się, iż planowana inwestycja nie wymaga przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, w tym na obszary Natura 2000.

Z powyższej analizy wynika, iż informacje podane w Karcie informacyjnej przedsięwzięcia przestawiły w sposób wystarczający i jednoznaczny dane o stopniu oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, w tym na środowisko przyrodnicze, gruntowo-wodne, klimat akustyczny i powietrze atmosferyczne. Z analizy zebranego materiału dowodowego, wynika że zasięg oddziaływania na przedsięwzięcia będzie miał charakter lokalny i nie wystąpią negatywne oddziaływania na obiekty i obszary prawnie chronione.

 

Organ nie nakładając obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa dwóch obiektów (działka 1/54) wraz z adaptacją istniejącego już budynku (działka 1/53) przy Tamie Pomorzańskiej 26a w Szczecinie”, uwzględnił w całości stanowisko Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Szczecinie i Dyrektora Zarządu Zlewni w Szczecinie PGW Wody Polskie. Zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r., poz. 735) Organ zapewnił stronom czynny udział w każdym stadium postępowania, a przed wydaniem przedmiotowej decyzji, pismem z dnia 29 czerwca 2021 r., znak: WOŚr VII.6220.1.52.2020.JR.20 poinformował o możliwości wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów.  W terminie określonym w ww. piśmie nie wpłynęły żadne uwagi ani wnioski. Biorąc powyższe pod uwagę, należało rozstrzygnąć jak w sentencji decyzji.

 

 

                                                                      Pouczenie

 

Zgodnie z art. 72 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 r., poz. 247 z późn. zm.), decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dołącza się do wniosku o wydanie decyzji, o których mowa w art. 72 ust. 1 oraz zgłoszenia, o którym mowa w art. 72 ust. 1a w terminie 6 lat od dnia, w którym decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach stała się ostateczna. Złożenie wniosku lub dokonanie zgłoszenia może nastąpić w terminie 10 lat od dnia, w którym decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach stała się ostateczna. Złożenie wniosku lub dokonanie zgłoszenia może nastąpić w terminie 10 lat od dnia, w którym decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach stała się ostateczna, o ile strona, która złożyła wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach lub postanowieniu, o którym mowa w art. 90 ust.1, jeżeli było wydane.

Od niniejszej decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego przy pl. Batorego 4, 70-207 w Szczecinie, za pośrednictwem Prezydenta Miasta Szczecin, wniesione w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnia ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna, co oznacza, iż decyzja podlega natychmiastowemu wykonaniu i brak jest możliwości zaskarżenia decyzji do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego.

Nie jest możliwe skuteczne cofnięcie oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania

 

 

 

 

 

Załącznik:

Charakterystyka planowanego przedsięwzięcia zgodnie z art. 82 ust.3 ustawy z dnia października

2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie

środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 r., poz. 247 z późn. zm.).

 

 

 

 

 

 

 

 

Otrzymują:

 1. Strony postępowania
 2. WOŚr a/a

Do wiadomości:

 1. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Szczecinie.
 2. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Szczecinie.

3.Dyrektor Zarządu Zlewni w Szczecinie PGW Wody Polskie.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PREZYDENT MIASTA SZCZECIN

 

WOŚr-VII.6220.1.52.2020.JR                                                                    Szczecin, dnia 2021-08-13

UNP: 57160/WOŚr/-XLV/20

 

                                                                      Załącznik

                                         do decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

                                   z dnia    13.08.2021 r., znak: WOŚr-VII.6220.1.52.2020.JR

 

Charakterystyka planowanego przedsięwzięcia pn.: „Budowa dwóch obiektów (działka 1/540 wraz z adaptacją istniejącego już budynku (działka1/53) przy Tamie Pomorzańskiej 26a w Szczecinie” zgodnie z art. 82 ust.3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 r., poz. 247 z późn. zm.).

 

Planowane przedsięwzięcie jest obszarze dwóch sąsiadujących ze sobą działek nr 1/54 i 1/53, w obrębie Śródmieście 58 w mięście Szczecin przy ul. Tama Pomorzańska 26 i przy ul. Tama Pomorzańska 26 a. Siedziba Inwestora znajduje się na działce nr 1/54, która stanowi plac na którym usytuowane są wiaty i magazyny w konstrukcji stalowej oraz instalacja co i cwu zasilająca istniejący budynek „B która prowadzona jest nad ziemią na konstrukcji stalowej. Dodatkowo na ww. działce znajdują się takie elementy zagospodarowania, jak murki oporowe, miejsca parkingowe, droga dojazdowa,. W związku z planowaną inwestycją istniejące obiekty znajdujące się na placu wewnątrz ww. działki przeznacza się do rozbiórki. Nowa instalacja centralnego ogrzewania, ciepłej wody użytkowej czy ciepła technologicznego zostanie poprowadzona w ziemi.

