Statystyka dostępu

Ilość wizyt: 36265797

Aktualna strona: 74174

Wydrukowano: 1542

Stypendia Socjalne


Pomoc materialna uczniom zamieszkałym na terenie Gminy Miasto Szczecin przysługuje w formie:

 • stypendium szkolnego,
 • zasiłku szkolnego.

Stypendium szkolne przysługuje uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej wynikającej z niskich dochodów w rodzinie (miesięczny dochód na 1 osobę nie przekraczający kwoty 456,00 zł netto) do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia, a w szczególności gdy w rodzinie występuje:

 • bezrobocie,
 • niepełnosprawność,
 • ciężka lub długotrwała choroba,
 • wielodzietność,
 • alkoholizm lub narkomania,
 • brak umiejętności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych,
 • gdy rodzina jest niepełna.

Wnioski o przyznanie stypendium szkolnego wraz z dokumentami należy złożyć w terminie od 01 września do dnia 15 września 2014 roku w szkole do której uczęszcza uczeń.

W przypadku:

 • słuchaczy kolegiów nauczycielskich,
 • nauczycielskich kolegiów języków obcych,
 • kolegiów pracowników służb społecznych,

Wnioski o przyznanie stypendium szkolnego należy złożyć w terminie do dnia 15 października 2014 roku.

Zgodnie z art. 90n ust. 7 ustawy o systemie oświaty, przyznanie stypendium szkolnego jest możliwe także na podstawie wniosku złożonego po terminie, jeżeli zaistnieje „uzasadniony przypadek”. Przepis ten nakłada na wnioskodawcę obowiązek uzasadnienia, z jakich wyjątkowych względów termin został przekroczony i dlaczego stypendium szkolne mimo to powinno być przyznane.

Wnioskodawcy zobowiązani są doprzedstawienia informacji przy składanych wnioskach o wszystkich dochodach NETTO uzyskanych w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku, bądź w przypadku utraty dochodu z miesiąca, w którym dochód ten utracono.Dokumentem potwierdzającym wysokość osiągniętych dochodów może być nie tylko zaświadczenie o wysokości osiągniętych dochodów, lecz również oświadczenie, przy czym w takim przypadku pod oświadczeniem konieczne jest dopisanie klauzuli, o której mowa w art. 90n ust. 5a ustawy o systemie oświaty o następującej treści: "Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia". Natomiast w przypadku ubiegania się o stypendium szkolne dla ucznia, którego rodzina korzysta ze świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej zamiast zaświadczenia lub oświadczenia o wysokości dochodów można przedłożyć zaświadczenie lub oświadczenie o korzystaniu ze świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej, przy czym w takim przypadku pod oświadczeniem konieczne jest dopisanie klauzuli, o której mowa w art. 90n ust. 5a ustawy o systemie oświaty o następującej treści: "Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia".
Wszystkie kopie dokumentów winny być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez dyrektora szkoły lub osobę przez niego upoważnioną (wymagane są: pieczątka imienna, pieczątka nagłówkowa jednostki, data).

Wnioski o przyznanie stypendium szkolnego można pobrać na stronie internetowej lub w szkole na terenie Gminy Miasto Szczecin.

Stypendium szkolne nie przysługuje: 

 • uczniom klas zerowych
 • uczniom, którzy nie mieszkają na terenie gminy Szczecin

 Stypendium szkolne nie przysługuje uczniowi:

 • który otrzymuje inne stypendium ze środków publicznych z wyjątkiem sytuacji, kiedy łączna kwota otrzymywanych stypendiów nie przekracza 1820 zł (rocznie)
 • który został umieszczony w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie     (Art. 7 ust. 2 ustawy z dn. 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych z późniejszymi zmianami)  

Zasiłek szkolny może być przyznany uczniowi znajdującemu się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego. Zasiłek szkolny może być przyznany raz lub kilka razy w roku, niezależnie od otrzymywanego stypendium szkolnego.

Zdarzenie losowe to zjawisko zewnętrzne w stosunku do uprawnionego, którego nie można było przewidzieć ani mu przeciwdziałać (np. klęska żywiołowa, śmierć lub choroba jednego z rodziców).

