Statystyka dostępu

Ilość wizyt: 40833331

Aktualna strona: 2706800

Wydrukowano: 11231

Ogłoszenia Prezydenta Miasta o naborze

Samodzielne stanowisko – Inspektor ds. ochrony przeciwpożarowej Urzędu, Nr 10/12


PREZYDENT MIASTA SZCZECIN
o g ł a s z a
NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE
W URZĘDZIE MIASTA SZCZECIN
PLAC ARMII KRAJOWEJ 1
70-456 SZCZECIN

Wolne stanowisko urzędnicze:
Samodzielne stanowisko – Inspektor ds. ochrony przeciwpożarowej Urzędu

Opis stanowiska:
Do zadań pracownika należy wykonywanie zadań określonych przepisami szczególnymi w zakresie zapewnienia i przestrzegania warunków przeciwpożarowych w Urzędzie i gmachu Urzędu:
1. wypracowanie i określanie ogólnej koncepcji ochrony przeciwpożarowej oraz skutecznych środków zapobiegania pożarom,
2. kontrolowanie realizacji i przestrzegania przepisów przeciwpożarowych oraz sporządzenie protokołów określających stan zabezpieczenia przeciwpożarowego,
3. bieżące informowanie Prezydenta Miasta o stwierdzonych nieprawidłowościach w zakresie zabezpieczenia przeciwpożarowego i opracowywanie wniosków zmierzających do ich usunięcia,
4. organizowanie i prowadzenie działalności profilaktycznej,
5. ustalanie wspólnie z jednostkami organizacyjnymi zlokalizowanymi w gmachu Urzędu warunków zabezpieczenia przeciwpożarowego,
6. opracowywanie projektów stosownych regulaminów i instrukcji dotyczących ochrony przeciwpożarowej,
7. uczestniczenie w odbiorach technicznych nowych lub przebudowanych obiektów,
8. określanie potrzeb dotyczących sprzętu i urządzeń pożarniczych oraz środków gaśniczych,
9. współpraca z właściwą jednostką organizacyjną Urzędu w zakresie zapewnienia:
a. wyposażenia w wymagane urządzenia przeciwpożarowe i gaśnice,
b. konserwacji i napraw ww. urządzeń w sposób gwarantujący sprawne i niezawodne funkcjonowanie,
10. zapewnianie przygotowania Urzędu i gmachu Urzędu do prowadzenia akcji ratowniczej.

Warunki pracy na danym stanowisku:
sytuacje stresowe, praca pod presją czasu, konieczność szybkiego reagowania i podejmowania decyzji w zakresie przyznanych uprawnień.

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Miasta Szczecin, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych w kwietniu 2012r. wyniósł - 2,5%.

Niezbędne wymagania:
1. obywatelstwo polskie,
2. wykształcenie wyższe,
3. co najmniej 3 letni staż pracy,
4. ukończone szkolenie specjalistów ochrony przeciwpożarowej lub wykształcenie wyższe na kierunku inżyniera pożarnictwa lub tytuł zawodowy inżyniera pożarnictwa lub ukończone szkolenie inspektorów ochrony przeciwpożarowej lub tytuł zawodowy technika pożarnictwa,
5. znajomość przepisów prawa: ustawy z 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz ustawy z 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.), Kodeksu postępowania administracyjnego, Kodeksu pracy w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, ustawy z 24 sierpnia 1991r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz.U. z 2009 r. Nr 178, poz. 1380 z późn. zm.), rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 7 czerwca 2010r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.U. Nr 109, poz. 719), rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75, poz. 690 z późn. zm.), rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 24 lipca 2009r. w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych (Dz.U. Nr 124, poz. 1030),
6. kandydat ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,
7. kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
8. nieposzlakowana opinia.

Wymagania dodatkowe:
1. doświadczenie zawodowe w pracy na stanowisku związanym z wykonywaniem działań w zakresie zwalczania pożarów i ewakuacji pracowników,
2. wyższe wykształcenie o kierunku lub specjalności w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy albo studia podyplomowe w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy,
3. odpowiedzialność, umiejętność organizacji pracy oraz umiejętność pracy w sytuacjach stresujących i pod presją czasu, komunikatywność.

Wymagane dokumenty:
1. życiorys (CV) z opisem dotychczasowej działalności zawodowej, z podaniem danych umożliwiających kontakt, tj. adresu e-mail, numeru telefonu lub adresu,
2. list motywacyjny,
3. kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie*,
4. kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie wyższe,
5. kserokopie innych dokumentów o posiadanych kwalifikacjach, uprawnieniach i umiejętnościach oraz dokumentów potwierdzających ukończone szkolenie specjalistów ochrony przeciwpożarowej lub wykształcenie wyższe na kierunku inżyniera pożarnictwa lub tytuł zawodowy inżyniera pożarnictwa lub ukończone szkolenie inspektorów ochrony przeciwpożarowej lub tytuł zawodowy technika pożarnictwa,
6. kserokopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność**,
7. kserokopie dokumentów potwierdzających wymagany staż pracy (świadectwa pracy, aktualne zaświadczenia),
8. referencje z dotychczasowych miejsc pracy (jeżeli kandydat takie posiada),
9. oświadczenie kandydata o posiadaniu obywatelstwa polskiego,
10. oświadczenie kandydata, że kandydat ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,
11. oświadczenie kandydata, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
12. oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie na potrzeby postępowania rekrutacyjnego danych osobowych, zgodnie z ustawą z 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.).

Oferty należy składać lub przesyłać w terminie do: 21 maja 2012r. (włącznie)
(Uwaga: liczy się data wpływu do Urzędu Miasta Szczecin)

na adres:
Urząd Miasta Szczecin
Wydział Organizacyjny, pok. 140
Armii Krajowej 1
70-456 Szczecin

w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Nabór na wolne stanowisko urzędnicze – Samodzielne stanowisko – Inspektor ds. ochrony przeciwpożarowej Urzędu, Nr 10 /12”.

Uwaga:
1. O zakwalifikowaniu do II etapu naboru (rozmowa kwalifikacyjna lun test wiedzy i kompetencji), kandydaci zostaną powiadomieni pocztą elektroniczną, telefonicznie lub listownie.
2. Dokumenty składane w języku obcym należy złożyć wraz z tłumaczeniem na język polski.
3. Oferty, które wpłyną do Urzędu niekompletne lub po wyżej wskazanym terminie nie będą rozpatrywane.
4. Oferty niewykorzystane w naborze zostaną zniszczone zgodnie z instrukcją kancelaryjną po upływie 3 miesięcy od dnia zatrudnienia wybranego kandydata lub nierozstrzygnięcia naboru.
5. Oferty kandydatów zawierające oryginały dokumentów będą odsyłane lub odbierane osobiście przez zainteresowanych.

*Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie, stanowi załącznik Nr 1 do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 28 maja 1996r. w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika (Dz.U. Nr 62, poz. 286 z późn. zm.) i jest dostępny w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Szczecin w części dotyczącej naborów na stanowiska.

**Dotyczy kandydatów, którzy zamierzają skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy z 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2008 r. Nr 223, poz. 1458 z późn. zm.).

Bliższe informacje można uzyskać pod nr telefonu (91) 42 45 210 lub 42 45 886.


Informacja o wytworzeniu danych dla strony - informacje wyświetlane są pod linkiem   Poprzednie wersje danych dla strony - informacje wyświetlane są pod linkiem
© Urząd Miasta Szczecin link zewnętrzny Wszelkie prawa zastrzeżone Kontakt. Pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin