Wykaz NR 19/2022/WzION/GMS/N
Prezydenta Miasta Szczecin

z dnia 25 kwietnia 2022 r.

w sprawie sprzedaży nieruchomości, będących własnością Gminy Miasto Szczecin, stanowiących działki: 6/61, 6/62, 6/63 i 6/60 z obrębu ewidencyjnego 4404 w trybie przetargu ustnego nieograniczonego

Na podstawie art. 35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami wywiesza się wykaz do publicznej wiadomości na okres 21 dni, tj. od 25.04.2022 r. do 16.05.2022 r.

Adres

Numer obrębu

Numer działki

Numer księgi wieczystej

Powierzchnia w m2

Opis nieruchomości

Cena nieruchomości netto w zł

Szczecin,

rejon ulicy Hangarowej

4404

6/61

-

29472

nieruchomość gruntowa

niezabudowana

8 850 000,00

(słownie: osiem milionów osiemset pięćdziesiąt tysięcy złotych, 00/100)

Szczecin,

rejon ulicy Hangarowej

4404

6/62

-

26936

nieruchomość gruntowa

niezabudowana

8 100 000,00

(słownie: osiem milionów sto tysięcy złotych, 00/100)

Szczecin,

rejon ulicy Hangarowej

4404

6/63 i 6/60

-

21909

nieruchomość gruntowa

niezabudowana

6 580 000,00

(sześć milionów pięćset osiemdziesiąt tysięcy złotych, 00/100)

1. Nieruchomości objęte są Miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego "Dąbie - lotnisko 3" i znajdują się w granicach terenu elementarnego oznaczonego na załączniku graficznym planu symbolem D.D.1103.U.P z przeznaczeniem pod zabudowę usługową, obiekty produkcjne, magazyny.

2. Sposób zagospodarowania - zgodny z przeznaczeniem.

3. Cena nieruchomości netto stanowi cenę wywoławczą do przetargu oraz uwzględnia prawa i ograniczenia w obrębie zbywanej nieruchomości.

4. Do ceny netto sprzedaży nieruchomości zostanie doliczony podatek VAT w stawce 23% - zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy o podatku od towarów i usług. Stawka podatku VAT może ulec zmianie w przypadku zmiany wyżej wymienionej ustawy.

5. Cena sprzedaży nieruchomości brutto płatna jest w całości przed podpisaniem umowy w formie aktu notarialnego.

6. Byłym właścicielom zbywanych nieruchomości gruntowych pozbawionym prawa własności przed dniem 05 grudnia 1990 r. albo ich spadkobiercom oraz osobom, którym przysługuje roszczenie z mocy ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami lub odrębnych przepisów, przysługuje pierwszeństwo w ich nabyciu, jeżeli złożą wniosek w terminie 6 tygodni licząc od dnia wywieszenia niniejszego wykazu.

7. Roszczenia osób trzecich winny być zgłaszane w Urzędzie Miasta Szczecin w Wydziale Zasobu i Obrotu Nieruchomościami, pokój 222, II piętro, prawe skrzydło.

z up. Prezydenta Miasta Szczecin
p.o. Zastępca Dyrektora Wydziału Zasobu i Obrotu Nieruchomościami
Katarzyna Batko