Zasiłek szkolny może być przyznany w przypadku:

 • śmierci rodzica lub prawnego opiekuna
 • klęski żywiołowej
 • kradzieży z włamaniem
 • nagłej choroby w rodzinie ucznia
 • innych, szczególnych okoliczności

Wnioski o przyznanie zasiłku szkolnego składa się  w terminie nie dłuższym niż 2 miesiące od wystąpienia zdarzenia uzasadniającego przyznanie tego zasiłku.

             Rządowy program pomocy uczniom w 2014 r. -          "Wyprawka szkolna"                      

 Rządowy program pomocy uczniom "Wyprawka szkolna" w roku szkolnym 2014 / 2015 dotyczy uczniów:
• klas II i III oraz VI szkoły podstawowej i ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia,
• klas III szkół ponadgimnazjalnych : zasadniczych szkół zawodowych, liceów ogólnokształcących i techników
• jak również uczniów z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją; uczniów z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, słabowidzących, niesłyszących, słabo słyszących,  z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim, umiarkowanym lub znacznym oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi w przypadku, gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona wyżej, posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 71b ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (w wydawanym orzeczeniu wskazywana jest niepełnosprawność lub niepełnosprawności składające się na niepełnosprawność sprzężoną, z uwagi na którą uczeń wymaga kształcenia specjalnego), uczęszczający w roku szkolnym 2013/2014 do szkół dla dzieci i młodzieży – podstawowych, gimnazjów i ponadgimnazjalnych: zasadniczych szkół zawodowych, liceów ogólnokształcących, techników oraz szkół specjalnych przysposabiających do pracy dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz dla uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, lub do ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia.
 

W przypadku uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełosprawności jest upośledzenie umysłowe w stopniu umiarkowanym lub znacznym, dofinansowanie obejmuje równiż zakup materiałów edukacyjnych.
 

Informujemy, iż zmianie uległa wysokość kryterium dochodowego na osobę w rodzinie, o którym mowa w art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 139, poz. 992, z późn. zm.) i obecnie wynosi 539 zł.

Do wniosku o dofinansowanie  należy dołączyć zaświadczenie o korzystaniu z zasiłku rodzinnego wraz z doatkami, lub zaświadczenia do dochodach netto.

 

W 2014 roku pomoc dla dodatkowej grupy uczniów, którzy nie spełniają kryterium dochodowego może stanowić nadal 5% uczniów uprawnionych. Sytuacje, które mogą stać się podstawą do podjęcia przez dyrektora szkoły decyzji o przyznaniu pomocy dla tych uczniów określa art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.

W grupie uzasadniającej szczególne sytuacje życiowe znajduje się m.in. sieroctwo, bezdomność, ciężka choroba, przemoc w rodzinie, alkoholizm, narkomania, zdarzenie losowe itp. Wniosek powinien zawierać uzasadnienie ubiegania się o pomoc.

Wnioski należy składać do dyrektora szkoły, do której uczęszczać będzie uczeń w roku szkolnym 2014/2015. Termin składania wniosków o przyznanie dofinansowania upływa w dniu 5 września br. 

W przypadku wątpliwości szczegółowe informacje uzyskają Państwo
pod numerem telefonu 91/4245797.


Lista załączników:
*  informator stypendia szkolne  [221 KB]   Informacja o wytworzeniu danych
*  informator zasiłek szkolny  [179 KB]   Informacja o wytworzeniu danych
*  Oświadczenie MOPR  [214 KB]   Informacja o wytworzeniu danych
*  oświadczenie  [21 KB]   Informacja o wytworzeniu danych
*  regulamin udzielania pomocy materialnej  [35 KB]   Informacja o wytworzeniu danych
*  wniosek o przyznanie stypendium  [104 KB]   Informacja o wytworzeniu danych
*  wniosek o przyznanie zasiłku szkolnego  [43 KB]   Informacja o wytworzeniu danych
*  zaświadczenie pracodawcy o uzyskanych dochodach  [24 KB]   Informacja o wytworzeniu danych
Informacja o wytworzeniu danych   Poprzednie wersje danych
© Urząd Miasta Szczecin. Wszelkie prawa zastrzeżone Kontakt. Pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin