Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Ogłoszenia o przetargach na nieruchomości/wyniki przetargów publikowane do dnia 01.04.2012

Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż gminnego lokalu mieszkalnego nr 2 położonego w Szczecinie przy ul. Liściastej 11.


PREZYDENT MIASTA SZCZECIN

ogłasza

PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY

na sprzedaż gminnego lokalu mieszkalnego wraz z udziałem w częściach wspólnych budynku i udziałem w nieruchomości gruntowej.

Lp.

Położenie i opis lokalu

Nr działki

Obręb

Nr KW

Pow. lokalu

Pow.

działek

w m2

Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania

Udział w częściach wspólnych budynku i współużytkowaniu wieczystym

Cena wywoławcza netto

(zł)

Wadium

(zł)

1.

 

ul. Liściasta 11/2

 

(I piętro budynku mieszkalnego
w zabudowie bliźniaczej)

 

Opis: trzy pokoje, kuchnia, łazienka oraz pomieszczenia przynależne- piwnica
o pow. 9,60 m² i pom. gospodarcze
o pow. 9,02 m²

 

nr dz.: 122

 

Obr. 3094

 

KW SZ1S/00055137/1

45,80

726

zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna wolnostojąca
z dopuszczeniem usług

zgodny z charakterem użytkowania

497/1000

 

147 300,00

 

(słownie: sto czterdzieści siedem tysięcy trzysta złotych)

w tym:

74 100,00

lokal mieszkalny wraz
z udziałem w częściach wspólnych budynku,

73 200,00

udział w nieruchomości gruntowej

 7 400,00

 

(słownie: siedem tysięcy czterysta złotych)

PRZETARG ODBĘDZIE SIĘ W DNIU 21.01.2016 r. O GODZ. 10:00 w siedzibie Urzędu Miasta Szczecin, pl. Armii Krajowej 1, w sali 418 (przy Wydziale Obsługi Inwestorów i Biznesu).

 Sprzedaż lokalu mieszkalnego wiąże się ze sprzedażą udziału w nieruchomości gruntowej, na której położony jest budynek mieszkalny nr 11.

 Na podstawie ceny osiągniętej w przetargu zostanie ustalona cena za lokal wraz z udziałem w częściach wspólnych budynku oraz cena za udział w nieruchomości gruntowej, z zachowaniem proporcji wynikających z ceny wywoławczej.

Sprzedaż lokalu wraz z udziałem w częściach wspólnych budynku, w oparciu o ustawę z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 ze zm..), jest zwolniona z podatku VAT.

 Ustalona w wyniku przetargu cena za lokal wraz z udziałem w częściach wspólnych budynku oraz udziałem w nieruchomości gruntowej, płatne są nie później, niż do dnia zawarcia umowy w formie aktu  notarialnego. Za datę dokonania wpłaty całej kwoty przyjmuję się datę uznania rachunku bankowego Gminy Szczecin.

Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie wadium przez uczestnika przetargu oraz przedłożenie Komisji Przetargowej przed otwarciem przetargu:

-w przypadku osób fizycznych(w tym prowadzących działalność gospodarczą) - dowodów tożsamości, a pozostających w związku małżeńskim nie posiadających rozdzielności majątkowej, do dokonywania czynności przetargowych konieczna jest obecność obojga małżonków lub jednego z nich z pełnomocnictwem drugiego małżonka zawierającym zgodę na odpłatne nabycie nieruchomości;

- w przypadku osób prawnychoraz innych jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, a podlegających rejestracji- aktualnego odpisu z rejestru, właściwych pełnomocnictw, dowodów tożsamości osób reprezentujących podmiot (odpis z rejestru winien być datowany nie później niż 3 miesiące przed datą przetargu,
a jego aktualność winna być potwierdzona przez reprezentanta podmiotu).

Uczestnicy biorą udział w przetargu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo wymaga formy pisemnej.