Działka 1/53 zabudowa jest jednym budynkiem z początku XX wieku (oznaczonym jako budynek B). Część niezabudowana terenu działki nr 1/53 zostanie przeprojektowana pod kątem komunikacji z działką nr 1/54 i włączona w system komunikacji. Projektuje się nową organizację ruchu na posesji, place manewrowe i dostawcze, uwzględniające współprace pomiędzy poszczególnymi działami. Na działce 1/53 nie przewiduje się nowej zabudowy, a istniejący tam budynek poddany zostanie pracom adaptacyjnym które polegać będą  na dostosowaniu znajdujących się w nim pomieszczeń poprzez m.in. postawieniu ścianek działowych i nowego wystroju pomieszczeń.

Część niezbudowana terenu działki 1/53 zostanie przeprojektowana pod kątem komunikacji z działką 1/54 i włączona w system komunikacji z działką 1/54.

Teren działki 1/53 przeznacza się na funkcję komunikacyjne i wykonanie miejsc parkingowych.  Obecnie na terenie siedziby Spółki na działce 1/54 i 1/53 znajdują się miejsca parkingowe, place manewrowe i droga dojazdowa. Brakuje miejsc garażowych dla pojazdów technicznych. W planowanej inwestycji przewiduje się zmianę układu istniejących miejsc postojowych z powiększeniem o ok. 19 dodatkowych miejsc dla samochodów osobowych z uwzględnieniem miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych. Tym samym na terenie planowanego przedsięwzięcia powstanie ok. 90 miejsc parkingowych. Oprócz miejsc parkingowych zapewnione zostaną także miejsca garażowe w garażach wbudowanych w budynku 1 (10 miejsc garażowych) i w budynku 2 (12 miejsc garażowych)  oraz w wolnostojącym o pow. 85 m² jednokondygnacyjnym budynku garażowym. Dla potrzeb realizacji nowej inwestycji na działce przewidziano nową infrastrukturę, dodatkowy budynek garażu, zaprojektowano obiekt dwukondygnacyjny o funkcji wiaty śmietnikowej i wiaty na rowery, dostępne z poziomu działki 1/53 i z poziomu wyższego od strony działki (1/54).  Po wykonaniu prac realizacyjnych powierzchnia miejsc postojowych, garażowych, powierzchni manewrowych i dróg dojazdowych wyniesie ok. 5728,00 m².

Projektowane budynki zostaną usytuowane w wewnętrznym dziedzicu działki nr 1/54, na którym obecnie znajdują się wiaty i konstrukcje stalowe, które zostały przeznaczone do rozbiórki. Na działce na 1/53 znajduje się budynek, którego pomieszczenia zostaną przebudowane oraz cześć niezabudowana, która w ramach inwestycji zostanie zaprojektowana i włączona w nową organizację ruchu.

Na parterze budynku nr 1 przewiduje się laboratorium o powierzchni 25,5 m² do pomiarów jakości gazu. Przy pomieszczeniu laboratorium na zewnątrz znajdować się będzie szafka z butlami technicznymi o pojemności 48-50 l na sprężone powietrze, hel, wodór i azot. Butla ze sprężonym powietrzem oddzielona będzie od pozostałych butli zgodnie z wymogami bezpieczeństwa. Butle będą wyposażone w reduktory zamontowane w szafce oraz w pomieszczeniu laboratorium. Butle będą połączone instalacją, która przechodzić ma przez ścianę zewnętrzną do pomieszczeniu laboratorium. W szafce będą zamontowane czujniki rozszczelnienia, czujniki zużycia gazów w butli oraz czujniki opróżnienia butli. Szafa na gazy techniczne będzie ogniotrwała wykonana wg PN EN 144 70-2 zapewniając maksymalną ochronę przeciw pożarową i maksymalne bezpieczeństwo. W celu wyeliminowania nasłonecznienia szafy zostanie ona osłonięta roślinnością w celu uzyskania stałego zacienienia. Ponadto jej usytuowanie w miarę możliwości zostanie zaplanowane od strony północnej, gdzie jest najmniejsze ryzyko ogrzania szafy. Butle składowane będą na stojąco, na zewnątrz budynku przy pomieszczeniu laboratorium w specjalnie do tego celu wyznaczonym miejscu, zabezpieczone przed osobami nieupoważnionymi. W laboratorium sprawdzana ma być jakość gazu butli gazowych oraz ich stan napełnienia.

W budynku nr 2 planuje się umieszczenie pomieszczenia spawalni o powierzchni 73 m². W pomieszczeniu tym będą odbywały się sporadyczne naprawy uszkodzonych elementów typu: połączenia kołnierzowe zaworów lub zasuw, eliminowanie nieszczelności.

Dla pomieszczenia spawalni zostanie zaprojektowana i wykonana wentylacja mechaniczna nawiewno-wywiewna z odciągami miejscowymi wyposażonymi w odpowiedni system filtracji i neutralizacji szkodliwych pyłów. Zużyte i oczyszczone powietrze będzie wyprowadzone instalacją wentylacji mechanicznej ponad dach budynku.

Według stanu obecnego z istniejącej kotłowni, od istniejącego rozdzielacza prowadzona jest naziemna instalacja co, cwu i ct, która zasila istniejący budynek B na działce 1/53. Planuje się rozbiórkę istniejącej instalacji cwu, co i ct do budynku B i poprowadzenie nowej w ziemi. Nowo budowane budynki nr 1 i nr 2 również zostaną zasilone w ciepło z nowego projektowanego kotła zamontowanego w istniejącej kotłowni. Instalacja dla tych budynków będzie prowadzona również w ziemi. Przewidywana moc kotłów dla potrzeb 2-ch budynków (ogrzewanie, CWU i ciepło technologiczne dla inst. wentylacji mechanicznej) nie powinna przekroczyć 400 kW. Projektowana nowa instalacja co, cwu i ct. stanowi więc tzw. instalację osiedlową bazującą na własnym źródle ciepła i zaopatrującą własne budynki. Budynki nr 1, nr 2 i B będą posiadały osobne pomieszczenia rozdzielaczy ciepła  zlokalizowanych na parterze (budynek nr 1 i nr 2) i w piwnicy (budynek B). W budynkach nr 1 i 2 na parterze zostaną zaprojektowane pomieszczenia techniczne stanowiące węzeł cieplny rozdzielający co, cwu i ct do poszczególnych pomieszczeń. Przewiduje się zastosowanie instalacji klimatyzacji  ekologicznym czynnikiem chłodniczym R 32 po stronie zewnętrznej natomiast wewnątrz obiektów z czynnikiem chłodniczym, którym będzie woda lodowa. Urządzenia wentylacyjne będą wyposażone w tłumiki kanałowe oraz obudowę zewnętrzną.

 

W czasie robót budowlanych wystąpi emisja zanieczyszczeń do powietrza atmosferycznego oraz hałasu do środowiska. Emisje te będą niezorganizowane i związane głownie z pracą urządzeń budowlanych oraz z ruchem samochodów transportowych. Oddziaływania spowodowane ww. emisjami będą wiec miały charakter krótkotrwały i ustąpią wraz z  zakończeniem prac.

Na terenie przedsięwzięcia, podczas prac związanych z jego realizacją powstaną odpady takie jak

materiały i elementy budowlane, beton, gruz betonowy, gruz ceglany, drewno, złom stalowy, stal.  Złom i stal z budowy będą dostarczone do punktu skupu złomu. W okresie budowy będą wyznaczone sektory i ustawione w nich odpowiednie pojemniki i kontenery w których selektywnie składowane będą odpady. Odpady okresowo, po zgromadzeniu ilości ekonomicznie uzasadniającej transport, będą wywożone do zagospodarowania przez firmę zewnętrzną posiadającą zezwolenie na transport i odzysk odpadów.

 

Pod oddaniu inwestycji do eksploatacji będą powstawać odpady z robót remontowych, serwisowych i konserwacyjnych, które zgodnie z Kartą informacyjną przedsięwzięcia będą magazynowane na terenie przedsięwzięcia, a następnie przekazywane podmiotom posiadającym stosowane uregulowania prawne w zakresie gospodarki opadami.

Na etapie eksploatacji planowane przedsięwzięcie nie wiąże się z wystąpieniem znaczących, ponadnormatywnych emisji, które mogłyby oddziaływać negatywnie na ludzi, jak np. emisja pól elektromagnetycznych, oddziaływanie w zakresie emisji gazów i pyłów do powietrza, czy też ponadnormatywny hałas. Do minimum zostanie ograniczone oddziaływanie przedsięwzięcia na elementy środowiska, mające decydujący wpływ na jakość życia ludzi, zarówno w fazie budowy i eksploatacji. Mając powyższe na uwadze nie przewiduje się możliwości wystąpienia znaczącego wpływu planowanego przedsięwzięcia na życie i zdrowie ludzi.

 

 


Data wygaśnięcia: 20.08.2021

udostępnił: Prezydent Miasta Szczecin , wytworzono: 2021/08/20, odpowiedzialny/a: Dyrektor Wydziału , wprowadził/a: Jakub Rybkiewicz, dnia: 2021/08/20 11:59:00
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Jakub Rybkiewicz 2021/08/20 11:59:00 nowa pozycja