Wadium należy wnieść w pieniądzu (PLN),przelewem środków pieniężnych lub gotówką na rachunek Gminy Miasto Szczecin – Bank PKO BP S.A. 47 1020 4795 0000 9802 0277 8504; Termin wniesienia wadium upływa dnia 14.01.2016 r. Datą wniesienia wadium jest data uznania rachunku bankowego Gminy Miasto Szczecin.

Wadium osoby wygrywającej przetarg zalicza się na poczet ceny nabycia lokalu mieszkalnego. Wadium pozostałych uczestników przetargu zostanie zwrócone po zakończeniu przetargu, zgodnie z obowiązującymi przepisami. W przypadku uchylenia się osoby wygrywającej przetarg od zawarcia umowy, wadium nie podlega zwrotowi.

Informacje dodatkowe dotyczące lokalu mieszkalnego:

 1. Teren, na którym położony jest budynek przy ul. Liściastej 11 objęty jest obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta Szczecin „Żelechowa- Park Brodowski”. Zgodnie z Uchwałą Nr XXXVIII/944/09 Rady Miasta Szczecin z dnia 07.09.2009 r. nieruchomość położona jest w terenie elementarnym P.Z.2063.MN,U, z przeznaczeniem pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną z dopuszczeniem usług.
 2. Nabywca udziału w nieruchomości gruntowej zapewni służbom specjalistycznym nieodpłatny i swobodny dostęp do sieci przebiegających przez działkę w celu ich konserwacji, a w przypadku kolizji z planowaną inwestycją przełoży na własny koszt w uzgodnieniu z właścicielami sieci.
 3. Nabywca lokalu zobowiązany jest do uczestnictwa w kosztach eksploatacji, remontów budynku oraz innych kosztach związanych z utrzymaniem nieruchomości wspólnej zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa.
 4. Lokal mieszkalny nr 2 przy ul. Liściastej 11 uzyskał zaświadczenie zn. WUiAB-S.7120.361.2014.ML z dnia 22.09.2014 r. o samodzielności,
  w rozumieniu art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 24.06.1994 r. o własności lokali.
 5. Stan techniczny lokalu mieszkalnego opisany został w zgłoszeniu wolnego lokalu mieszkalnego oraz w protokole zdawczo – odbiorczym  lokalu z dnia 26.10.2010 r.
 6. Opłaty notarialne i sądowe w całości ponosi nabywca nieruchomości.
 7. Zbywany lokal przy ul. Liściastej 11 zostanie udostępniony do lustracji, po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z Zarządem Budynków i Lokali Komunalnych
  w Szczecinie- Rejon 2, 3, ul. Komuny Paryskiej 2/3, 71-674 Szczecin, tel. 91 44 20 839.

Przed przystąpieniem do przetargu należy zapoznać się z dokumentacją nieruchomości oraz Regulaminem Przetargów.

Dodatkowych informacji udziela Wydział Zasobu i Obrotu Nieruchomościami-

Referat ds. prywatyzacji nieruchomości gruntowych

Urząd Miasta Szczecin,

pl. Armii Krajowej 1, pok. 242, tel. 091-424-5768

www.bip.um.szczecin.pl, www.szczecin.pl

Zastrzega się prawo odwołania przetargu lub jego unieważnienia w przypadku zaistnienia uzasadnionych powodów.


Data publikacji:2015/12/14
Data wygaśnięcia:2016/01/22
udostępnił: Wydział Zasobu i Obrotu Nieruchomościami, wytworzono: 2015/12/14, odpowiedzialny/a: M.Latkowska, wprowadził/a: Tomasz Czerniawski, dnia: 2020/12/15 14:38:50
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Tomasz Czerniawski 2020/12/15 14:38:50 modyfikacja wartości
Anna Bojek 2015/12/14 09:02:33 modyfikacja wartości
Anna Bojek 2015/12/14 09:02:12 nowa pozycja